Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 3: Kpaɣnɩ Egipiti Lɩʋ nɛ Puwolo Izrayɛɛlɩ Kajalaɣ Wiyaʋ Alɩwaatʋ

Hɔɔlʋʋ 3: Kpaɣnɩ Egipiti Lɩʋ nɛ Puwolo Izrayɛɛlɩ Kajalaɣ Wiyaʋ Alɩwaatʋ

Moyizi lɩzɩ Izrayɛɛlɩ piya Egipiti yomiye taa nɛ ewoni-wɛ Sinayii Pʋʋ cɔlɔ. Peeɖe Ɛsɔ ha-wɛ ɛ-paɣtʋ. Pʋwayɩ lɛ, Moyizi tiyi ɛyaa 12 se powolo pɔcɔŋ Kanaŋ tɛtʋ. Nɛ papɩsaa pɔkɔɔ lɛ, pa-taa 10 kɛdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ samaɣ paɣzɩ wiu se kapɩsɩɣ Egipiti. Mbʋ labɩna nɛ Yehowa hɔ pa-nɩŋgbaaŋ nɛ ɛtɔ se poyotuu kañɩmbusuu taa pɩnzɩ 40; mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataawɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ lɩzɩ Yosue se ɛsʋnɩ Izrayɛɛlɩ piyaa Kanaŋ tɛtʋ taa. Yehowa sɩnɩ-sɩ pɩtɩŋnɩ maamaaci lakasɩ sakɩyɛ yɔɔ nɛ papɩzɩ pamʋ tɛtʋ ndʋ Kanaŋ mba nesi tɛɛ. Ɛlabɩ Yɔrdaŋ Pɔɔ lɩm yele kpem, Yeriikoo kolonzi tɔlɩ nɛ wɩsɩ sɩŋ si-ɖeɖe kɩyakʋ pilim. Pɩnzɩ loɖo wayɩ lɛ, pamʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-tɩŋa Kanaŋ mba nesi tɛɛ.

Yosue nɛ tɔm hʋyaa lɛlaa pɔcɔnɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ pɩnzɩ 356. Đɩkɔŋ kpɛlɩkʋʋ pa-taa sakɩyɛ ɛzɩ Baraakɩ, Gideyɔɔ, Yeftee, Samsɔɔ nɛ Samɩyɛɛlɩ yɔ, pɔ-tɔm. Đɩkɔŋ naʋ ɖɔɖɔ halaa ɛzɩ Rahaabɩ, Debora, Yayɛɛlɩ, Ruti, Nawomii nɛ Daliila yɔ, pɔ-tɔm. Mbʋ mbʋ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm Hɔɔlʋʋ NAADOZO taa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩnzɩ 396.

Kediɣzaɣ kuduyuu