Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 38: Cɔŋɩyaa 12

Kɛdaɣ 38: Cɔŋɩyaa 12
Cɔŋɩyaa hɔɔlɩ tɩŋ pee

Cɔnɩ tɩŋ wena ɛyaa panɛ pɔhɔɔlaa yɔ. Cɔnɩ ɛzɩma viiñi pee loyaɣ paɣlɩ camɩyɛ yɔ. Halɩ ɛyaa naalɛ hɔɔlɩnɩ loyaɣ ŋga pa-hazasɩ yɔɔ. Le tɩŋ pee kɩbana ana alɩnaa? Alɩnɩ Kanaŋ. Ŋtɔzʋʋ, Kanaŋ peeɖe Abraham, Izaakɩ nɛ Yakɔɔb paawɛɛ. Ɛlɛ haŋaɣ kɔm kalɩɩ lɛ, Yakɔɔb kpaɣ ɛ-hɔʋ nɛ petii Egipiti. Lɛɛlɛɛyɔ pɩnzɩ 216 wayɩ, Moyizi kpaɣ Izrayɛɛlɩ piya nɛ ɛpɩsɩɣnɩ-sɩ Kanaŋ. Nɛ pɔkɔɔ patalɩ kañɩmbusuu taa ɖoli, payaɣ peeɖe se Kadɛsɩ.

Ɛyaa mba paawɛ Kanaŋ yɔ, paakɛ kɩdɛkɛdaa. Pɩ-yɔɔ Moyizi tiyi cɔŋɩyaa 12 nɛ eheyi-wɛ se: ‘Iwolo ɩna se ɛyaa ɖɔ peeɖe na, nɛ ɩna se pɛwɛ ɖoŋ na. Ɩna se tɛtʋ maɣmaɣ yɔ, tɩkɛ kɩbandʋ se poɖuu tɩ-yɔɔ tɔɔnasɩ na. Nɛ ɩtaasɔɔ, ɩkɔnɩ-ɖʋ peeɖe tɛtʋ taa tɩŋ pee naayɛ.’

Cɔŋɩyaa pɩsaa pɔkɔɔ Kadɛsɩ lɛ, peheyi Moyizi se: ‘Toovenim tɛtʋ ndʋ tɩkɛ tɛtʋ kɩbandʋ siŋŋ.’ Nɛ pawɩlɩ Moyizi tɩŋ pee naayɛ se ɛpɩzɩ nɛ etisi pɔ-tɔm yɔɔ. Ɛlɛ cɔŋɩyaa taa 10 wɛɛ pɔtɔŋ se: ‘Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa paɣlaa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɛwɛɛ ɖoŋ kacayʋʋ. Ye pɩlabɩ-ɖʋ se ɖiwoki nɛ ɖɩmʋ pɛ-tɛtʋ yɔ, pakʋʋ-ɖʋ.’

Izrayɛɛlɩ piya nɩ mbʋ lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ-wɛ kpaʋ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ye ɖɩɩsɩbɩ Egipiti yaa kañɩmbusuu taa pɩtaakɩlɩ ɖeu na. Lɛɛlɛɛyɔ pakʋʋ-ɖʋ you taa nɛ ɖa-halaa nɛ ɖe-piya pɩsɩ yomaa. Đɩkpaɣ nɔɔyʋ wiyaʋ kɩfalʋ nɛ ɖɩpɩsɩ Egipiti.’

Ɛlɛ, cɔŋɩyaa naalɛ kaawɛnɩ lidaʋ Yehowa yɔɔ, nɛ pɛwɛɛ pañakɩ pana se pɛhɛzɩ samaɣ laŋɩyɛ. Payaɣ-wɛ se Yozuwee nɛ Kalɛɛb. Peheyi samaɣ se: ‘Itaase sɔɔndʋ. Yehowa wɛ ɖɔ-cɔlɔ. Tɛtʋ ndʋ tɩ-mʋʋ ɛɛlakɩ-ɖʋ kaɖɛ.’ Ɛlɛ samaɣ tikemni-wɛ. Halɩ kañɩnaɣ se kakʋ Yozuwee nɛ Kalɛɛb.

Peeɖe pɩwɩzɩ Yehowa siŋŋ nɛ eheyi Moyizi se: ‘Samaɣ taa ɛyaa mba pɛwɛnɩ pɩnzɩ 20 yaa pɛcɛzɩ pɩnzɩ 20 yɔɔ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ ɛɛkaɣ sʋʋ Kanaŋ tɛtʋ taa. Pana maamaaci lakasɩ nzɩ malabɩ Egipiti taa nɛ kañɩmbusuu taa yɔ, ɛlɛ petitisi mɔ-yɔɔ. Pɩ-yɔɔ lɛ, poyotuu kañɩmbusuu taa pɩnzɩ 40 nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ pa-tɩŋa payɩ pasɩkɩ yɔ. Yozuwee nɛ Kalɛɛb pe-yeke pakaɣnɩ sʋʋ Kanaŋ tɛtʋ taa.’

Kɩgalʋʋ 13:1-33; 14:1-38.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩma tɩŋ pee wena ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ awɛɛ? Le alɩnaa?
 • Ɛbɛ yɔɔ Moyizi tiyi cɔŋɩyaa 12 Kanaŋ tɛtʋ taa?
 • Cɔŋɩyaa hiu kitaa nɛ pɔkɔɔ lɛ, tɔm ndʋ pɛkɛdɩ Moyizi?
 • Ɛbɛ cɔŋɩyaa naalɛ laba nɛ pɩwɩlɩ se pataɣ Yehowa liu? Payaɣ-wɛ suwe?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɩzɩ Yehowa? Nɛ tɔm ndʋ eheyi Moyizi?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kɩgalʋʋ 13:1-33.

  Mba palɩzaa se powolo pɔcɔŋ tɛtʋ? Nɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ paawɛna? (Kɩg. 13:2, 3, 18-20)

  Ɛbɛ yɔɔ Yosue nɛ Kalɛɛb pa-lɩmaɣza ɩɩwɛ ndɩ nɛ cɔŋɩyaa lalaa ñɩna? Nɛ ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Kɩg. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Kɔr. 5:7)

 • Kalɩ Kɩgalʋʋ 14:1-38.

  Yehowa wɩlɩ hɛkʋ taa niye mba pemidiɣni mba ɛlɩzaa se pɔcɔŋnɩ ɛ-sɛyaa yɔɔ, tɛtʋ yɔɔ yɔ. Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Kɩg. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Kɔr. 10:10)

  Ɛzɩma tɔm ndʋ pama Kɩgalʋʋ 14:24 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se Yehowa maɣzɩɣ paa ɛ-sɛyʋ weyi lɛ, ɛ-yɔɔ? (1 Aw. 19:18; Ad. 15:3)