Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 39: Aarɔɔnɩ Đaʋ Kpaɣ Hɛtʋ

Kɛdaɣ 39: Aarɔɔnɩ Đaʋ Kpaɣ Hɛtʋ

Cɔnɩ ɖaʋ ŋgʋ yɔ nɛ ki-pee nɛ kɩ-hɛtʋ nɛ ŋna. Aarɔɔnɩ ɖaʋ kɛlɛ. Đoo kʋyʋmɛɛ taa Aarɔɔnɩ ɖaʋ kpaɣ hɛtʋ nɛ kɩlʋlɩ pee mbʋ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ pɩlabɩ mbʋ?

Moyizi ɖiɣni cɛlʋʋ Aarɔɔnɩ ɖaʋ ŋgʋ kɩkpaɣ hɛtʋ yɔ

Pɩnzɩ cabɩ yɔ, Izrayɛɛlɩ piya wɛʋ poyotuu kañɩmbusuu taa yɔ. Pa-taa sakɩyɛ wɛɛ pamaɣzɩɣ se pɩtɛkɛ Moyizi pʋmʋnaa se eɖiyi-wɛ nɛ pɩtɛkɛ Aarɔɔnɩ pʋmʋnaa se ɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ. Mba pamaɣzaɣ mbʋ yɔ pa-taa nabɛyɛ lɛ Kora, Dataŋ, Abiram nɛ samaɣ taa sɔsaa 250 nabɛyɛ. Ɛyaa mba powolo peheyi Moyizi se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ɩkpazɩɣ mɩ-tɩ ɖɔ-yɔɔ?’

Peeɖe Moyizi heyi Kora nɛ ɛ-wayɩ mba se: ‘Cee tanaŋ tɛɛ ɩkpaɣ mɩ-ñanzɩ nzɩ sɩ-taa paɖʋʋ miŋ yɔ nɛ ɩɖʋ sɩ-taa sɔzɩŋ tɩlaaɖɩ nɛ ɩkɔɔ Yehowa kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ. Đɩkaɣ naʋ weyi Yehowa kaɣ lɩzʋʋ yɔ.’

Tɛʋ fema lɛ, Kora nɛ ɛyaa 250 mba patɩŋaɣ-ɩ yɔ, pɔkɔɔ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ. Halɩ ɛyaa sakɩyɛ tɩŋ-wɛ se patɩnɩ pɔ-yɔɔ. Yehowa taa ɛɛwɩnɩ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Peeɖe Moyizi heyi samaɣ se: ‘Iposi mɩ-tɩ nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba pe-kizinzikiŋ. Itaatukuni pa-pʋyʋ.’ Samaɣ posi ka-tɩ toovenim nɛ Kora, Dataŋ, nɛ Abiram pe-kizinzikiŋ.

Peeɖe Moyizi yɔɔdaa se: ‘Pʋnɛ pɩlakɩna nɛ iɖiɣzina weyi Yehowa lɩzaa yɔ. Tɛtʋ kaɣ hou tɩ-nɔɔ nɛ tili ɛyaa kɩdɛkɛdaa panɛ.’

Moyizi tisumta lɛ, tɛtʋ ya pɔɔyɛɛ nɛ tihoo nɔɔ. Peeɖe Kora kizinziku, mbʋ pɩɩwɛ kɩ-taa yɔ, Dataŋ, Abiram nɛ mba patɩŋ-wɛ yɔ, petii tɛtʋ pɔɔyɛɛ taa nɛ tihuuzi pɔ-yɔɔ. Ɛyaa nɩ mba tɛtʋ likaɣ yɔ po-kubusi lɛ, papaɣzɩ mabʋ kubusi nɛ pɔtɔŋ se: ‘Đise! Pɩtɛkɛ mbʋ yɔ tɛtʋ liki-ɖʋ ɖɔɖɔ!’

