Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 36: Sika Neɣye

Kɛdaɣ 36: Sika Neɣye

Ouu! Ɛbɛ samaɣ lakɩ lɛɛlɛɛyɔ mbʋ yɔ? Kaɖiɣni sɛʋ neɣye. Ɛbɛ yɔɔ kalakɩ mbʋ?

Moyizi kpa pʋʋ taa nɛ eetiki lɔŋ lɛ, samaɣ tɔ se: ‘Đɩɩsɩŋ se Moyizi tɔm tɛmnɩ we. Pɩ-yɔɔ lɛ, ɖilu ɛsɔ nɔɔyʋ nɛ ɛɖɛɛ-ɖʋ nɔɔ.’

Moyizi ɖiɣni lɔʋ pɛɛ naalɛ tataa

Peeɖe Moyizi ɖalʋ Aarɔɔnɩ heyi-wɛ se: ‘Pɩwɛ ɖeu, ɩhɔzɩ sika naŋgbacaɣlanaa nɛ ɩkɔnɩ-m.’ Pɔkɔnaa lɛ, Aarɔɔnɩ kpaɣ-wɛ nɛ elu sika neɣye. Nɛ samaɣ tɔ se: ‘Đɛ-Ɛsɔ yɔ, weyi ɛlɩzɩ-ɖʋ Egipiti yɔ.’ Pʋwayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya la kazandʋ sɔsɔtʋ nɛ sɩsɛɣ sika neɣye.

Yehowa na mbʋ lɛ, ɛkɔ pana siŋŋ nɛ eheyi Moyizi se: ‘Wolo, tii lɛɛ lɛɛ, samaɣ ɖiɣni labʋ kɩwɛɛkɩm. Kɔsɔ man-paɣtʋ yɔɔ nɛ koluŋuu sika neɣye tɛɛ.’

Ɛyaa ɖiɣni sɛʋ sika neɣye

Moyizi kʋyɩ pʋʋ taa nɛ etii lɛɛ lɛɛ. Ɛñɔtɩnɩ samaɣ lɛ, ɛbɛ ɛnawa? Ɛna samaɣ kaɖiɣni teu hendu nɛ kapaɣ nɛ kɔcɔʋ sika neɣye nɛ kataŋ. Ɛ-hɔyɛ pɩsɩ nɛ ɛlɔ pɛɛ wena a-yɔɔ pama paɣtʋ yɔ nɛ amɩzɩ kpɛdɛɛ. Ɛkpaɣ ɖɔɖɔ sika neɣye ɛñaɣzɩ-ɖɩ miŋ nɛ ɛnaŋ-ɖɩ nɛ ɖɩpɩsɩ mʋlʋm.

Samaɣ labɩ kɩdɛkɛdɩm siŋŋ. Pɩ-yɔɔ Moyizi pɔzɩ abalaa nabɛyɛ se pakpaɣ pa-laɣɖa. Moyizi tɔ se: ‘Ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba poluŋ sika neɣye tɛɛ yɔ, pʋpɔzʋʋ pakʋ-wɛ.’ Mba pakʋwa yɔ, pɛkpɛndɩ 3000. Tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa yeke na. Đɩtaasɛɛ cɛtɩm ɛsɔnaa.

Egipiti Lɩʋ 32:1-35.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ samaɣ ɖiɣni labʋ? Ɛbɛ yɔɔ kalakɩ mbʋ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa kɔ pana? Moyizi na samaɣ lakaɣ mbʋ lɛ, ɛbɛ ɛlaba?
 • Ɛbɛ Moyizi pɔzɩ abalaa nabɛyɛ se pala?
 • Ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ kɛdaɣ kanɛ ka-taa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 32:1-35.

  Ɛzɩma kɛdaɣ kanɛ kawɩlɩɣ-ɖʋ se Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩsɛɛ-ɩ nɛ ɖɩtɛ ɖɩsɛɛ cɛtɩm ɛsɔnaa? (Egl. 32:4-6, 10; 1 Kɔr. 10:7,11)

  Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtaasɔɔ ye ɖɩcaɣ se ɖɩla aleɣya ɛzɩ minziiki teu nɛ payɛ paʋ mbʋ yɔ? (Egl. 32:18, 19; Efɛ. 5:15, 16; 1 Yoh. 2:15-17)

  Leevi mba kʋnɩ sika neɣye sɛyaa se palɩzɩ pawɩlɩ se pɔsɔɔlɩ siɣsiɣ wɛtʋ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ? (Egl. 32:25-28; Keɣa 17:26)