Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 58: Daviid nɛ Gooliyaatɩ

Kɛdaɣ 58: Daviid nɛ Gooliyaatɩ

Filisti mba tasɩ kɔm se poyooni Izrayɛɛlɩ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Daviid ɖalaa naadozo ɩɩpɩsɩ Sɔɔlɩ sɔɔjanaa. Pɩ-yɔɔ kɩyakʋ nakʋyʋ Yesee heyi Daviid se: ‘Kpaɣ tɔɔnaɣ kuɖoŋaɣ nakɛyɛ nɛ kpɔnʋnaa nabɛyɛ nɛ ŋwoni ña-ɖalaa. Wolo nɛ ŋna se pɛwɛ alaafɩya.’

Gooliyaatɩ

Daviid talɩ ɖenɖe sɔɔjanaa cakaɣ lɛ, ese ewolo lone nɖɩ ɖɩ-taa palakɩ you se ɛna ɛ-ɖalaa. Peeɖe ɛna Filisti mba ɖogo Gooliyaatɩ kɔm nɛ ɛwɛɛ ewoŋuu Izrayɛɛlɩ piya. Ɛwɛɛ ɛlakɩ mbʋ ɖoo nɛ wɩsɩ, kɩyakɩŋ 40. Ɛwɛɛ ekou nɛ ɛtɔŋ se: ‘Ɛlɩzɩ mɩ-taa nɔɔyʋ nɛ ɛkɔɔ ɖiyoo. Ye ɛkʋ-m yɔ, ɖɩpɩsɩɣ mi-yomaa. Ɛlɛ ye mankʋ-ɩ yɔ, ɩpɩsɩɣ ɖo-yomaa. Ye ɩpɩzɩɣ yɔ, ɩlɩzɩ nɔɔyʋ nɔ ɛkɔɔ ɖiyoo.’

Daviid pɔzɩ sɔɔjanaa taa nabɛyɛ se: ‘Weyi ɛkʋʋ Filisti tʋ ɛnɛ, nɛ ɛlɩzɩ Izrayɛɛlɩ ñʋʋ taa fɛyɩ yɔ, ɛbɛ pakaɣ-ɩ hɛyʋʋ?’

Ŋŋpɩzɩɣ ŋyooni Filisti tʋ ɛnʋ. Ŋkɛ evebu yem nɛ ɛkɛɣ sɔɔja yɔ, ɛyʋ ɛnʋ ñɩm sakɩyɛ. Nɛ ɛkaɣ-ɩ cɛlʋʋ ɖɔɖɔ ɛ-pɛlɛ se ɛpɩsɩ ɛ-halʋ

Ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ Izrayɛɛlɩ piya tɩŋa nɛ Gooliyaatɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛpaɣlaa pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛcɛzɩ mɛtanaa 3 mbʋ yɔ. Sɔɔja lɛlʋ ɖɔkaɣnɩ ɛ-kpayʋʋ.

Sɔɔjanaa nabɛyɛ wolo peheyi Sɔɔlɩ se Daviid ñɩnɩɣ se eyooni Gooliyaatɩ. Ɛlɛ Sɔɔlɩ heyi Daviid se: ‘Ŋŋpɩzɩɣ ŋyooni Filisti tʋ ɛnʋ nɛ ŋkɛɣ sɔɔja yɔ, pɩtɛkɛ sɔnɔ.’ Ɛlɛ Daviid cosi-i se: ‘Tɔɔyʋʋ nɛ mʋʋzʋʋ nakʋyʋ paakɔm se pakpaɣ man-caa heŋ lɛ, manpɩzaa mankʋ-wɛ. Nɛ Filisti tʋ ɛnɛ yɔ, ɛkaɣ pɩsʋʋ ɛzɩ pa-taa nɔɔyʋ yɔ. Yehowa kaɣnɩ-m sɩnʋʋ.’ Peeɖe Sɔɔlɩ yɔɔdaa se: ‘Wolo, Yehowa ɛɖʋ-ŋ nesi.

