Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 56: Sɔɔlɩ Pɩsɩ Izrayɛɛlɩ Kajalaɣ Wiyaʋ

Kɛdaɣ 56: Sɔɔlɩ Pɩsɩ Izrayɛɛlɩ Kajalaɣ Wiyaʋ
Samɩyɛɛlɩ ɖiɣni pɩyʋʋ Sɔɔlɩ ñʋʋ taa num se ɛlɛ ɛpɩsɩ wiyaʋ

Cɔna, Samɩyɛɛlɩ wɛɛ ɛpɩyɩɣ num Sɔɔlɩ ñʋʋ taa. Mbʋ ɛɛwɛɛ ɛlakɩ mbʋ yɔ pɩwɩlɩɣ se Sɔɔlɩ pɩsɩ wiyaʋ. Yehowa heyini Samɩyɛɛlɩ se ɛpɩyɩ Sɔɔlɩ ñʋʋ taa num. Nɛ num mbʋ pɩɩkɛ sɔzɩŋ num.

Sɔɔlɩ maɣzaɣ se ɛtaamʋna se ɛpɩsɩ wiyaʋ. Pɩ-yɔɔ eheyi Samɩyɛɛlɩ se: ‘Mɛnkɛ Bɛnjamɛɛ cejewiye taa tʋ, Izrayɛɛlɩ cejewee taa nɖɩ ɖɩtɛ tɔyaɣ yɔ. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋtɔŋ se manpɩsɩ wiyaʋ?’ Sɔɔlɩ tɔm ɛɛkɛdɩnɩ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, etaakuyuu ɛ-taa se ɛkɛ caa akele. Pɩ-yɔɔ Yehowa lɩzɩ-ɩ se ɛkɛ wiyaʋ.

Ɛlɛ Sɔɔlɩ taakɛ ɛyʋ kitobiyu yaa kʋñɔndʋ. Ɛ-hɔʋ kaawɛ ñɩm nɛ ɛ-maɣmaɣ eeɖewa nɛ ɛtalɩ ɛyʋ. Ɛɛkɩlɩ Izrayɛɛlɩ piya kpeekpe kʋkʋyɩŋ. Sɔɔlɩ kaasɩm seu nɛ ɛtɛ ɛwɛɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Samaɣ taa kaawɛ leleŋ se Sɔɔlɩ Yehowa lɩzaa se ɛkɛ ke-wiyaʋ. Nɛ kapaɣzɩ kubusi mabʋ nɛ kɔtɔŋ se: ‘Wiyaʋ wɛɛ tam!’

Izrayɛɛlɩ koyindinaa kaawɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Nɛ panazɩɣ Izrayɛɛlɩ piya ɖoŋ ɖoŋ. Sɔɔlɩ pɩsɩ wiyaʋ pitileɖi lɛ, Amooni mba kɔɔ se pala you nɛ Izrayɛɛlɩ. Sɔɔlɩ kpeɣli sɔɔjanaa samaɣ sɔsaɣ nɛ ewolo ɛwa Amooni mba. Nɛ samaɣ taa la leleŋ se Sɔɔlɩ kɛ wiyaʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Sɔɔlɩ la yoŋ sakɩyɛ nɛ ɛwa e-koyindinaa. Payaɣaɣ Sɔɔlɩ pɩyalʋ nɔɔyʋ se Yonataanɩ nɛ ɛɛwɛ abalɩtʋ ɖɔɖɔ. Yonataanɩ sɩnɩ Izrayɛɛlɩ ɖɔɖɔ nɛ kɩwa yoŋ sakɩyɛ. Filisti mba kaakɛ Izrayɛɛlɩ mba koyindinaa sɔsaa. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Filisti mba sakɩyɛ kpeɣli se poyooni Izrayɛɛlɩ.

Samɩyɛɛlɩ heyi Sɔɔlɩ se ɛɖaŋɩ-ɩ nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛlaa kɩlaʋ yaa ɛha haɖɛ Yehowa pʋcɔ nɛ you paɣzɩ. Ɛlɛ Samɩyɛɛlɩ tɩkɔɔ lɔŋ. Sɔɔndʋ kpa Sɔɔlɩ se pɩtaakɛdɩ nɛ Filisti mba paɣzɩ you. Mbʋ labɩna nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛkʋyɩ nɛ ɛlaa kɩlaʋ. Pɩkɛdaa lɛ, Samɩyɛɛlɩ talaa nɛ ɛna se Sɔɔlɩ tɩña tɔm ndʋ eeheyi-i yɔ. Samɩyɛɛlɩ kalɩ-ɩ nɛ eheyi-i se: ‘Yehowa ñɩnɩɣ ɛyʋ lɛlʋ nɛ ɛpɩsɩ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ ño-lone taa.’

Pʋwayɩ lɛ, Sɔɔlɩ tasɩ kaañamtʋ lɛɛtʋ labʋ . Nɛ Samɩyɛɛlɩ heyi se: ‘Yehowa ñam kɩlɩ ɖeu ɛyaŋ laʋ. Ŋlɔ Yehowa tɔm, pɩ-yɔɔ Yehowa ɛɛtasɩɣ-ŋ yebu se ŋkɛ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ.

Đɩkpɛlɩkɩɣ lɔŋ kɩbaŋ tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Pɩwɩlɩɣ-ɖʋ se pʋmʋnaa se ɖɩña Yehowa paa ɛzɩmtaa. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩkpɛlɩkɩɣ se ɛyʋ kɩbanʋ pɩzɩɣ ɛlɛɣzɩ nɛ ɛpɩsɩ kɩdɛkɛdʋ ɛzɩ Sɔɔlɩ kaakɛɣ kɩbanʋ nɛ pʋwayɩ ɛlɛɣzɩ yɔ. Đɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩpɩsɩ kɩdɛkɛdaa wiɖiyi yaa we?

1 Samɩyɛɛlɩ ñʋŋ 9 puwolo 11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samɩyɛɛlɩ 1:23.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ Samɩyɛɛlɩ ɖiɣni labʋ? Ɛbɛ yɔɔ ɛlakɩ mbʋ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa kaasɔɔlɩ Sɔɔlɩ tɔm? Nɛ ɛyʋ weyi Sɔɔlɩ ɛɛkɛwa?
 • Payaɣaɣ Sɔɔlɩ pɩyalʋ suwe? Ɛbɛ ɛlaba?
 • Ɛbɛ yɔɔ Sɔɔlɩ la kɩlaʋ nɛ ɛtɩɖaŋ Samɩyɛɛlɩ?
 • Ɛbɛ Sɔɔlɩ tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 9:15-21 nɛ 10:17-27.

  Ɛyaa nabɛyɛ pɛŋaɣ Sɔɔlɩ tɛtɛ lɛ, ɛzɩma ti-luzuu sɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Ad. 17:27)

 • Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 13:5-14.

  Kɩwɛɛkɩm mbʋ Sɔɔlɩ labɩ Gilgaalɩ? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 • Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 15:1-35.

  Kɩwɛɛkɩm sɔsɔm mbʋ Sɔɔlɩ labɩ Amaalɛɛkɩ wiyaʋ Agag tɔm taa? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  Ɛzɩma Sɔɔlɩ ñɩnaɣ se eɖezi ɛ-tɩ tɔm nɛ pataahɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ? (1 Sam. 15:24)

  Lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ pɩ-taa sɔnɔ ye nɔɔyʋ ɛtasɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɩɩyɩ yɔ? (1 Sam. 15:19-21; Keɣa 140:5; Ad. 9:8, 9; 11:2)