Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 37: Ɛsɔ Sɛtʋ Kizinziku

Kɛdaɣ 37: Ɛsɔ Sɛtʋ Kizinziku

Ŋsɩm mbʋ kuduyuu kʋnɛ kɩkɛnaa yɔ? Kɩkɛ kizinziku ŋgʋ kɩ-tɛɛ pɛsɛwaɣ Yehowa yɔ. Payawaɣ-kʋ ɖɔɖɔ se kediɣzaɣ kuduyuu. Palɩ Egipiti pɩla pɩnaɣ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya siɣ kizinziku ŋgʋ. Ŋsɩm weyi ɛlɩzɩ lɩmaɣza se pesiɣ-kʋ yɔ?

Kizinziku

Yehowa lɩmaɣza pɩɩkɛna. Moyizi kaakpa Sinayii pʋʋ taa lɛ, Yehowa heyi-i ɛzɩma esiɣ-kʋ yɔ. Ɛtɔm se palabɩ-kʋ nɛ pɩsa nɛ papɩzɩ pɛkpɛzɩ-kʋ kɛlɛʋ nɛ patalɩ ɖoli lɛ, paɖaɣnɩ-kʋ siɣu kɛlɛʋ. Đɩnɛ ɛlɛ, Izrayɛɛlɩ piya kaalɛɣzɩɣ lona lɛ, papɩzɩ pɛkpɛndɩnɩ-kʋ.

Ye ŋcɔnɩ ɖaŋ cikpeluu ŋgʋ kɩwɛ kizinziku kiɖe yɔɔ yɔ kɩ-taa, ŋnaɣ aɖakaɣ yaa koozaɣ nakɛyɛ. Payaɣ-kɛ se ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ. Ka-hayo kiŋ nɛ ka-hadɛ kiŋ polubi Ɛsɔ tiyiyaa yaa kerebimwaa naalɛ nɛ sika. Ɛsɔ tasɩ maʋ Paɣtʋ Hiu pɛɛ naalɛ yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Moyizi kaayɔkɩ kajalaɣ pɛɛ. Nɛ pɛɛ ana paɖʋ-yɛ aɖakaɣ ŋga ka-taa. Ka-taa ɖɔɖɔ pasɩ peeɖuu nakʋyʋ, kɩ-taa nɛ maana. Ŋtɔzʋʋ mbʋ maana kɛnaa yɔ?

Moyizi ɖalʋ Aarɔɔnɩ Yehowa kaakpaɣ se ɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ. Ɛnʋ wɩlaɣnɩ samaɣ ɛzɩma kɛsɛɛ Yehowa yɔ. Nɛ ɛ-pɩyalaa kaakɛ cɔjɔnaa ɖɔɖɔ.

Lɛɛlɛɛyɔ cɔnɩ kizinziku ɖaŋ sɔsɔʋ nɛ ŋna. Kɩ-paɣlɩka cɛzɩ cikpeluu tam naalɛ. Ŋnaɣ aɖakaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ñɔsɩ kʋyʋʋ yɔ? Kɛkɛ kɩlaʋ lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ cɔjɔnaa ñaɣzɩɣ tɩlaaɖɩ se pɩla sɔzɩŋ ñɔsɩ yɔ. Kanɖʋnaa ɖaʋ nakʋyʋ kaawɛ peeɖe ɖɔɖɔ, kɩ-yɔɔ nɛ kanɖʋnaa lʋbɛ. Wonuu tozo ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩwɛ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, ŋgʋ lɛ taabɩlɩ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pasɩwaɣ kpɔnʋnaa 12 yɔ.

Kediɣzaɣ kuduyuu kaɖaɣ taa, pasɩ ñanaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ nɛ ka-taa nɛ lɩm. Lɩm mbʋ cɔjɔnaa saŋɩɣ. Kɩlaʋ lone sɔsɔyɛ kaawɛ peeɖe ɖɔɖɔ. Đɩ-yɔɔ pañaɣzaɣ kpɩna wena palaɣaɣ Yehowa yɔ. Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku kaawɛ Izrayɛɛlɩ piya samaɣ hɛkʋ taa ɖeyi ɖeyi nɛ Izrayɛɛlɩ piya kizinzikiŋ cɔɔ-kʋ nɛ pɩta.

Egipiti Lɩʋ 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Ebree 9:1-5.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Kuduyuu ŋgʋ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, payaɣ-kʋ suwe? Nɛ kɩwaɣzaɣ we?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa heyi Moyizi se ɛla kizinziku ŋgʋ nɛ papɩzɩ pɛkpɛzɩ-kʋ kɛlɛʋ?
 • Aɖakaɣ ŋga kɛwɛ ɖaŋ cikpeluu ŋgʋ kɩwɛ kizinziku tɩnaɣ yɔɔ yɔ, payaɣ-kɛ suwe? Nɛ ɛbɛ kaawɛ ka-taa?
 • Anɩ Yehowa lɩzaa se ɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ? Nɛ ɛ-tʋmɩyɛ lɛ nɖɩ?
 • Yaa wondu naadozo ndʋ tɩɩwɛ ɖaŋ sɔsɔʋ taa yɔ, tɩ-hɩla.
 • Wondu naalɛ ndʋ kaawɛ kediɣzaɣ kuduyuu kadaɣ taa? Nɛ tɩwazaɣ we?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; nɛ 28:1.

  Kerebimwaa mba paawɛ “aseɣɖe aɖakaɣ” yɔɔ yɔ, pasɩŋnɩ we? (Egl. 25:20, 22; Kɩg. 7:89; 2 Aw.19:15)

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; nɛ Ebree 9:1-5.

  Ɛbɛ yɔɔ pɩɩcɛyɩ Yehowa ɛzɩdaa se cɔjɔnaa mba palakaɣ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ yɔ, pɛwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ tomnaɣ yɔɔ? Lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ sɔnɔ? (Egl. 30:18-21; 40:30, 31; Ebr. 10:22)

  Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ ma Ebree Krɩstʋ mba takayaɣ yɔ, suwe ɛyɔɔdaa nɛ pɩwɩlɩ se Moyizi Paɣtʋ tɩtasɩ wɛnʋʋ wazaɣ siŋŋ? (Ebr. 9:1, 9; 10:1)