Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 4: Kpaɣnɩ Izrayɛɛlɩ Kajalaɣ Wiyaʋ nɛ Puwolo Babilooni Đɛʋ

Hɔɔlʋʋ 4: Kpaɣnɩ Izrayɛɛlɩ Kajalaɣ Wiyaʋ nɛ Puwolo Babilooni Đɛʋ

Sɔɔlɩ pɩsɩ Izrayɛɛlɩ kajalaɣ wiyaʋ. Ɛlɛ Yehowa taasɔɔlɩ-ɩ. Mbʋ labɩna nɛ ɛkpaɣ Daviid se ɛkɛ wiyaʋ Sɔɔlɩ lone taa. Đɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ Daviid ɛnʋ ɛ-yɔɔ. Ɛɛkɛ evebu lɛ, eyoni ɖogo Gooliyaatɩ nɛ ɛkʋ-ɩ. Pʋwayɩ Wiyaʋ Sɔɔlɩ sʋsɩ yɔɔ lɛ, ese ɛmɛlɩ lakʋ taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛcaɣ labʋ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ lɛ, halʋ mazaɣ Abigayɛɛlɩ kpa-ɩ se ɛtaalabɩ-pʋ.

Pʋwayɩ ɖɔɖɔ ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ Daviid pɩyalʋ Salomɔɔ yɔɔ. Ɛnʋ lɛɣzɩnɩ Daviid lone taa Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ. Izrayɛɛlɩ kajalaɣ awiya naadozo ana, a-taa paa weyi ɛtɔɔ kewiyaɣ pɩnzɩ 40. Salomɔɔ sɩm wayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ tɛyɩ nɛ kɩpɩsɩ kewiyisi naalɛ. Izrayɛɛlɩ cejewee 10 kpɛndɩ nɛ apɩsɩ hayo kiŋ kewiyaɣ nɛ cejewee naalɛ lɛɛna pɩsɩ hadɛ kiŋ kewiyaɣ.

Hayo kiŋ kewiyaɣ caɣ pɩnzɩ 257 pʋcɔ nɛ Asiirii mba kɔɔ pɔyɔkɩ-kɛ. Pʋwayɩ pɩlabɩ pɩnzɩ 133 lɛ, pɔyɔkɩ ɖɔɖɔ hadɛ kiŋ kewiyaɣ. Alɩwaatʋ ndʋ pakpa Izrayɛɛlɩ mba yomaa nɛ pɛɖɛnɩ-wɛ Babilooni. Mbʋ mbʋ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm Hɔɔlʋʋ NAANZA taa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩnzɩ 510.

Wiyaʋ Salomɔɔ ɖiɣni tɩmʋʋ