Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 40: Moyizi Mabɩ Kaaʋ

Kɛdaɣ 40: Moyizi Mabɩ Kaaʋ

Pɩnzɩ sakɩyɛ wɛɛ sɩɖɛɣ, pɩnzɩ 10, 20, 30, nɛ 39, ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya wɛ kañɩmbusuu taa mbʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Yehowa tɩsɔɔ ɛ-samaɣ yɔɔ. Ɛwɛɛ ɛcalɩɣ-kɛ nɛ maana. Wɩsɩ taa lɛ, ɛtalaɣ-kɛ nɛ mɩndʋ nɛ ɖoo taa lɛ, ɛtalɩ-kɛ nɛ mintʋsʋʋ. Pɩnzɩ nzɩ sɩ-tɩŋa sɩ-taa, po-tokonaa tɩcɩyɩ nɛ pa-nɩŋgbanzɩ tihuu.

Lɛɛlɛɛyɔ pɛwɛ pɩnaɣ 40 ñɩnga kajalaɣ fenaɣ taa kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pakʋyɩ Egipiti yɔ. Izrayɛɛlɩ piya pɩsɩ Kadɛsɩ. Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 40 yɔ pakʋyʋʋ peeɖe yɔ. Peeɖe paawɛɛ nɛ Moyizi tiyi cɔŋɩyaa 12 Kanaŋ tɛtʋ taa. Moyizi kɔɔ Miriyam sɩbɩ Kadɛsɩ peeɖe na. Nɛ ɛzɩ Izrayɛɛlɩ piya ɩɩtɛm labʋ yɔ, patasɩ miduu ɖɔɖɔ lɛɛlɛɛyɔ.

Samaɣ ɛɛnaɣ lɩm se kɔñɔɔ nɛ kapaɣzɩ miduu nɛ keheyiɣ Moyizi se: ‘Ye ɖɩɩsɩba, pɩɩkɩlɩ weewee. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩlɩzɩ-ɖʋ Egipiti nɛ ɩkɔnɩ-ɖʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ taa cɩnɛ. Pɩfɛyɩ ɖuu, fiigi fɛyɩ, viiñi fɛyɩ, grenadi pee fɛyɩ, lɩm ñɛfɛyɩ ɖɔɖɔ.’

Moyizi ɖiɣni mabʋ kaaʋ

Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ powobi tɩmʋʋ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ lɛ, Yehowa heyi Moyizi se: ‘Ikpeɣli samaɣ nɛ ɩyɔɔdɩnɩ kaaʋ kɛ-ɛzɩdaa. Nɛ lɩm kaɣ lɩʋ sakɩyɛ nɛ samaɣ nɛ ka-kpɩna pɔñɔɔ.’

Peeɖe Moyizi kpeɣli samaɣ nɛ ɛtɔ se: ‘Iwelisi, mɩ mba ɩɩtaɣ Ɛsɔ liu yɔ. Ɛzɩ ma nɛ Aarɔɔnɩ ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ lɩm lɩɩnɩ kaaʋ kʋnɛ kɩ-taa?’ Moyizi yɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛma kaaʋ tam nabʋlɛ nɛ lɩm lɩɩ yabɩ yabɩ nɛ samaɣ nɛ kpɩna pɔñɔɔ.

Ɛlɛ Yehowa taa wɩɩnɩ Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ. Ŋsɩm mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ pɔtɔm se mba labɩna nɛ lɩm lɩɩnɩ kaaʋ taa. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, Yehowa labɩna nɛ lɩm lɩɩ. Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ patɩyɔɔdɩ toovenim, pɩ-yɔɔ Yehowa hɔm pa-nɩŋgbaaŋ. Eheyi-wɛ se: ‘Ɩkaɣ sʋnaʋ man-samaɣ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa.’

Alɩwaatʋ pazɩ wayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya kʋyɩ Kadɛsɩ. Pitileɖi pʋcɔ nɛ patalɩ Ori Pʋʋ cɔlɔ. Pʋʋ ŋgʋ kʋ-ñʋʋ taa Aarɔɔnɩ sɩba. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 123. Ɛ-sɩm ɖʋ Izrayɛɛlɩ piya kpeekpe kʋñɔŋ taa. Mbʋ labɩna nɛ ɛjaɖɛ kpeekpe wii Aarɔɔnɩ kɩyakɩŋ 30. Ɛ-pɩyalʋ Eliyazaarɩ pɩsɩnɩ Izrayɛɛlɩ cɔjɔ sɔsɔ kɩfalʋ.

Kɩgalʋʋ 20:1-13, 22-29; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 29:4.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩma Yehowa cɔnɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ kañɩmbusuu taa?
 • Izrayɛɛlɩ piya kaawɛ Kadɛsɩ lɛ, ɛbɛ yɔɔ pemidaɣ?
 • Ɛzɩma Yehowa laba nɛ ɛha lɩm samaɣ nɛ ka-kpɩna?
 • Awɛɛ ɛwɩlɩɣ ɛ-tɩ niye kɩlɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ? Ɛbɛ yɔɔ ɛlakɩ mbʋ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa taa wɩnɩ Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ? Ɛzɩma ɛhɔm pa-nɩŋgbaaŋ?
 • Ɛbɛ labɩ Ori Pʋʋ yɔɔ? Apɩsɩ Izrayɛɛlɩ cɔjɔ sɔsɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kɩgalʋʋ 20:1-13, 22-29; nɛ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 29:4

  Ɛzɩma Yehowa cɔnɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ kañɩmbusuu taa yɔ, ɛbɛ pɩwɩlɩɣ-ɖʋ? (Wp. 29:4; Mat. 6:31; Ebr. 13:5; Yak. 1:17)

  Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ pataasa Yehowa Izrayɛɛlɩ piya ɛzɩdaa lɛ, ɛbɛ Yehowa laba? (Kɩg. 20:12; 1 Kɔr. 10:12; Natʋ 4:11)

  Mbʋ Moyizi kaalaba alɩwaatʋ ndʋ Yehowa hɔm ɛ-nɩŋgbaaŋ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Kɩg. 12:3; 20:12, 27, 28; Wp. 32:4; Ebr. 12:7-11)