Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 46: Yeriikoo Kolonzi

Kɛdaɣ 46: Yeriikoo Kolonzi

Ɛbɛ laba nɛ Yeriikoo kolonzi kpɛzɩɣ nɛ sɩɖakɩ. Pɩwɛ ɛzɩ you palabɩ peeɖe nɛ pɔyɔkɩ tɛtʋ. Ɛlɛ pɩtɛkɛ mbʋ. Yehowa maamaaci lakasɩ lɛɛsɩ pɩkɛnaa. Yele ɖɩna ɛzɩma pɩlaba nɛ kolonzi nzɩ sɩtɔlʋʋ yɔ.

Yeriikoo kolonzi ɖiɣni kpɛzʋʋ nɛ sɩɖakɩ

Welisi ndʋ Yehowa heyi Yosue yɔ: ‘Ña nɛ ñɔ-sɔɔjanaa ɩcɔɔ tɛtʋ nɛ ɩta tam kʋyʋmʋm kɩyakʋ taa. Ɩwɛɛ ɩlakɩ mbʋ kɩyakɩŋ loɖo. Ɩkpaɣ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ. Cɔjɔnaa lʋbɛ ɩɖɛɛ aɖakaɣ nɔɔ nɛ pahʋlʋʋ nɔndɔŋ.

‘Kɩyakʋ lʋbɛ ŋgʋ wiye lɛ, ɩcɔɔ tɛtʋ tam lʋbɛ. Ɩhʋlɩ nɔndɔŋ pileɖi nɛ ɩma you kubusi ɖoŋ nɛ tɛtʋ kolonzi kpɛzɩ nɛ sɩɖa!’

Yosue nɛ samaɣ pala ɛzɩ Yehowa yɔɔdʋʋ yɔ. Pɔcɔwaɣ tɛtʋ nɛ pataŋ lɛ, pa-taa nɔɔyʋ taayɔɔdʋʋ. Pa-naataŋ nɛ nɔndɔŋ taŋ yeke panɩɣaɣ. Sɔɔndʋ kpaɣaɣ Ɛsɔ samaɣ koyindinaa mba pɛwɛ Yeriikoo yɔ. Ŋɖiɣni, naʋ nimaɣ kɩsɛɛmaɣ ŋga kɛwɛ mondoɖebɔʋ yɔɔ yɔ? A-mondoɖebɔʋ lɛ? Toovenim, Rahaabɩ labɩ mbʋ cɔŋɩyaa naalɛ iiheyi-i se ɛla yɔ. Ɛ nɛ ɛ-hɔʋ taa mba tɩŋa paɖiɣni ɖaŋʋʋ kuduyuu tɛɛ.

Yosue

Kɩyakʋ lʋbɛ ŋgʋ wiye pɔcɔ tɛtʋ tam lʋbɛ, nɛ pahʋlɩ nɔndɔŋ nɛ sɔɔjanaa ma you kubusi nɛ pɩtɛ lɛ, kolonzi kpɛzɩ nɛ sɩɖa. Peeɖe Yosue tɔm se: ‘Ɩkʋ ɛyaa tɩŋa nɛ ɩsɔ tɛtʋ miŋ nɛ pɩkazɩ sika, ñɩɣlɩm, ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ nɛ ñɩɣtʋ nɛ powoni paɖʋ Yehowa kizinziku ñɩm koozaɣ taa.’

Nɛ Yosue heyi cɔŋɩyaa se: ‘Ɩsʋʋ Rahaabɩ ɖɩɣa taa nɛ ɩlɩzɩ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ taa mba.’ Rahaabɩ nɛ e-koobiya pehiɣ ñʋʋ yabʋ ɛzɩ paaheyiɣ-i yɔ.

Yosue 6:1-25.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ Yehowa heyi sɔɔjanaa nɛ cɔjɔnaa se pala kɩyakʋ loɖo taa?
 • Ɛbɛ pɩɩpɔzaa se abalaa ɩla kɩyakʋ lʋbɛ ŋgʋ wiye?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ wɛɛ pɩlakɩ Yeriikoo kolonzi?
 • Ɛbɛ yɔɔ patam nimaɣ kɩsɛɛmaɣ ŋga yɔ, mondoɖebɔʋ yɔɔ?
 • Ɛbɛ Yosue heyi sɔɔjanaa se pala tɛtʋ taa ɛyaa? Ɛbɛ pɩwɛɛ se palabɩnɩ ñɩɣlɩm, sika, ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ nɛ ñɩɣtʋ?
 • Peheyi cɔŋɩyaa naalɛ se pala we?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Yosue 6:1-25.

  Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ pakpaɣ Izrayɛɛlɩ piya cɔʋ Yeriikoo ɛjaɖɛ kɩyakʋ lʋbɛ ŋgʋ wiye, nɛ pamaɣzɩnɩ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa tɔm susuu kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa? (Yos. 6:15, 16; Iz. 60:22; Mat. 24:14; 1 Kɔr. 9:16)

  Ɛzɩma natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Yosue 6:26 taa yɔ, tɩkɔm pɩ-taa pɩnzɩ 500 wayɩ? Nɛ ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa tɔm yɔɔ? (1 Aw. 16:34; Iz. 55:11)