Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 33: Pɛtɛzɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ

Kɛdaɣ 33: Pɛtɛzɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ

Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ nɛ ŋna mbʋ pɩlakɩ yɔ. Moyizi ŋnaɣ ɛkpazɩ ɛ-ɖaʋ teŋgu kɩsɛɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ. Izrayɛɛlɩ piya ŋnaɣ ɛ-cɔlɔ teŋgu kidiiliŋ yɔɔ peeɖe mbʋ yɔ. Pɩɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa ɛɛyabɩ pa-ñʋʋ teŋgu kɩsɛɛmʋʋ taa yɔ. Pɩkazɩ Faraɔɔ nɛ ɛ-sɔɔjanaa lɩm wɛɛ piliki mbʋ yɔ.Yele ɖɩna mbʋ pɩlaba kpem yɔ.

Lɩm libi Egipiti sɔɔjanaa

Ɛzɩ ɖɩɩyɔɔdʋʋ yɔ, Faraɔɔ yebi Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kɔnɩ kɛdɛzaɣ kɩjɩkpʋʋ yɔ. Izrayɛɛlɩ abalɩbiya 600000 nɛ halaa nɛ piya sakɩyɛ pakʋyɩnɩ Egipiti nɛ pɛɖɛɛ. Egipiti mba sakɩyɛ mba petisi Yehowa yɔɔ yɔ, patɩŋ Izrayɛɛlɩ piya ɖɔɖɔ. Patɩŋa pɛkpɛndɩnɩ pe-heŋ, pa-pʋŋ nɛ pa-kpɩna kpeekpe.

Pʋcɔ nɛ Izrayɛɛlɩ piya ɖɛɛ lɛ, pɔpɔzɩ Egipiti mba se pɛcɛlɩ-wɛ tokonaa nɛ wondu ndɩ ndɩ ndʋ palabɩnɩ sika nɛ ñɩɣlɩm yɔ. Kɛdɛzaɣ kɩjɩkpʋʋ ɛɛkpa sɔɔndʋ Egipiti mba, pɩ-yɔɔ pɛcɛlɩ Izrayɛɛlɩ piya mbʋ payɩ sɩɩpɔzaa yɔ.

Pɩlabɩ kɩyakɩŋ cabɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya talɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ cɔlɔ. Peeɖe pasɩŋaa nɛ pɛhɛzɩ. Pɩlakaɣ mbʋ lɛ, Faraɔɔ nɛ ɛ-ɛyaa papaɣzɩ kpiɖuu se ye paanawa pataayele Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ. Peeɖe pɛwɛɛ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Điyebi ɖo-yomaa nɛ pɛɖɛɛ!’

Pɩ-yɔɔ Faraɔɔ ɖaɣnɩ lɛɣzʋʋ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛñɔɔzɩ e-you lɔɔɖa nɛ ɛ-sɔɔjanaa lɛɛ lɛɛ. Pakpaɣ pɔ-sɔɔjanaa lɔɔɖa 600 nɛ you lɔɔɖa lɛɛna nɛ papaɣzɩ ɖɔnʋʋ Izrayɛɛlɩ piya.

Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya na Egipiti mba pɔkɔŋaɣ yɔ, sɔɔndʋ kpa-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Pataanaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ patɩŋ nɛ pese yɔ. Egipiti sɔɔjanaa ñaawɛ pa-wayɩ nɛ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ ñɛwɛɛ pɛ-ɛzɩdaa. Peeɖe Yehowa yeba nɛ mɩndʋ lɩɩ Izrayɛɛlɩ nɛ Egipiti mba pɛ-hɛkʋ taa. Pɩ-yɔɔ Egipiti mba taapɩzɩɣ se pana Izrayɛɛlɩ piya nɛ pakʋ-wɛ.

Peeɖe Yehowa heyi Moyizi se ɛkʋsɩ ɛ-ɖaʋ nɛ ɛwɩlɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ yɔɔ. Ɛlabɩ mbʋ lɛ, Yehowa yele helim sɔsɔm nabʋyʋ lɩɩnɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ pɩpaɣzɩ mabʋ nɛ teŋgu lɩm tayɩ nabʋlɛ nɛ piyele nʋmɔʋ.

