Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 41: Ñɩɣyʋʋ Kɩsɛɛmʋʋ Đʋm

Kɛdaɣ 41: Ñɩɣyʋʋ Kɩsɛɛmʋʋ Đʋm
Moyizi nɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ ɖʋm

Mbʋ pɩmɩlɩtɩ ɖaʋ yɔɔ mbʋ yɔ, ŋna-pʋ ŋtɔŋ ɖʋm, ɛlɛ pɩtɛkɛ ɖʋm maɣmaɣ. Polubi ɖʋm ɛnʋ nɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ. Yehowa heyi Moyizi se ɛmɩlɩtɩ-ɩ ɖaʋ yɔɔ nɛ samaɣ cɔnɩ-ɩ nɛ kataasɩ. Ɛlɛ ɖʋmaa lalaa mba pɛwɛ tataa yɔ, paba kɛ ɖʋmaa maɣmaɣ. Pɛwɛɛ pañasɩɣ ɛyaa nɛ paba tɔlʋʋ kʋdɔŋ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Izrayɛɛlɩ piya ɖaɣnɩ paɣzʋʋ midinuu Ɛsɔ nɛ Moyizi. Pɛwɛɛ pɔtɔŋ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ɩlɩzɩ-ɖʋ Egipiti nɛ ɩkɔnɩ-ɖʋ kañɩmbusuu taa se ɖɩsɩ? Tɔɔnaɣ fɛyɩ, lɩm fɛyɩ nɛ maana kʋnɛ yɔ, kɩlɩ-ɖʋ sɔŋ.’

Ɛlɛ maana kaakɛ tɔɔnaɣ kɩbaŋa. Maamaaci Yehowa laba nɛ ɛha-wɛ tɔɔnaɣ ŋga nɛ lɩm mbʋ. Ɛlɛ, samaɣ tɩlɩzɩ ɛsɩmɩyɛ kawɩlɩ Ɛsɔ pɩ-yɔɔ. Pɩ-yɔɔ Yehowa tiyi ɖʋmaa mba pɛwɛ sɔtʋ yɔ se pañasɩ-wɛ. Đʋmaa mba pañasɩ Izrayɛɛlɩ piya nɛ sakɩyɛ sɩ.

Đʋmaa ñasɩɣ Izrayɛɛlɩ piya

Pɩkɩlɩ samaɣ lɛ, kɔkɔɔ kana Moyizi nɛ kɔtɔ se: ‘Đɩlabɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖimidini ña nɛ Yehowa. Tɩmnɩ Yehowa nɛ ɛɖɔɔnɩ ɖʋmaa panɛ.’

Moyizi tɩm samaɣ yɔɔ lɛ, Yehowa heyi-i se elu ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ ɖʋm. Ɛtɔ se ɛmɩlɩtɩ-ɩ ɖaʋ yɔɔ nɛ ɖʋm ɛñasɩ weyi lɛ, ɛkpazɩ ɛ-ɛza nɛ ɛcɔnɩ-ɩ. Moyizi la ɛzɩ Yehowa yɔɔdʋʋ yɔ. Mba ɖʋmaa ñasaɣ nɛ pakpazɩɣ pɛ-ɛza nɛ pɔcɔŋnɩ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ ɖʋm yɔ, pɔ-yɔɔ cɛkaɣ.

Kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɩɩyɩ. Đa-tɩŋa payɩ ɖɩwɛ ɛzɩ Izrayɛɛlɩ piya mba ɖʋmaa ñasaa yɔ. Đa-tɩŋa ɖɩkaɣ sɩbʋ. Ye ŋcɔnɩ kpɛɛɛ ɖenɖe ŋwɛɛ yɔ, ŋnaɣ se ɛyaa kpadɩyɩɣ, pɔtɔlʋʋ kʋdɔŋ nɛ pasɩkɩ. Pɩwɛ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Aɖam nɛ Ɛva patɩɖɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Nɛ ɖɩkɛ pe-piya. Ɛlɛ Yehowa ɖʋwa se ɛkaɣ tɩŋnʋʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛya ɖa-ñʋʋ.

Yehowa tiyi ɛ-pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ tɛtʋ yɔɔ. Pakam Yesu ɖaʋ yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ maɣzaɣ se ɛkɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ. Ɛlɛ ɖa-ñʋʋ yabʋ yɔɔ Yehowa tiyi-i. Ye ɖɩcɔŋnɩ Yesu nɛ ye ɖɩɖɔŋ ɛ-naataŋ taa yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ. Ɛlɛ, pʋwayɩ ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ pɩ-yɔɔ.

Kɩgalʋʋ 21:4-9; Yohanɛɛsɩ 3:14, 15.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ mɩlɩtɩ ɖaʋ yɔɔ mbʋ yɔ? Ɛbɛ yɔɔ Yehowa heyi Moyizi se ɛmɩlɩtɩ ɖʋm ɛnʋ ɖaʋ yɔɔ?
 • Ɛbɛ wɩlɩɣ se samaɣ tɩlɩzɩ ɛsɩmɩyɛ nɛ kawɩlɩ Yehowa mbʋ ɛlabɩ-kɛ yɔ, pɩ-yɔɔ?
 • Yehowa laba nɛ ɖʋmaa ñasɩɣ samaɣ lɛ, ɛbɛ kɔpɔzɩ Moyizi se ɛla?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa heyi Moyizi se elu ɖʋm nɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ?
 • Ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ kɛdaɣ kanɛ ka-taa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kɩgalʋʋ 21:4-9.

  Izrayɛɛlɩ piya midini Yehowa lɛ, ɛ-taa tɩla leleŋ. Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Kɩg. 21:5. 6; Rom. 2:4)

  Pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ wayɩ ɛbɛ Izrayɛɛlɩ piya labɩnɩ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ ɖʋm? Nɛ ɛbɛ Wiyaʋ Ezekiyasɩ laba? (Kɩg. 21:9; 2 Aw. 18:1-4)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 3:14, 15.

  Ɛzɩma Moyizi mɩlɩtɩ ñɩɣyʋʋ ɖʋm ɖaʋ yɔɔ yɔ, pɩsɩŋnɩ ɛzɩma pakam Yesu ɖaʋ yɔɔ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? (Gal. 3:13; 1 Pɩy. 2:24)