Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 57: Pata Daviid Num

Kɛdaɣ 57: Pata Daviid Num
Daviid wɛɛ nɛ ɛyakɩ heɣa ñʋʋ

Ŋɖiɣni naʋ mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ? Abalɩbɩɣa ŋga ŋɖiɣni naʋ yɔ, kalɩzɩ heɣa nakɛyɛ tɔɔyʋʋ cɩkpaŋ tɛɛ. Tɔɔyʋʋ ŋgʋ kɩkpa heɣa se kɩtɔɔ, ɛlɛ abalɩbɩɣa ŋga katɩŋ kɩ-wayɩ nɛ kalɩzɩ heɣa tɔɔyʋʋ nɔɔ taa. Tɔɔyʋʋ kʋyɩ abalɩbɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ. Ɛlɛ, kakpa tɔɔyʋʋ nɛ kamabɩ-kʋ nɛ kɩsɩ. Lɛɛkʋ wiye abalɩbɩɣa ŋga kalɩzɩ heu nɔɔyʋ ɖɔɖɔ mʋʋzʋʋ nɔɔ taa. Abalɩbɩɣa ŋga kɛwɛ abalɩtʋ kpem yaa we? Ɛlɛ ŋsɩm ka-hɩɖɛ na?

Payaɣ-kɛ se Daviid. Daviid kaawɛ Bɛtlɛhɛm tɛtʋ taa. Ɛ-cɔzɔ lɛ Obɛɛdɩ, Ruti nɛ Bowaazɩ pa-pɩyalʋ. Ŋtɔzʋʋ pɔ-yɔɔ? Payaɣ Daviid caa se Yesee. Daviid tɩŋaɣ ɛ-caa heŋ. Sɔɔlɩ tɔɔ kewiyitu nɛ pɩla pɩnzɩ 10 lɛ, palʋlɩ Daviid.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ se: ‘Kpaɣ num mbʋ pɩwɛ ŋgee yɔ nɛ ŋwolo Bɛtlɛhɛm, Yesee cɔlɔ. Malɩzɩ ɛ-pɩyalʋ nɔɔyʋ se ɛkɛnɩ wiyaʋ.’ Samɩyɛɛlɩ talɩ Bɛtlɛhɛm nɛ ɛna Yesee pɩyalʋ sɔsɔ Eliyaabɩ lɛ, ɛmaɣzɩ ɛ-taa se: ‘Pɩtʋʋ fɛyɩ ɛnɛ Yehowa lɩzaa.’ Ɛlɛ Yehowa heyi-i se: ‘Taacɔnɩ e-ɖeu yaa ɛ-ɖaɣlɩkɩŋ. Pɩtɛkɛ ɛnʋ malɩzaa.’

Peeɖe Yesee ya ɛ-pɩyalʋ Abinadaabɩ nɛ ewoni-i Samɩyɛɛlɩ cɔlɔ. Ɛlɛ Samɩyɛɛlɩ na-ɩ lɛ, ɛtɔ se: ‘Aayɩ ɛnɛ ɖɔɖɔ Yehowa tɩlɩzɩ-ɩ.’ Pʋwayɩ lɛ, Yesee kɔnɩ ɛ-pɩyalʋ Saamaa. Ɛlɛ Samɩyɛɛlɩ tɔ se: ‘Aayɩ, Yehowa tɩlɩzɩ-ɩ ɖɔɖɔ.’ Yesee wɩlɩ Samɩyɛɛlɩ ɛ-pɩyalaa lʋbɛ, ɛlɛ Yehowa tɩlɩzɩ pa-taa nɔɔyʋ. Nɛ Samɩyɛɛlɩ pɔzɩ Yesee se: ‘Ɛzɩ ña-pɩyalaa kpeekpe lɛ?’

Yesee cosi se: ‘Pɩkazɩ tɩnʋʋ yeke. Ɛlɛ ɛwɛɛ ɛtɩŋɩɣ heŋ.’ Pɔkɔnɩ Daviid lɛ, Samɩyɛɛlɩ na se ɛkɛ evebu weyi eɖewa yɔ. Yehowa heyi-i se: ‘Ɛnʋ lɛ, taa-ɩ num.’ Nɛ Samɩyɛɛlɩ la mbʋ ɖɔɖɔ. Ye mbʋ alɩwaatʋ kaɣ talʋʋ se Daviid ɛpɩsɩ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ.

1 Samɩyɛɛlɩ 17:34, 35; 16:1-13.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Abalɩbɩɣa ŋga wɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ? Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se kɛwɛ abalɩtʋ?
 • Ɛjaɖɛ nɖɩ taa Daviid kaawɛ? Payaɣ ɛ-caa nɛ ɛ-cɔzɔ suwe?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa pɔzɩ Samɩyɛɛlɩ se ewolo Bɛtlɛhɛm Yesee tɛ?
 • Yesee wɩlɩ ɛ-pɩyalaa lʋbɛ Samɩyɛɛlɩ lɛ, ɛbɛ ɛlɛ ñalaba?
 • Pɔkɔnɩ Daviid lɛ, suwe Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 17:34, 35.

  Ɛzɩma tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Daviid wɛ abalɩtʋ? Ɛzɩma tɩwɩlɩɣ se pʋpɔzʋʋ se ɖɩtaa liu Yehowa? (1 Sam. 17:37)

 • Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 16:1-14.

  Ɛzɩma tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 16:7 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaawɛ tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ? (Tʋma 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  Ɛzɩma mbʋ pɩtalɩ Sɔɔlɩ yɔ pɩwɩlɩɣ se ye Yehowa ɛlɩzɩ e-fezuu nɔɔyʋ yɔɔ yɔ, fezuu kɩdɛkɛdʋʋ nakʋyʋ mʋʋ ki-lone? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)