Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 43: Yosue Pɩsɩ Ɛjaɖɛ Ñʋʋdʋ

Kɛdaɣ 43: Yosue Pɩsɩ Ɛjaɖɛ Ñʋʋdʋ

Moyizi kaasɔɔlaa se ɛsʋnɩ Izrayɛɛlɩ piya Kanaŋ ɛjaɖɛ taa. Pɩ-yɔɔ ɛpɔzaa se: ‘Yehowa, yebi-m nɛ mɛntɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ mana ɛjaɖɛ kɩbanɖɛ nɖɩ.’ Ɛlɛ Yehowa cosi-i se: ‘Pɩmaɣ mbʋ! Taatasɩ-m tɔm ndʋ heyuu!’ Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ Yehowa yɔɔdɩ mbʋ yɔ?

Mbʋ pɩɩlabɩ alɩwaatʋ ndʋ Moyizi kaamabɩ kaaʋ yɔ, pɩ-yɔɔ ɛyɔɔdɩ mbʋ. Tɔzɩ se ɛ nɛ Aarɔɔnɩ pataaɖʋ Yehowa hɩɖɛ, pataaheyi samaɣ se Yehowa labɩna nɛ lɩm lɩɩnɩ kaaʋ taa. Mbʋ labɩna nɛ Yehowa heyi-i se ɛɛkaɣ sʋʋ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa.

Aarɔɔnɩ sɩba nɛ pɩla fenasɩ pazɩ lɛ, Yehowa heyi Moyizi se: ‘Kpaɣ Yosue nɛ ŋsɩnzɩ-ɩ cɔjɔ Eliyazaarɩ nɛ samaɣ ɛzɩdaa. Nɛ ŋyɔɔdɩ pa-tɩŋa pɛ-ɛzɩdaa se Yosue kɛnɩ pe-ninɖiɣyu kɩfalʋ.’Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, Moyizi laba ɛzɩ Yehowa yɔɔdʋʋ yɔ.

Moyizi ɖiɣni yɔɔdʋʋ se Yosue kɛnɩ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Yosue se: ‘Wɛɛ ɖoŋ nɛ ŋɖɔkɩ kpam. Ñakaɣnɩ sʋnaʋ Izrayɛɛlɩ piya Kanaŋ ɛjaɖɛ nɖɩ maaɖʋwa se mahaɣ-wɛ yɔ, ɖɩ-taa. Nɛ mankaɣ wɛʋ ñɔ-cɔlɔ.’

Pʋbʋ wayɩ lɛ, Yehowa heyi Moyizi se ɛkpa Neebo Pʋʋ kʋkʋyʋʋ ŋgʋ kɩwɛ Mowaabʋ ɛjaɖɛ taa yɔ, kɩ-yɔɔ. Ɛkpa pʋʋ ŋgʋ kʋ-ñʋʋ taa lɛ, ɛna Kanaŋ ɛjaɖɛ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ wayɩ. Peeɖe Yehowa heyi-i se: ‘Tɛtʋ ndʋ maaɖʋwa se mɛncɛlɩɣ Abraham, Izaakɩ nɛ Yakɔɔb liɖe taa mba. Meyebi-ŋ nɛ ŋna-tʋ. Ɛlɛ ŋŋkaɣ tɩ-taa sʋʋ.’

Neebo Pʋʋ ŋgʋ kʋ-ñʋʋ taa Moyizi sɩba. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 120. E-ɖoŋ taahʋʋ nɛ ɛ-ɛza ɖoŋ taahʋʋ. Samaɣ sʋʋ kʋñɔŋ taa nɛ kewii mbʋ pʋyɔɔ yɔ Moyizi sɩba. Ɛlɛ, ka-taa kaawɛ leleŋ se Yosue pɩsɩnɩ ke-ninɖiɣyu kɩfalʋ.

Kɩgalʋʋ 27:12-23; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛyaa naalɛ mba sɩŋ Moyizi cɔlɔ kɩlɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ?
 • Suwe Yehowa heyi Yosue?
 • Ɛbɛ yɔɔ Moyizi kpa Neebo Pʋʋ yɔɔ? Nɛ tɔm ndʋ Yehowa heyi-i peeɖe?
 • Pɩnzɩ ɛzɩma Moyizi wɛnɩ pʋcɔ nɛ ɛsɩkɩ?
 • Ɛbɛ yɔɔ samaɣ sʋ kʋñɔŋ taa? Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ ka-taa kaawɛ leleŋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kɩgalʋʋ 27:12-23.

  Tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ Yosue? Nɛ ɛbɛ wɩlɩɣ sɔnɔ se Yehowa cɔŋnɩ ɛ-ɛyaa yɔɔ camɩyɛ? (Kɩg. 27:15-19; Tʋma 20:28; Ebr. 13:7)

 • Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 3:23-29.

  Ɛbɛ yɔɔ Yehowa tiyele Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ se pɛ-tɛzɩ Yɔɔrdaŋ nɛ pasʋʋ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa? Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ʋ? (Wp. 3:25-27; Kɩg. 20:12, 13)

 • Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 31:1-8, 14-23.

  Ɛzɩma kɛdɛzaɣ tɔm ndʋ Moyizi heyi Izrayɛɛlɩ piya yɔ, tɩwɩlɩɣ se eluzi ɛ-tɩ se Yehowa ɛhɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ? (Wp. 31:6-8, 23)

 • Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:45-52.

  Đoŋ weyi pʋpɔzʋʋ se Ɛsɔtɔm ɛwɛɛnɩ ɖe-wezuu yɔɔ? (Wp. 32:47; Lev. 18:5; Ebr. 4:12)

 • Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 34:1-12.

  Toovenim Moyizi tana Yehowa nɛ ɛ-ɛza wiɖiyi nɛ ɛna. Ɛlɛ ɛzɩma Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 34:10 wɩlɩɣ se ɛ nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ cɛyɩ siŋŋ? (Egl. 33:11, 20; Kɩg.12:8)