Daviid tii pɔɔ nakɛyɛ taa nɛ ɛkpaɣ pɛɛ kagbanzɩ nɛ ɛɖʋ-yɛ e-huyuu taa. Pɛɛ ana aawɛ solo solo. Peeɖe ɛkpaɣ ɛ-pʋtɔɖɛ nɛ ɛɖɛɛ nɛ ɛkatɩ ɖogo ɛnʋ. Gooliyaatɩ na Daviid lɛ, pɩlabɩ-ɩ piti. Ɛɛmaɣzaa se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkʋ Daviid kɛlɛʋ yem

Daviid ɖiɣni fiɣdiɣ pɩyɛ

Gooliyaatɩ se: ‘Kɔɔ cɩnɛ, mɛncɛlɩɣ-ŋ ɛsɔdaa sumasɩ nɛ tataa kpɩna nɛ pɔtɔɔ-ŋ.’ Ɛlɛ Daviid cosi se: ‘Ŋkɔŋnɩ mɔ-yɔɔ nɛ laɣɖɛ nɛ kɩgbɛzʋʋ, Ɛlɛ ma mɔnkɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ nɛ Yehowa hɩɖɛ. Sɔnɔ Yehowa kaɣ-ŋ ɖʋʋ me-nesi tɛɛ nɛ mɔyɔkɩ ña-ñʋʋ nɛ mankʋ-ŋ.’

Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Daviid se nɛ ewobini Gooliyaatɩ yɔɔ. Ɛlɩzɩ e-huyuu taa pɩyɛ nɛ ɛɖʋ ɛ-pʋtɔɖɛ taa nɛ efiɣdi nɛ ɛlɔ-ɖɩ nɛ e-ɖoŋ tɩŋa. Pɩyɛ wolo ɖɩyaɣ Gooliyaatɩ kiɖe taa nɛ ɛtɔlɩ nɛ ɛsɩ. Filisti mba nawa se pɔ-sɔdʋʋ tɔlaa lɛ, pa-tɩŋa payɩ pakpaɣ seya. Peeɖe Izrayɛɛlɩ piya paɣzɩ-wɛ ɖɔɔnʋʋ. Nɛ pɩla se sɩwabɩ you.

1 Samɩyɛɛlɩ 17:1-54.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩma Gooliyaatɩ taɣzaɣ Izrayɛɛlɩ piya tamaɣ tɛɛ?
 • Mɛtanaa ɛzɩma Gooliyaatɩ wɛna? Ɛbɛ wiyaʋ Sɔɔlɩ tɔm se ɛhɛyɩɣ weyi ɛkʋʋ Gooliyaatɩ yɔ?
 • Sɔɔlɩ heyi Daviid se ɛkɛ pɩɣa nɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkʋ Gooliyaatɩ lɛ, suwe Daviid cosi-i?
 • Suwe Daviid cosi Gooliyaatɩ nɛ pɩwɩlɩ se ɛtaɣ Yehowa liu?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ Daviid kpaɣ nɛ ɛkʋnɩ Gooliyaatɩ? Nɛ ɛbɛ Filisti mba laba pʋwayɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 17:1-54.

  Ɛbɛ yɔɔ Daviid taawɛ sɔɔndʋ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɛ-abalɩtʋ wɛtʋ? (1 Sam. 17:37, 45; Efɛ. 6:10, 11)

  Đɩɩlakɩ aleɣya lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiyele ma ɖɛnɩ nɔɔ lɩmaɣza wena Gooliyaatɩ kaawɛna yɔ? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  Ɛzɩma tɔm pee wena Daviid yɔɔdaɣ yɔ awɩlɩɣ se ɛwɛnɩ tisuu Ɛsɔ kaɣ-ɩ sɩnaʋ? (1 Sam. 17:45-47; 4 Aw. 20:15)

  Kɛdaɣ kanɛ kawɩlɩɣ se you kʋnɛ kɩtɩkɛnɩ sɔɔjanaa hɛkʋ taa you yeke na, ɛlɛ kɩkɛ cɛtɩm ɛsɔnaa nɛ Ɛsɔ toovenim tʋ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa you ɖɔɖɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  Daviid taɣ liu Yehowa yɔ, ɛha pata-m num waa kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Ɛzɩma papɩzɩɣ pamaɣzɩnɩ-ɩ? (1 Sam. 17:37; Yer. 1:17-19; Natʋ 12:17)