Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 49: Wɩsɩ Sɩŋaa

Kɛdaɣ 49: Wɩsɩ Sɩŋaa

Cɔnɩ Yosue nɛ ŋna. Eɖiɣni tɔm se: ‘Wɩsɩ, sɩŋ!’ Nɛ wɩsɩ sɩŋ ɖɔɖɔ. Sɩsɩŋ ɛsɔdaa mbʋ kɩyakʋ kʋyʋmʋʋ kiya. Yehowa labɩnɩ maamaaci ŋgʋ. Ɛlɛ yele ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ Yosue ñɩnaɣ se wɩsɩ ɛtaaɖʋ yɔ.

Wɩsɩ

Awiya kagbanzɩ wena a-tɔm ɖɩɩyɔɔdaa yɔ, akɔm labʋ you nɛ Gabaɔŋ mba. Paba ñetiyi nɔɔyʋ nɛ eheyi Yosue se: ‘Kɔɔ lɛɛ lɛɛ nɛ ŋsɩnɩ-ɖʋ! Awiya wena awɛ pʋʋ taa yɔ, a-tɩŋa akpɛndɩ nɔɔ nɛ akʋyɩ ña-lɩmɖʋyaa yɔɔ.’

Yosue nɛ ɛ-sɔɔjanaa tɩŋa kpaɣ nʋmɔʋ nɛ powolo. Pɔɖɔ ɖoo tɩŋa. Patalɩ Gabaɔŋ lɛ, sɔɔndʋ kpa awiya kagbanzɩ ana a-sɔɔjanaa nɛ papaɣzɩ seu. Peeɖe Yehowa laba nɛ pɛɛ sɔsɔna lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ atɔlʋʋ tataa. Sɔɔjanaa mba pɛɛ sɔsɔna kʋwa yɔ, pɔɖɔwa pɩkɩlɩ mba Yosue sɔɔjanaa kʋwa yɔ.

Yosue

Yosue kɔɔ ɛna se wɩsɩ caɣ ɖʋʋ. Ye ɖoo eyuwa nɛ pɩla cɩkpɛndʋʋ kɔyɔ, awiya kagbanzɩ kɩdɛkɛdaa ana, a-sɔɔjanaa sakɩyɛ pɩzɩɣ pese. Pɩ-yɔɔ Yosue tɩmnɩ Yehowa nɛ ɛtɔ se: ‘Wɩsɩ, sɩŋ!’ Wɩsɩ sɩŋaa lɛ, Izrayɛɛlɩ piya tɛzɩ po-koyindinaa kʋʋ.

Kanaŋ ɛjaɖɛ taa, awiya kɩdɛkɛdaa wena atɩsɔɔlɩ Ɛsɔ ɛjaɖɛ yɔ, aɖɔwa pɩdɩɩfɛyɩ. Yosue nɛ ɛ-sɔɔjanaa pakpaɣ ɛzɩ pɩnzɩ loɖo mbʋ yɔ nɛ pawabɩna awiya 31 ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, Yosue tayɩ Kanaŋ tɛtʋ Izrayɛɛlɩ cejewe wena ataahiɣti tɛtʋ yɔ.

Pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Yosue sɩ. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 110. Yosue nɛ ɛ-taabalaa paawɛ wezuu lɛ, samaɣ lakaɣ Yehowa sɔɔlɩm. Ɛlɛ, ɛyaa kɩbama mba pasɩba lɛ, samaɣ paɣzɩ labʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ kasʋʋ kʋñɔŋ taa. Pɩɩpɔzɩ kpem alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa se Ɛsɔ ɛsɩnɩ-wɛ.

Yosue 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Tɔm Hʋyaa 2:8-13.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, tɔm ndʋ Yosue ɖiɣni yɔɔdʋʋ? Ɛbɛ yɔɔ?
 • Ɛzɩma Yehowa sɩnɩ Yosue nɛ ɛ-sɔɔjanaa?
 • Awiya kɩdɛkɛdaa ɛzɩma Yosue waba? Pɩnzɩ ɛzɩma ɛkpaɣ nɛ ɛwabɩnɩ-yɛ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yosue tayɩ Kanaŋ tɛtʋ?
 • Pɩnzɩ ɛzɩma Yosue wɛnɩ pʋcɔ nɛ ɛsɩkɩ? Ɛ-sɩm wayɩ lɛ, ɛbɛ talɩ samaɣ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Yosue 10:6-15.

  Yehowa labʋ nɛ wɩsɩ nɛ fenaɣ pasɩŋ nɛ pɩsɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔ, lidaʋ ŋgʋ pɩhaɣ-ɖʋ? (Yos. 10:8, 10, 12, 13; Keɣa 18:3; Ad. 18:10)

 • Kalɩ Yosue 12:7-24.

  Toovenim taa lɛ, alaba nɛ pawa Kanaŋ awiya 31? Ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ pɩ-taa sɔnɔ? (Yos. 12:7; 24:11-13; Wp. 31:8; Luka 21:9, 25-28)

 • Kalɩ Yosue 14:1-5.

  Ɛzɩma patayɩ tɛtʋ Izrayɛɛlɩ cejewe? Nɛ ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ ɛzɩma pɔkɔŋ tayʋʋ tɛtʋ Paradisuu taa yɔ, pɩ-yɔɔ? (Yos. 14:2; Iz. 65:21; Ez. 47:21-23; 1 Kɔr. 14:33)

 • Kalɩ Tɔm Hʋyaa 2:8-13.

  Sɔnɔ awɛɛ ɛlʋkɩnɩ tisuu yebu ɛzɩ Yosue kaalʋbʋnʋʋ-pʋ Izrayɛɛlɩ taa yɔ? (Th. 2:8, 10, 11; Mat. 24:45-47; 2 Tes. 2:3-6; Tit. 1:7-9; Natʋ 1:1; 2:1, 2)