Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 47: Izrayɛɛlɩ Taa Mɩlʋ Nɔɔyʋ

Kɛdaɣ 47: Izrayɛɛlɩ Taa Mɩlʋ Nɔɔyʋ
Akaŋ ɖiɣni mɛsʋʋ mbʋ ɛmɩlaa yɔ

Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ nɛ ŋna, abalʋ nɔɔyʋ wɛɛ ehuyuu se epi nabʋyʋ. Ɛcaɣ pim toko kɩbaŋʋ nakʋyʋ, sika paɣyɛ nɛ ñɩɣlɩm nabʋyʋ e-kizinziku tɛɛ. Ɛkpaɣ wondu ndʋ nɛ Yeriikoo tɛtʋ taa. Ɛlɛ ŋtɔzʋʋ mbʋ pɩɩpɔzaa palabɩnɩ Yeriikoo tɛtʋ taa wondu yɔ?

Pɩɩpɔzaa pɔyɔkɩ-tʋ. Nɛ pɔkɔnɩ sika nɛ ñɩɣlɩm paɖʋ Yehowa kediɣzaɣ kuduyuu ñɩm koozaɣ taa. Ye mbʋ, ɛyaa panɛ patɩña Ɛsɔ paɣtʋ. Pamɩlɩ Yehowa pʋyʋ. Payaɣ abalʋ ɛnʋ se Akaŋ nɛ mba ŋnaɣ ɛ-cɔlɔ yɔ, pɛkɛ ɛ-hɔʋ taa ɛyaa nabɛyɛ. Yele ɖɩna mbʋ pɩlaba keekee yɔ.

Akaŋ mɩlɩ wondu tʋnɛ pɩtɛ lɛ, Yosue tiyi abalaa nabɛyɛ se powolo poyooni Ayii tɛtʋ. Ɛlɛ powoba lɛ, pawabɩ-wɛ. Pakʋ pa-taa nabɛyɛ nɛ lalaa se. Pɩtaala Yosue leleŋ kaaʋ. Pɩ-yɔɔ ɛtɔlɩ tataa nɛ ɛpaɣzɩ Yehowa tɩmnʋʋ nɛ ɛtɔŋ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ŋyeba se pʋnɛ pɩtalɩ-ɖʋ?’

Yehowa cosi-i se: ‘Kʋyɩ! Izrayɛɛlɩ laba kɩwɛɛkɩm. Mbʋ pɔtɔm se pɔyɔkɩ yaa pɔkɔnɩ pasɩɩ Yehowa kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ yɔ, pakpaɣ pɩ-taa nabʋyʋ. Pamɩlɩ toko kɩbaŋʋ nakʋyʋ nɛ pɛmɛsɩ. Ɩtɩyɔkɩ wondu ndʋ nɛ ɩkʋ weyi ɛmɩlɩ-tʋ yɔ, maakaɣ-mɩ wazʋʋ.’ Yehowa yɔɔdɩ se ɛkaɣ wɩlʋʋ Yosue weyi ɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ yɔ.

Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Yosue kpeɣli samaɣ nɛ Yehowa wɩlɩ se Akaŋ labɩnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ. Peeɖe Akaŋ tɔm se: ‘Malabɩ kɩwɛɛkɩm. Mana toko kɩbaŋʋ, sika paɣyɛ nɛ ñɩɣlɩm pɔɔyɩsɩ nzɩ lɛ, sɩlabɩ-m liu nɛ mankpaɣ. Mɛmɛsɩ wondu ndʋ men-kizinziku tɛɛ.’

Pana wondu ndʋ nɛ pɔkɔnɩ-tʋ Yosue lɛ, eheyi Akaŋ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ŋñɩnaa se kaɖɛ ɛkɔɔ ɖɔ-yɔɔ? Lɛɛlɛɛyɔ Yehowa kɔŋnɩ kaɖɛ ɖɔɖɔ ñɔ-yɔɔ!’ Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛyaa paɣzɩ Akaŋ nɛ ɛ-hɔʋ pɛɛ yaɣʋ nɛ pasɩ. Tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩkpaɣ mbʋ pɩtɛkɛ ɖa-ñɩm yɔ.

Pɩlabɩ mbʋ pɩtɛ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya ɖaɣnɩ wobu se poyooni Ayii. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yehowa sɩnɩ-wɛ nɛ pawa.

Yosue 7:1-26; 8:1-29.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Abalʋ weyi ɛwɛɛ ehuyuu kɩlɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ se ɛmɛsɩ mbʋ ɛkpaɣ nɛ Yeriikoo yɔ, payaɣ-ɩ suwe? Mba wɛɛ pasɩɣnɩ-ɩ mbʋ yɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ mbʋ Akaŋ nɛ ɛ-hɔʋ palaba yɔ pɩkɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm?
 • Yosue ɛɛpɔzaɣ se ɛbɛ yɔɔ pawabɩ Izrayɛɛlɩ Ayii tɛtʋ taa lɛ, suwe Yehowa cosi-i?
 • Pɔkɔnɩ Akaŋ nɛ ɛ-hɔʋ Yosue cɔlɔ pɩtɛ lɛ, ɛbɛ talɩ-wɛ?
 • Ɛbɛ mbʋ pɩtalɩ Akaŋ yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Yosue 7:1-26.

  Yosue adɩma wɩlɩɣ se taabalɩyɛ nɖɩ wɛ ɛ nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa? (Yos. 7:7-9; Keɣa 118:145; 1 Yoh. 5:14)

  Akaŋ mɩlaɣ lɛ, Yehowa na-ɩ? Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Yos. 7:11, 14, 15; Ad. 15:3; 1 Tim. 5:24; Ebr. 4:13)

 • Kalɩ Yosue 8:1-29.

  Ye ɖɩna nɔɔyʋ eɖiɣni labʋ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? (Yos. 7:13; Lev. 5:1; Ad. 28:13)