Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 51: Ruti nɛ Nawomii

Kɛdaɣ 51: Ruti nɛ Nawomii

Payaɣ Bibl taa takayaɣ nakɛyɛ se Ruti takayaɣ. Ka-taa pɛkɛdɩ hɔʋ nakʋyʋ tɔm. Pɩɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ tɔm hʋyaa kaawɛ Izrayɛɛlɩ taa yɔ. Ruti kaakɛ Mowaabʋ tɛtʋ taa asɛyʋ nɔɔyʋ. Ɛtaakɛ Ɛsɔ ɛjaɖɛ yaa Izrayɛɛlɩ taa tʋ. Ɛlɛ ɛkɔma ɛtɩlɩ Ɛsɔ toovenim tʋ Yehowa lɛ, ɛsɔɔlɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Nawomii sɩnɩnɩ Ruti nɛ ɛtɩlɩ Yehowa. Nawomii kaakɛ halʋ akpadɩyʋ nɔɔyʋ.

Nawomii kaakɛ Izrayɛɛlɩ tʋ. Ɛ nɛ ɛ-walʋ nɛ ɛ-pɩyalaa naalɛ paakʋyɩ Izrayɛɛlɩ alɩwaatʋ ndʋ ñɔɔsɩ kaalɩwa yɔ. Nɛ powolo pacaɣ Mowaabʋ ɛjaɖɛ taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Nawomii walʋ sɩ. Pʋwayɩ lɛ, ɛ-pɩyalaa kpaɣ Mowaabʋ pɛlaa naalɛ. Payaɣaɣ-wɛ se Ruti nɛ Orpa. Pɩkɔm pɩla ɛzɩ pɩnzɩ 10 lɛ, Nawomii pɩyalaa naalɛ mba pasɩ. Nawomii nɛ pɛlaa mba pa-naalɛ panɩɩ siziŋ siŋŋ. Ɛzɩma Nawomii lakɩ lɛɛlɛɛyɔ?

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Nawomii se ɛpɩsɩɣ ɛ-ɛjaɖɛ taa, ɛ-ɛyaa cɔlɔ. Ruti nɛ Orpa paasɔɔlaa se pacaɣ ɛ-cɔlɔ. Pɩ-yɔɔ pakʋyaa nɛ patɩŋɩ-ɩ. Ɛlɛ pɔɖɔm nʋmɔʋ camm lɛ, Nawomii kisi nɛ eheyi pɛlaa mba se: ‘Ɩpɩsɩ ikpe mɩ-ɖɩsɩ nɛ mɩ nɛ mi-ɖoonaa ɩcaɣ.’

Nawomii kpɛlɩ pɛlaa mba pɔ-yɔɔ nɛ ɛsɛɛ-wɛ. Nɛ pasʋʋ wiu yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɔɔlɩ Nawomii pɩdɩɩfɛyɩ. Nɛ pɛwɛɛ pɔtɔŋ se: ‘Đɩɩpɩsɩɣ, ɖɩtɩŋɩɣ ña-wayɩ ña-samaɣ cɔlɔ.’ Nɛ Nawomii cosi-wɛ se: ‘Iwolo ɩpɩsɩ mɛn-pɛlaa, iwolo. Pɩkɩlɩɣ ɖeu se ikpe mɩ-tɛ.’ Peeɖe Orpa kpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛpɩsɩ ɛ-tɛ. Ɛlɛ Ruti ñekizi se ɛɛpɩsɩɣ.

Nawomii kisini ɛ-yɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Orpa pɩsaa. Ña-ɖɔɖɔ wolo ña nɛ ɩ ɩpɩsɩ.’ Ɛlɛ Ruti cosi-i se: ‘Aayɩ, taacɛyɩ-m se meyebi-ŋ nɛ manpɩsɩ! Yebi-m nɛ mantɩŋɩ-ŋ. Đenɖe ŋwoki yɔ, mowoki; nɛ ɖenɖe ŋcakɩ yɔ, mancakɩ. Ñɛ-ɛyaa samaɣ kaɣ kɛʋ mɛ-ɛyaa samaɣ; nɛ ñɛ-Ɛsɔ kɛ mɛ-Ɛsɔ. Đenɖe ŋsɩkɩ yɔ, peeɖe ɖɔɖɔ mankaɣ sɩbʋ; nɛ ɖenɖe pepiŋi-ŋ yɔ, peeɖe pakaɣ-m pim.’ Ruti yɔɔdɩ mbʋ lɛ, Nawomii tɩtasɩ-ɩ cɛyʋʋ se ɛpɩsɩ ɛ-ñɩma cɔlɔ.