Peeɖe Izrayɛɛlɩ piya paɣzɩ tɛzʋʋ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ. Pɩɩpɔzɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ ɛyaa miiliyɔɔwaa nɛ kpɩna ana a-tɩŋa se papɩzɩ pɔɖɔ nɛ palɩɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ taa. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Egipiti mba paɣzɩ naʋ se po-yomaa wɛɛ pɛɖɛɣ. Peeɖe pasʋ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ taa nɛ papaɣzɩ-wɛ ɖɔɔnʋʋ.

Pasʋ teŋgu taa lɛ, Ɛsɔ yele nɛ pɔ-lɔɔɖa kpela paɣzɩ lɩʋ. Peeɖe sɔɔndʋ paɣzɩ kpaʋ Egipiti mba, papaɣzɩ kou nɛ pɔtɔŋ se: ‘Yehowa wɛɛ ɛlʋkɩnɩ-ɖʋ se ehuuzi Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ. Đise!’ Ɛlɛ, hayɩ, pɩtɛma.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Yehowa heyi Moyizi se ɛkpazɩ ɛ-ɖaʋ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ yɔɔ, ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Moyizi labɩ mbʋ nɛ pɩtɛ lɛ, lɩm pɩsɩ nɛ puhuuzi Egipiti mba nɛ pɔ-lɔɔɖa pɔ-yɔɔ. Egipiti sɔɔjanaa mba pa-tɩŋa payɩ paaɖɔɔnaɣ Izrayɛɛlɩ piya yɔ, pɩtaakazɩ pa-taa nɔɔyʋ!

Ɛsɔ samaɣ taa kaalabɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, payaba ka-ñʋʋ! Peeɖe kapaɣzɩ hendu teu nɛ kɛsɛɣ Yehowa nɛ kɔtɔŋ se: ‘Yehowa waba. Yehowa tuzi kpaŋnaŋ nɛ ɩ-sayaa nɛ ɛpɛɖɩ teŋgu taa.’ Moyizi kɔɔ, Miriyam nɛ halaa tɩŋa kpaɣ po-suuna cikpena. Peeɖe papaɣzɩ paʋ nɛ peteɣ ɖɔɖɔ hendu ndʋ abalaa teɣaɣ yɔ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Yehowa waba. Yehowa tuzi kpaŋnaŋ nɛ ɩ-sayaa nɛ ɛpɛɖɩ teŋgu taa.’

Egipiti Lɩʋ 12 nɛ puwolo 15.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Izrayɛɛlɩ abalaa ɛzɩma kʋyɩ Egipiti nɛ pɛɖɛɛ? Mba tɩŋ-wɛ ɖɔɖɔ?
 • Faraɔɔ yebi Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛzɩma pɩlabɩ-ɩ? Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛbɛ ɛlaba?
 • Ɛbɛ Yehowa laba nɛ Egipiti mba tɩpɩzɩ pala pʋyʋ Izrayɛɛlɩ piya?
 • Ɛbɛ laba alɩwaatʋ ndʋ Moyizi kʋsɩ ɛ-ɖaʋ nɛ ɛwɩlɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ yɔ? Nɛ ɛbɛ Izrayɛɛlɩ piya laba?
 • Egipiti mba sʋ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ taa se pɔɖɔɔnʋʋ Izrayɛɛlɩ piya lɛ, ɛbɛ talɩ-wɛ?
 • Ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya lɩzɩ ɛsɩmɩyɛ nɛ taa leleŋ nɛ sɩwɩlɩ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyabɩ sɩ-ñʋʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 12:33-36.

  Ɛzɩma Yehowa laba nɛ Egipiti mba hɛyɩ Izrayɛɛlɩ piya po-yomiye kʋñɔŋ kɩhɛyʋʋ? (Egl. 3:21, 22; 12:35, 36)

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 14:1-31.

  Moyizi tɔm ndʋ tɩwɛ Egipiti Lɩʋ 14:13, 14 taa yɔ, ɖoŋ weyi tɩwɛnɩ Yehowa sɛyaa mba paɖaŋ Armaagedɔɔ you sɔnɔ yɔ, pɔ-yɔɔ? (4 Aw. 20:17; Keɣa 90:8)

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 15:1-8, 20, 21.

  Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se Yehowa sɛyaa iteɣ hendu nɛ pasaŋɩ-ɩ? (Egl. 15:1, 2; Keɣa 104:2, 3; Natʋ 15:3, 4)

  Miriyam nɛ halaa lalaa paate hendu nɛ pasa Yehowa Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ cɔlɔ. Kɩɖaʋ ŋgʋ paha halaa mba pɛsɛɣ Ɛsɔ sɔnɔ yɔ? (Egl. 15:20, 21)