Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 35: Yehowa Cɛlɩ Ɛ-paɣtʋ

Kɛdaɣ 35: Yehowa Cɛlɩ Ɛ-paɣtʋ

Izrayɛɛlɩ piya lɩʋ Egipiti yɔ, pɩlakɩ fenasɩ naalɛ yɔ. Patalɩ lɛɛlɛɛyɔ Sinayii pʋʋ cɔlɔ. Payaɣ pʋʋ ŋgʋ ɖɔɖɔ se Orɛɛbʋ. Peeɖe Yehowa ɛɛyɔɔdɩnɩ Moyizi cɔkɔyɛ nɖɩ ɖɩmʋwaɣ miŋ yɔ ɖɩ-taa. Samaɣ talɩ peeɖe lɛ, kasɩŋ pazɩ.

Samaɣ caɣ peeɖe mbʋ lɛ, Moyizi kpa pʋʋ taa. Ɛkpa pʋʋ taa lɛ, Yehowa heyi-i se ɛnʋ sɔɔlaa se Izrayɛɛlɩ piya ɩñamɩ-ɩ nɛ sɩpɩsɩ ɛ-ɛjaɖɛ. Moyizi pɩsaa eheyi Izrayɛɛlɩ piya mbʋ lɛ, sitisi se sɩñaŋ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɩɩsɔɔlaa se sɩpɩsɩ ɛ-ɛjaɖɛ.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Yehowa labɩ maamaaci lakasɩ nasɩyɩ. Eyeba nɛ pʋʋ paɣzɩ lɩʋ ñɔsɩ nɛ tɛʋ paɣzɩ tiluu. Peeɖe ɛyɔɔdɩnɩ ɖɔɖɔ samaɣ nɛ eheyi-kɛ se: ‘Ma yɔ Yehowa mɩ-Ɛsɔ weyi ɛlɩzɩ-mɩ Egipiti tɛtʋ taa yɔ.’ Pʋwayɩ lɛ, ɛɖʋ-wɛ Paɣtʋ nɛ ɛtɔ se: ‘Pɩtɩmʋna se ɩsɛɛ Ɛsɔ nɔɔyʋ pɩtasɩnɩ-m.’

Pɛɛ naalɛ

Ɛsɔ tasɩ cɛlʋʋ Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ lɛɛtʋ. Tɩkpɛndɩ nakʋ. Sɔɔndʋ ɛɛkpa samaɣ ŋga siŋŋ. Peeɖe keheyi Moyizi se: ‘Yɔɔdɩnɩ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔndʋ kpaɣ-ɖʋ se ye Ɛsɔ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɖʋ yɔ, ɖɩsɩkɩ.’

Pʋwayɩ Yehowa heyi Moyizi se: ‘Kpa mɔn-cɔlɔ pʋʋ taa nɛ mɛncɛlɩ-ŋ pɛɛ naalɛ. Pɛɛ ana a-yɔɔ mankaɣ maʋ paɣtʋ ndʋ mɔnsɔɔlaa se ɩɖɔ tɩ-tɔɔ yɔ.’ Pɩ-yɔɔ Moyizi tasɩ kpaʋ pʋʋ taa nɛ ɛcaɣ peeɖe kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40.

Ɛsɔ ha ɛ-ɛjaɖɛ paɣtʋ sakɩyɛ nɛ Moyizi ma tɩ-tɩŋa. Ɛsɔ maɣmaɣ ma paɣtʋ 10 pɛɛ naalɛ yɔɔ nɛ ɛcɛlɩ Moyizi. Nɛ eheyi Moyizi se ɛwɩlɩ paɣtʋ ndʋ samaɣ tɩŋa. Payaɣ ndʋ se Ɛsɔ Paɣtʋ Hiu.

Moyizi wɛ Sinayii Pʋʋ yɔɔ

Paɣtʋ ndʋ tɩcɛyaa pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ paɣtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ tɔŋ se: ‘Pɩwɛɛ se ŋsɔɔlɩ Yehowa nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ña-lɩmaɣza pilim, nɛ ña-ciyam pilim nɛ ño-ɖoŋ tɩŋa.’ Ɛsɔ Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ tɔm se paɣtʋ ndʋ Yehowa cɛlɩ Izrayɛɛlɩ yɔ tɩ-taa lɛ, paɣtʋ tʋnɛ tɩ-naalɛ tɩkɩlɩnɩ cɛyʋʋ. Pʋwayɩ ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ.

Egipiti Lɩʋ 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:4-6; Levitiki 19:18; Maatiyee 22:36-40.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Izrayɛɛlɩ piya lɩ Egipiti nɛ pɩla fenasɩ naalɛ lɛ, le pacaɣ?
 • Yehowa heyi ɛ-samaɣ se ɛsɔɔlaa se kala we? Nɛ kocosi-i suwe?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa cɛlɩ Moyizi pɛɛ naalɛ?
 • Pɩtɛkɛ Paɣtʋ Hiu ɖeke Yehowa cɛlɩ Izrayɛɛlɩ piya. Paɣtʋ ndʋ ɛtasɩ-wɛ cɛlʋʋ?
 • Paɣtʋ naalɛ ndʋ Yesu Krɩstʋ tɔm se tɩkɩlɩ cɛyʋʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; nɛ 31:18.

  Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩwɛ Egipiti Lɩʋ 19:8 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ tɩ-haʋ tɔbʋʋ camɩyɛ? (Mat. 16:24; 1 Pɩy. 4:1-3)

 • Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:4-6; Levitiki 19:18; nɛ Maatiyee 22:36-40.

  Ɛzɩma Krɩstʋ mba pɩzɩɣ palɩzɩ sɔɔlɩm nɛ pawɩlɩ Ɛsɔ nɛ pa-taabalaa? (Mk. 6:34; Tʋma 4:20; Rom. 15:2)