Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 50: Debora nɛ Yayɛɛlɩ

Kɛdaɣ 50: Debora nɛ Yayɛɛlɩ

Izrayɛɛlɩ piya sʋ kaɖɛ taa lɛ, papaɣzɩ wiu nɛ payaɣ Yehowa. Yehowa cosi-wɛ nɛ etiyi ɛyaa nabɛyɛ se powolo nɛ pasɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya nɛ pawɩlɩ-wɛ nʋmɔʋ. Bibl yaɣ ɛyaa mba se tɔm hʋyaa. Yosue ɛɛkɛnɩ kajalaɣ tɔm hʋyʋ. Nɛ tɔm hʋyaa lalaa taa nabɛyɛ hɩla yɔ: Otɩnɩyɛɛlɩ, Ewuudi nɛ Samgaarɩ. Ɛlɛ pa-taa naalɛ ɩɩkɛ halaa. Payaɣ-wɛ se Debora nɛ Yayɛɛlɩ.

Debora yɔɔdʋʋnɩ Baraakɩ

Debora ɛɛkɛ nayʋ. Yehowa heyaɣ-ɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ nɛ ewoki nɛ eheyiɣ samaɣ. Debora ɛɛkɛ ɖɔɖɔ tɔm hʋyʋ. Ɛcakaɣ paʋ nakʋyʋ tɛɛ piyaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ ɛyaa kɔŋ ɛ-cɔlɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-wɛ nɛ pɔñɔzʋʋ tɔm ndʋ paawɛna yɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yabiŋ ɛɛkɛnɩ Kanaŋ wiyaʋ. Ɛɛwɛnɩ you lɔɔɖa 900. Ɛ-sɔɔjanaa ɩɩwɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Mbʋ labɩna nɛ pala nɛ Izrayɛɛlɩ piya pɩsɩ Yabiŋ yomaa. Payaɣ wiyaʋ Yabiŋ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ se Sisera.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Debora tiyi se payaa tɔm hʋyʋ Baraakɩ. Ɛkɔma lɛ, Debora heyi-i se: ‘Yehowa tɔm se: “Kpaɣ ɛyaa 10000 nɛ ŋwoni-wɛ Taabɔɔrɩ Pʋʋ yɔɔ. Mankaɣ yebu nɛ Sisera kɔɔ peeɖe. Nɛ mankaɣ yebu nɛ ŋwa ɛ nɛ ɛ-sɔɔjanaa.”’

Baraakɩ heyi Debora se: ‘Ye ŋtɩŋɩɣ-m yɔ, mowoki.’ Debora kʋyɩ toovenim nɛ ɛtɩŋ Baraakɩ, ɛlɛ eheyi-i se: ‘Pɩtɛkɛ ña pakaɣ sam se ŋwaba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa kaɣ ɖʋzʋʋ Sisera halʋ nɔɔyʋ nesi tɛɛ na nɛ ɛkʋ-ɩ.’ Nɛ mbʋ pɩlabɩ ɖɔɖɔ keekee.

Baraakɩ kʋyɩ Taabɔɔrɩ Pʋʋ taa nɛ etii se ɛkatɩ Sisera sɔɔjanaa. Peeɖe peeɖe lɛ, Yehowa la nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɩɩ nɛ lɩm kpaɣ Sisera sɔɔjanaa. Ɛlɛ Sisera lɩɩ e-you lɔɔɖɩyɛ taa nɛ ɛkpaɣ seya.

Baraakɩ, Yayɛɛlɩ nɛ Sisera

Pɩlabɩ pazɩ lɛ, Sisera kɔɔ ɛtalɩ Yayɛɛlɩ kizinziku cɔlɔ. Yayɛɛlɩ yaa-ɩ se ɛsʋʋ nɛ ɛnʋ ha-ɩ naalɩm pazɩ. Ɛñɔwa lɛ, pɩlabɩ-ɩ ɖom nɛ ɛpaɣzɩ ɖou nɛ ɛmakɩ kɔgɔŋ. Peeɖe Yayɛɛlɩ kpaɣ kizinziku ɖaʋ nakʋyʋ nɛ ewolo ɛsɔ Sisera ñʋʋ taa. Pʋwayɩ Baraakɩ kɔma lɛ, Yayɛɛlɩ wɩlɩ-ɩ Sisera; ɛsɩba. Ye mbʋ ña-maɣmaɣ ŋnaɣ se Debora kaayɔɔdɩ toovenim.

Pɩkɔm pʋwayɩ lɛ, pakʋ Wiyaʋ Yabiŋ ɖɔɖɔ nɛ pɩla se Izrayɛɛlɩ ɖaɣnɩ hiɣu laŋhɛzɩyɛ alɩwaatʋ pazɩ.

Tɔm Hʋyaa 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Tʋmɩyɛ nɖɩ tɔm hʋyaa lakaɣ? Payaɣ pa-taa nabɛyɛ suwe?
 • Waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ Debora ɛɛwɛna? Nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakaɣ?
 • Alɩwaatʋ ndʋ Wiyaʋ Yabiŋ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ Sisera nazaɣ Izrayɛɛlɩ lɛ, suwe Yehowa heyi Debora se eheyi Tɔm hʋyʋ Baraakɩ? Nɛ ɛtɔm se anɩ pakaɣ sam?
 • Ɛbɛ Yayɛɛlɩ laba nɛ pɩwɩlɩ se ɛkɛ halʋ weyi ɛɖɔkʋʋ ɛ-laŋɩyɛ yɔ?
 • Ɛbɛ laba Wiyaʋ Yabiŋ sɩm wayɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ tɔm Hʋyaa 2:14-22.

  Ɛbɛ Izrayɛɛlɩ piya laba nɛ Yehowa kɔ-wɛ nɛ pana? Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ sɔnɔ? (Tes.2:20; Ad. 3:1, 2; Ez. 18:21-23)

 • Kalɩ Tɔm Hʋyaa 4:1-24.

  Ɛbɛ Krɩstʋ mba halɩñɩma kpɛlɩkɩɣ tisuu nɛ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ mbʋ Debora nɛ Yayɛɛlɩ paawɛna yɔ, pɩ-taa sɔnɔ? (Tes. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Ad. 31:30; 1 Kɔr. 16:13)

 • Kalɩ tɔm Hʋyaa 5:1-31.

  Hendu ndʋ Barakɩ nɛ Debora paatewa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣ-tʋ nɛ tɩkɛ Armaagedɔɔ you ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ ki-hendu. Ɛzɩma tɩyɛ? (Tes. 5:3, 31; 3 Aw. 16:8-10; Natʋ 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)