Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 53: Yeftee Đuwaa

Kɛdaɣ 53: Yeftee Đuwaa
Yeftee pɛlɛ

Wiɖiyi ŋtɛm ɖuu se ŋlakɩ nabʋyʋ nɛ pʋwayɩ pɩlabɩ-ŋ kaɖɛ na? Abalʋ weyi ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, eɖuwaa ɛlɛ pɩ-yɔɔ labʋ labɩ-ɩ kaɖɛ siŋŋ. Mbʋ labɩna nɛ ɛwɛɛ kʋñɔŋ taa. Ɛ-hɩɖɛ lɛ Yeftee, ɛɛkɛ Izrayɛɛlɩ tɔm hʋyʋ. Ɛɛwɛ abalɩtʋ.

Yeftee ɛɛcaɣ wezuu alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya yebi Yehowa sɛʋ nɛ sɩɖaɣnɩ paɣzʋʋ kɩdɛkɛdɩm labʋ yɔ. Pɩ-yɔɔ Yehowa yebi Amooni mba nɛ panazɩɣ-sɩ. Peeɖe Izrayɛɛlɩ piya mabɩ kubusi nɛ sɩyaa Yehowa se: ‘Đɩlabɩ kɩwɛɛkɩm, ɖitendi-ŋ, ya ɖa-ñʋʋ!’

Yeftee nɛ ɛ-ɛyaa

Samaɣ kpiɖi kɩwɛɛkɩm mbʋ kalaba yɔ, pɩ-yɔɔ. Kalɩzɩ kawɩlɩ se mbʋ kalaba yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu nɛ kaɖaɣnɩ paɣzʋʋ Yehowa sɛʋ. Nɛ Yehowa paɣzɩ-kɛ sɩnaʋ ɖɔɖɔ.

Yeftee samaɣ lɩzaa se ɛla you nɛ Amooni ɛyaa kɩdɛkɛdaa. Yeftee kaasɔɔlaa kpem se Yehowa ɛsɩnɩ-ɩ you taa. Pɩ-yɔɔ eɖuuni Yehowa se: ‘Ye ŋɖʋzɩ Amooni mba me-nesi tɛɛ kɔyɔ, maapɩsɩɣ lɛ, ɛyʋ kajalaɣ tʋ weyi ɛlɩɣnɩ man-ɖɩɣa taa nɛ ɛkatɩ-m yɔ, malaɣ-ŋ ɩ kɩlaʋ.’

Yehowa welisi Yeftee tɔm nɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛwa Amooni mba. Yeftee pɩsaɣ ɖɩɣa lɛ, ŋsɩm ɛyʋ kajalaɣ tʋ weyi ɛlɩwa ɛkatɩ-ɩ yɔ? Ɛ-pɛlɛ ɛgbamɩyɛ. Ɛna-ɩ lɛ, ɛma kubuka nɛ ɛtɔ se: ‘Hayɩ mɛn-pɛlɛ! Ŋɖʋ-m tɔm taa. Monɖuuni Yehowa nɛ maakaɣ pɩzʋʋ manpɩsɩnɩ mɔ-nɔɔ.’

Yeftee pɛlɛ nɩ ndʋ ɛ-caa heyi Yehowa lɛ, pɩlabɩ-ɩ kʋñɔŋ ɖɔɖɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pʋpɔzʋʋ eyele ɛ-caa nɛ ɛ-taabalaa nɛ ɛɖɛɛ ɛcaɣ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ Siiloo nɛ ɛsɛɣ Yehowa. Ɛlɛ, eheyi ɛ-caa se: ‘Ye ŋtɛm ɖuunuu Yehowa kɔyɔ, la ɛzɩ ŋɖuu yɔ.’

Yeftee pɛlɛ kʋyɩ nɛ ɛɖɛɛ Siiloo nɛ ɛla Yehowa tʋmɩyɛ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ e-wezuu kpeekpe. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Izrayɛɛlɩ halaa wokaɣ ɛ-cɔlɔ nɛ pacakɩ kɩyakɩŋ naanza nɛ palakɩ faawɩyɛ nɛ taa leleŋ. Samaɣ kaasɔɔlɩ Yeftee pɛlɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛkɛ Yehowa sɛyʋ kɩbanʋ siŋŋ.

Tɔm Hʋyaa 10:6-18; 11:1-40.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Anɩ payaɣ se Yeftee? Nɛ alɩwaatʋ ndʋ taa ɛcaɣ wezuu?
 • Ɛbɛ Yeftee ɖuwaa se ɛlakɩ Yehowa?
 • Yeftee wabɩ Amooni nɛ ɛpɩsɩɣ ɖɩɣa lɛ, ɛbɛ yɔɔ ɛsʋ kʋñɔŋ taa?
 • Yeftee pɛlɛ nɩ tɔm ndʋ ɛ-caa heyi Yehowa lɛ, ɛyɔɔdɩ suwe?
 • Ɛbɛ yɔɔ samaɣ kaasɔɔlɩ Yeftee pɛlɛ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Tɔm Hʋyaa 10:6-18.

  Đɩkalɩɣ Bibl taa se Izrayɛɛlɩ piya taalakɩ Yehowa sɔɔlɩm tam lɛ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Th. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Natʋ 2:10)

 • Kalɩ Tɔm Hʋyaa 11:1-11, 29-40.

  Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se Yeftee kpaɣʋ ɛ-pɛlɛ nɛ ɛlaa “miŋ kɩñaɣzɩŋ kɩlaʋ” yɔ, pɩwɛ ndɩ nɛ pañaɣzʋʋ ɛyaa miŋ taa yɔ? (Th. 11:31; Lev. 16:24; Wp. 18:10, 12)

  Ɛzɩma Yeftee kpaɣ ɛ-pɛlɛ nɛ ɛlaa kɩlaʋ?

  Yeftee laba ɛzɩ eɖunuu Yehowa yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Th. 11:35, 39; Ekl. 5:4, 5; Mat.16:24)

  Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yeftee pɛlɛ ha evebiya nɛ pɛlaa mba pɛkɛ Krɩstʋ mba yɔ, nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ labʋ taa? (Th. 11:36; Mat. 6:33; Fil. 3:8)