Halaa mba pa-naalɛ pɔkɔɔ patalɩ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa nɛ pacaɣ peeɖe. Ruti paɣzɩ tʋmɩyɛ labʋ hayɩm taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ Orgɩ kʋmtʋ talaa. Nɛ abalʋ weyi se Bowaazɩ yɔ, ɛhaɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛcazɩ Orgɩ ɛ-hayɩm taa. Ŋsɩm Bowaazɩ ɖoo yaa we? Ɛnʋ lɛ halʋ weyi ɛɛwɛ Yeriikoo tɛtʋ taa nɛ payaɣ-ɩ se Rahaabɩ yɔ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Bowaazɩ heyi Ruti se: ‘Manɩ mbʋ mbʋ ŋlaba yɔ, nɛ ɛzɩma ŋsɩnɩ Nawomii yɔ. Manawa se ŋyebi ña-caa nɛ ño-ɖoo nɛ ñɛ-ɛjaɖɛ nɛ ŋkɔɔ ŋcaɣ ɛyaa samaɣ ŋga ŋtaasɩm-kɛ wiɖiyi yɔ, ka-taa. Yehowa ɛlabɩ-ŋ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ!’

Ruti cosi-i se: ‘Hayɩ man-caa mehiɣ kʋjɔʋ ñɛ-ɛzɩdaa! Nɔɔ kɩbaŋa ŋga ŋyɔɔdɩnɩ-m yɔ, kɛhɛzɩ ma-laŋɩyɛ siŋŋ.’ Bowaazɩ kaasɔɔlɩ Ruti kamaɣ fɛyɩ nɛ pitileɖi lɛ, ɛkpaɣ-ɩ halʋ. Pɩla Nawomii leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ kɔzɩ kɔzɩ palʋlɩ pa-kajalaɣ pɩɣa, abalɩbɩɣa Obɛɛdɩ lɛ. Pʋwayɩ lɛ, Obɛɛdɩ pɩsɩ Daviid cɔzɔ. Đɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ Daviid yɔɔ tɔm sakɩyɛ.

Ruti nɛ Nawomii

Ruti takayaɣTɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ Nawomii ñɩnaɣ Mowaabʋ ɛjaɖɛ taa?
 • Aakɛ Ruti? Nɛ aakɛ Orpa?
 • Nawomii heyi-wɛ se papɩsɩ pa-ñɩma cɔlɔ lɛ, ɛbɛ Ruti laba? Nɛ ɛbɛ Orpa ñalaba?
 • Aakɛ Bowaazɩ? Nɛ ɛzɩma ɛsɩnɩ Ruti nɛ Nawomii?
 • Payaɣaɣ pɩɣa ŋga Ruti nɛ Bowaazɩ palʋlaa yɔ suwe? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ kɔ-yɔɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Ruti 1:1-17.

  Sɔɔlɩm tɔm kɩbandʋ ndʋ Ruti yɔɔdaa? (Rut. 1:16, 17)

  Ɛzɩma Ruti maɣzɩm labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ maɣzɩm mbʋ “heŋ lɛɛŋ” wɛnɩ pata-m num waa mba pɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ yɔ, pɔ-yɔɔ? (Yoh. 10:16; Zek. 8:23)

 • Kalɩ Ruti 2:1-23.

  Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Ruti haɣ asɛyaa sɔnɔ? (Rut. 2:17, 18; Ad. 23:22; 31:15)

 • Kalɩ Ruti 3:5-13.

  Ruti kizaa se ɛɛtɩŋɩɣ evebiya nɛ etisi ɛwalɩ Bowaazɩ. Suwe Bowaazɩ maɣzɩ Ruti lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ?

  Ruti lakasɩ wɩlɩɣ-ɖʋ we sɔɔlɩm siŋŋ yɔɔ? (Rut. 3:10; 1 Kɔr 13:4, 5)

 • Kalɩ Ruti 4:7-17.

  Ɛzɩma Krɩstʋ mba abalaa pɩzɩɣ pamaɣzɩnɩ Bowaazɩ sɔnɔ? (Rut. 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)