Pɩlakaɣ mbʋ lɛ, Kora nɛ ɛyaa 250 mba patɩŋɩ-ɩ yɔ, paasɩŋ kediɣzaɣ kuduyuu cɔlɔ. Peeɖe Yehowa yebi miŋ tii nɛ ɩñaɣ pa-tɩŋa payɩ. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Aarɔɔnɩ pɩyalʋ Eliyazaarɩ se ɛkpaɣ ɛyaa mba pe-miŋ ñanzɩ nzɩ, nɛ ɛlabɩnɩ suluu nɛ ehuuzi kɩlaʋ pɩyɛ yɔɔ. Suluu ŋgʋ kɩlakɩna nɛ Izrayɛɛlɩ piya tɩlɩ se nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛkɛ Yehowa cɔjɔ pɩtasɩnɩ Aarɔɔnɩ nɛ ɛ-pɩyalaa.

Ɛlɛ Yehowa ñɩnaɣ se ɛwɩlɩ kpayɩ se Aarɔɔnɩ nɛ ɛ-pɩyalaa ɛlɩzaa se pɛkɛ cɔjɔnaa. Pɩ-yɔɔ eheyi Moyizi se: ‘Heyi paa Izrayɛɛlɩ cejewiye nɖɩ lɛ, ɖɩ-taa sɔsɔ se ɛkɔnɩ ɛ-ɖaʋ. Pɔkɔnɩ ɖaŋ ɛnɩ lɛ, ŋkpaɣ-ɩ nɛ ŋsɩ-ɩ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ ɛzɩdaa. Weyi malɩzɩɣ se ɛkɛnɩ cɔjɔ yɔ, ɛ-ɖaʋ kaɣ kpaɣʋ hɛtʋ.’

Tɛʋ fema nɛ Moyizi wolo peeɖe lɛ, Aarɔɔnɩ ɖaʋ kpaɣ hɛtʋ nɛ kɩlʋlɩ grenadiwaa pee! Ye mbʋ, ŋna lɛɛlɛɛyɔ mbʋ pʋyɔɔ Yehowa laba nɛ Aarɔɔnɩ ɖaʋ kpaɣ hɛtʋ yɔ?

Kɩgalʋʋ 16:1-35; 17:1-26; 26:10.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Mba kʋyɩ Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ pɔ-sɔsɔtʋ yɔɔ? Nɛ suwe peheyi Moyizi?
 • Moyizi heyi Kora nɛ ɛyaa 250 mba patɩŋaɣ-ɩ yɔ se pala we?
 • Moyizi heyi ɛyaa samaɣ suwe? Moyizi tiisuli ɛ-nɔɔ lɛ, ɛbɛ laba?
 • Ɛbɛ talɩ Kora nɛ ɛyaa 250 mba patɩŋaɣ-ɩ yɔ?
 • Ɛbɛ Aarɔɔnɩ pɩyalʋ Eliyazaarɩ labɩnɩ ɛyaa mba pasɩba yɔ, pe-miŋ ñanzɩ? Ɛbɛ yɔɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa yeba nɛ Aarɔɔnɩ ɖaʋ kpaɣ hɛtʋ? (cɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ.)

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kɩgalʋʋ 16:1-35 nɛ 17:1-14.

  Ɛbɛ Kora nɛ mba patɩŋaɣ ɛ-wayɩ yɔ, palaba? Ɛbɛ yɔɔ pɩɩkɛnɩ Yehowa sɔsɔtʋ kaɖɩnʋʋ? (Kɩg. 16:9, 10, 18; Lev.10:1, 2; Ad. 11:2)

  Lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena Kora nɛ “kediɣzaɣ taa sɔsaa” 250 mba patɩŋaɣ-ɩ yɔ, paawɛna? (Kɩg. 16:1-3; Ad. 15:33; Iz. 49:7)

 • Kalɩ Kɩgalʋʋ 17:16-26;nɛ 26:10.

  Aarɔɔnɩ ɖaʋ kpaɣʋ hɛtʋ yɔ, ɛbɛ pɩwɩlɩɣ? Ɛbɛ yɔɔ Yehowa tɔm se pasɩɩ ɖaʋ ŋgʋ aɖakaɣ taa? (Kɩg. 17:20, 23, 25; Ebr. 9:4)

  Aarɔɔnɩ ɖaʋ kpaɣʋ hɛtʋ yɔ, pɩkɛ maamaaci lakasɩ. Ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ pɩ-taa? (Kɩg. 17:25; Tʋma 20:28; Fil. 2:14; Ebr. 13:17)