Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 45: Yɔɔrdaŋ Pɔɔ Tɛzʋʋ Tɔm

Kɛdaɣ 45: Yɔɔrdaŋ Pɔɔ Tɛzʋʋ Tɔm

Cɔnɩ nɛ ŋna! Izrayɛɛlɩ piya wɛɛ pɛtɛzɩɣ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ. Nɛ lɩm yɔ? Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pɛtɛzaɣ pɔɔ yɔ, pɩɩkɛ pɩnaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa tɛʋ nɩɣ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ye mbʋ pʋcɔ nɛ pɛtɛzɩɣ lɛ, pɔɔ kaasuwa. Ɛlɛ, lɛɛlɛɛyɔ lɩm nabʋyʋ fɛyɩ pɔɔ taa. Izrayɛɛlɩ piya wɛɛ pɔɖɔŋ pɔɔ taa tɛtʋ yɔɔ waɣɖɛ ɛzɩ pɩɩlabʋ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ taa yɔ. Lɩm wobi le? Yele ɖɩna ɖenɖe piwoba yɔ.

Izrayɛɛlɩ piya ɖiɣni tɛzʋʋ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ

Alɩwaatʋ talaa se Izrayɛɛlɩ piya ɩtɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ lɛ, Yehowa heyi Yosue se eheyi samaɣ se: ‘Cɔjɔnaa kaɣ kpaɣʋ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ nɛ pɛɖɛɛ-ɖʋ nɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ pa-naataŋ tiki Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa yɔ, lɩm ɛɛtasɩɣ kpem.’

Cɔjɔnaa kpaɣ ɖɔɖɔ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ nɛ pɛɖɛɛ samaɣ nɔɔ. Patalɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ cɔlɔ lɛ, petii lɩm taa. Ŋgʋ lɩm eelimaa nɛ pɩwɛɛ hoɖe. Ɛlɛ pa-nɩŋgbanzɩ tiitukuni lɩm lɛ, piyele kpem! Pɩɩkɛ maamaaci lakasɩ! Yehowa laba nɛ pɔɔ pɩsɩ lɩŋgamʋʋ tɩyɛ nɛ pɔɔ ñʋʋ yɔɔ. Pɩ-yɔɔ pataatasɩɣ naʋ lɩm pɔɔ taa.

Cɔjɔnaa mba pasɩɣlɩ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ yɔ, powolo pasɩŋ pɔɔ hɛkʋ taa. Ŋɖiɣni-wɛ naʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Pasɩŋ peeɖe mbʋ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya ɖɔ tɛtʋ waɣɖɛ yɔɔ nɛ pɛtɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ!

Ɛyaa tɩŋa tɛzaa pɩtɛ lɛ, Yehowa heyi Yosue se ɛlɩzɩ abalaa mba pɛwɛ ɖoŋ yɔ 12 nɛ eheyi-wɛ se: ‘Iwolo pɔɔ taa ɖenɖe cɔjɔnaa sɩɣlɩ aɖakaɣ nɛ pasɩŋ yɔ nɛ ɩkpaɣ pɛɛ 12. Iwoni-yɛ ɖenɖe ɩkaɣ caɣʋ ɖoo anɛ yɔ nɛ ikpeɣli-yɛ peeɖe. Pɩkɔm cee wayɩ nɛ mi-piya pɔzɩ-mɩ se: Pɛɛ anɛ awazɩɣ we? Iiheyi-wɛ se kɩyakʋ ŋgʋ pɛtɛzaɣnɩ Yehowa ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ yɔ, lɩm yebi kpem. Pɛɛ anɛ akaɣ-mɩ tɔzʋʋ maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ.’ Yosue yele nɛ pasɩɩ ɖɔɖɔ pɛɛ 12 ɖenɖe cɔjɔnaa ɩɩsɩŋaa yɔ.

Yosue

Pɩtɛma lɛ, Yosue heyi cɔjɔnaa mba pasɩɣlɩ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ yɔ se: ‘Ɩlɩɩ pɔɔ taa.’ Patɩɩlɩwa lɛ, lɩm paɣzɩ kpem.

Yosue 3:1-17; 4:1-18.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Maamaaci lakasɩ nzɩ Yehowa laba nɛ Izrayɛɛlɩ piya pɩzɩ pɛtɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ?
 • Tisuu lakasɩ nzɩ pɩɩpɔzɩ Izrayɛɛlɩ piya se sɩla nɛ sɩtɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa heyi Yosue se ɛkpaɣ pɛɛ 12 pɔɔ taa nɛ ekpeɣli-yɛ?
 • Cɔjɔnaa lɩ alɩwaatʋ ndʋ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa yɔ, ɛbɛ laba?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Yosue 3:1-17.

  Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ kɛdaɣ kanɛ ka-taa yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩka nɛ Yehowa sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɛwazɩ-ɖʋ? (Yos. 3:13, 15; Ad. 3:5; Yak. 2:22, 26)

  Ɛzɩma Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa lɩm kaawɛɛ pʋcɔ nɛ Izrayɛɛlɩ piya tɛzɩ-kɛ? Ɛzɩma lakasɩ nzɩ sɩɖʋ Yehowa hɩɖɛ? (Yos. 3:15; 4:18; Keɣa 65:5-7)

 • Kalɩ Yosue 4:1-18.

  Pɛɛ 12 wena paakpaɣ Yɔɔrdaŋ taa nɛ pekpeɣli-yɛ Gilgaalɩ yɔ, awazaɣ we? (Yos. 4:4-7)