Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 52: Gideyɔɔ nɛ Ɛ-ɛyaa 300

Kɛdaɣ 52: Gideyɔɔ nɛ Ɛ-ɛyaa 300

Ŋnaɣ mbʋ piɖiɣni labʋ cɩnɛ yɔ? Abalaa panɛ pa-tɩŋa pɛkɛ Izrayɛɛlɩ sɔɔjanaa. Abalaa mba poluŋaa yɔ, paɖiɣni lɩm ñɔʋ. Weyi ɛsɩŋ pɔ-cɔlɔ kpam yɔ, ɛnʋ lɛ tɔm hʋyʋ Gideyɔɔ. Ɛwɛɛ ɛcɔŋnɩ ɛzɩma pɛwɛɛ pɔñɔʋ lɩm yɔ.

Cɔnɩ camɩyɛ ɛzɩma abalaa mba paɖiɣni lɩm ñɔʋ yɔ nɛ ŋna. Nabɛyɛ pam pɛ-ɛza nɛ lɩm. Ɛlɛ lɛlʋ ñocozi lɩm nɛ e-nesi na. Ɛlabɩ mbʋ se pɩsa nɛ ɛcɔnɩ mbʋ piɖiɣni labʋ ɛ-cɔlɔ yɔ. Pɩɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa heyi Gideyɔɔ se ɛlɩzɩ abalaa mba papɩzɩɣ pɔñɔɔ lɩm nɛ pefeŋiɣ ɖɔɖɔ yɔ, pe-yeke na. Nɛ Ɛsɔ tɔ se mba paapɩzɩɣ se pala mbʋ yɔ, papɩsɩ ɖɩɣa. Yele ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ yɔ.

Izrayɛɛlɩ piya tasɩ sʋʋ kʋñɔŋ taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ sitiwelisini Yehowa. Pɩ-yɔɔ Madiiyaŋ mba wɛnɩ ɖoŋ sɩ-yɔɔ nɛ panazɩ-sɩ siŋŋ. Mbʋ labɩna nɛ Izrayɛɛlɩ piya ma kubusi se Yehowa ɛsɩnɩ-sɩ. Nɛ Yehowa nɩɩ si-kubusi.

Yehowa heyi Gideyɔɔ se ekpeɣli sɔɔjanaa. Gideyɔɔ kpeɣli sɔɔjanaa 32000. Pa nɛ sɔɔjanaa mba pacaɣ labʋ you yɔ, pɛkpɛndɩ 135000. Ɛlɛ Yehowa heyi Gideyɔɔ se: ‘Ɛyaa samaɣ kɩlɩ ɖɔʋ ñɔ-cɔlɔ.’ Ɛbɛ yɔɔ Yehowa yɔɔdɩ mbʋ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye Izrayɛɛlɩ piya ɩwaba yɔ, sɩpɩzɩɣ sɩmaɣzɩ se si-ɖoŋ sɩwabɩnaa. Sɩpɩzɩɣ sɩmaɣzɩ se paa Yehowa ɛtaasɩnɩ-sɩ yɔ, sɩɩwaba. Mbʋ labɩna nɛ Yehowa heyi Gideyɔɔ se: ‘Heyi abalaa mba sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ yɔ se papɩsɩ ɖɩɣa.’ Gideyɔɔ yɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛyaa 22000 pɩsɩ ɖɩɣa. Pɩkazɩ abalaa 10000 se pa nɛ sɔɔjanaa 135000 pala you.

Gideyɔɔ takɩɣ ɛ-ɛyaa

Ɛlɛ welisi ndʋ Yehowa tasɩ yɔɔdʋʋ yɔ: ‘Ñɛ-ɛyaa kɩlɩ ɖɔʋ.’ Mbʋ labɩna nɛ eheyi Gideyɔɔ se ewoni ɛ-ɛyaa nɛ pɔñɔɔ lɩm pɔɔ taa. Nɛ mba papaŋ pɛ-ɛza nɛ lɩm pʋcɔ nɛ pɔñɔɔ yɔ, papɩsɩ ɖɩɣa. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Gideyɔɔ se: ‘Ɛyaa 300 mba papɩzaa pɔñɔɔ lɩm nɛ pɛtɛ pefeŋ ɖɔɖɔ yɔ, pɔ-yɔɔ mankaɣ tɩŋnʋʋ nɛ maya mɩ-ñʋʋ.’

You alɩwaatʋ talaa lɛ, Gideyɔɔ tɛyɩ ɛ-ɛyaa 300 taa hɔɔlɩŋ naadozo. Ɛcɛlɩ paa weyi nɔndɔŋ nɛ peeɣa ŋga ka-taa nɛ miŋ kolonzi yɔ. Pɩtalɩ ɖoo hɛkʋ lɛ, pɔcɔɔ po-koyindinaa nɛ pata. Pʋwayɩ lɛ, pahʋlɩ nɔndɔŋ nɛ pɔyɔkɩ peeɣsi nɛ pɔtɔ se: ‘Yehowa nɛ Gideyɔɔ pa-laɣɖɛ!’ Nɛ sɔɔndʋ kpa po-koyindinaa, nɛ pakʋyɩ pɔcɔʋ kii kii. Peeɖe papaɣzɩ seu. Mbʋ labɩna nɛ Izrayɛɛlɩ, piya wa you ŋgʋ.

Tɔm Hʋyaa ñʋŋ 6 nɛ puwolo 8.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ laba nɛ Izrayɛɛlɩ piya sʋʋ kʋñɔmɩŋ taa? Kʋñɔmɩŋ weyi pɔtɔkaɣ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa heyi Gideyɔɔ se ɛ-ɛyaa kɩlɩ ɖɔʋ?
 • Gideyɔɔ heyi sɔɔjanaa mba sɔɔndʋ kpaɣaɣ yɔ se pekpe lɛ, sɔɔjanaa ɛzɩma pɩkazaa?
 • Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ nɛ ŋyɔɔdɩ ɛzɩma Yehowa laba nɛ pɩkazɩ Gideyɔɔ sɔɔjanaa 300 yeke yɔ.
 • Ɛzɩma Gideyɔɔ tayɩ ɛ-ɛyaa 300 taa? Nɛ ɛzɩma tɩyɛ Izrayɛɛlɩ wabɩ you ŋgʋ ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Tɔm Hʋyaa 6:36-40.

  Ɛbɛ Gideyɔɔ laba nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɩlɩ mbʋ pɩkɛ Yehowa sɔɔlɩ keekee yɔ?

  Sɔnɔ ɛbɛ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa sɔɔlɩm? (Ad. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

 • Kalɩ tɔm Hʋyaa 7:1-25.

  Ɛyaa 300 ñɔwaɣ lɩm nɛ pefeŋiɣ, ɛlɛ lalaa ñatɩla mbʋ. Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Th. 7:3,6; Rom. 13:11, 12; Efɛ. 5:15-17)

  Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ Gideyɔɔ Sɔsɔ Yesu Krɩstʋ ɛzɩ ɛyaa 300 maɣzɩnʋʋ Gideyɔɔ yɔ? (Th. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pɩy. 2:21)

  Ɛzɩma Tɔm Hʋyaa 7:21 sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla paa tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɛgbɛyɛ taa nɛ taa leleŋ? (1 Kɔr. 4:2; 12:14-18; Yak. 4:10)

 • Kalɩ Tɔm Hʋyaa 8:1-3.

  Gideyɔɔ kaañɔɔzɩ ɛ nɛ Efrayim mba hɛkʋ taa. Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se ɖɩla ye tɔm ɛkɔm ɖa nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ? (Ad. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luka 9:48)