Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 31: Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ Powobi Faraɔɔ Tɛ

Kɛdaɣ 31: Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ Powobi Faraɔɔ Tɛ

Moyizi tikaɣ Egipiti lɛ, ɛkatɩ ɛ-ɖalʋ Aarɔɔnɩ nɛ eheyi-i maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm. Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ palabɩ maamaaci lakasɩ Izrayɛɛlɩ piya ɛzɩdaa lɛ, paba tisi se toovenim Yehowa tiyini-wɛ.

Pɩ-yɔɔ powoba nɛ pana Faraɔɔ nɛ peheyi-i se: ‘Yehowa Izrayɛɛlɩ tɛ Ɛsɔ tɔm se: “Ha man-samaɣ nʋmɔʋ kɩyakɩŋ naadozo nɛ kowolo nɛ kɛsɛ-m kañɩmbusuu taa.”’ Ɛlɛ Faraɔɔ cosi se: ‘Maasɩŋ Yehowa. Maayeki Izrayɛɛlɩ.’

Faraɔɔ taa kaawɩwa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa mba pañɩnaɣ se peyele tʋmɩyɛ nɛ pɛɖɛɛ pɛsɛɛ Yehowa. Mbʋ labɩna nɛ ɛsɔzɩ-wɛ tʋmɩyɛ. Izrayɛɛlɩ piya paɣzɩ kalʋʋ Moyizi se ɛnʋ labɩna nɛ pɔtɔkɩ kʋñɔŋ ŋgʋ. Tɔm ndʋ tɩtɩla Moyizi leleŋ. Ɛlɛ Yehowa heyi-i se ɛtaanɩɣzɩ. Ɛtɔm se: ‘Mankaɣ labʋ nɛ Faraɔɔ yele man-samaɣ.’

Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ pɛwɛ Faraɔɔ cɔlɔ

Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ patasɩ pɩsʋʋ Faraɔɔ tɛ. Patalɩ peeɖe lɛ, pala maamaaci lakasɩ nasɩyɩ. Aarɔɔnɩ pɛɖɩ ɛ-ɖaʋ tataa nɛ kɩpɩsɩ ɖʋm sɔsɔ. Ɛlɛ Faraɔɔ maajiki laɖaa pɛɖɩ ɖɔɖɔ pa-ɖaŋ nɛ ɖʋmaa lɩɩ. Peeɖe Aarɔɔnɩ ɖʋm paɣzɩ libu maajiki laɖaa ɖʋmaa. Paa mbʋ Faraɔɔ titisi se eyele Izrayɛɛlɩ piya.

Alɩwaatʋ talɩ lɛɛlɛɛyɔ se Yehowa ɛhɔ Faraɔɔ nɩŋgbaaŋ. Ŋsɩm mbʋ Yehowa laba yɔ? Eyeba nɛ kɩjɩkpɩŋ yaa kʋñɔmɩŋ 10 kɔɔ Egipiti yɔɔ.

Paa kɩjɩkpʋʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ lɛ, Faraɔɔ tiyaɣ se payaa Moyizi nɛ eheyiɣ-i se: ‘La nɛ kɩjɩkpʋʋ sɩŋ nɛ meyele Izrayɛɛlɩ.’ Ɛlɛ kɩjɩkpʋʋ sɩŋɩɣ nɛ pɩtɛ lɛ, Faraɔɔ lɛɣzɩ lɩmaɣza. Ɛtaañɩnɩɣ se eyele ɛyaa mba nɛ pɛɖɛɛ. Ɛlɛ kɩjɩkpʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩŋgʋ wayɩ lɛ, Faraɔɔ ɖɔɔnɩ Izrayɛɛlɩ piya se sɩɖɛɛ.

Ŋsɩm kɩjɩkpɩŋ 10 ɛnɩ ɩ-tɩŋa na? Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ ɩ-tɔm.

Egipiti Lɩʋ 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ maamaaci lakasɩ labɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ?
 • Tɔm ndʋ Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ peheyi Faraɔɔ? Faraɔɔ cosi-wɛ suwe?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, Aarɔɔnɩ pɛɖɩ ɛ-ɖaʋ tataa lɛ, ɛbɛ laba?
 • Ɛzɩma Yehowa hɔm Faraɔɔ nɩŋgbaaŋ? Nɛ Faraɔɔ la we?
 • Ɛbɛ laba kɛdɛzaɣ kɩjɩkpʋʋ wayɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 4:27-31 nɛ 5:1-23.

  Faraɔɔ kaatɔm se: “Maasɩŋ Yehowa” yɔ, suwe ɛcaɣ yɔɔdʋʋ? (Egl. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21)

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 6:1-13, 26-30.

  Ɛbɛ Abraham, Izaakɩ nɛ Yakɔɔb pataatɩlɩ Yehowa yɔɔ? (Egl. 3:13, 14; 6:3; Kiɖe 12:8)

  Moyizi ɛɛmaɣzaa se ɛtaatalɩ se Yehowa ɛɖʋ-ɩ tʋmɩyɛ, ɛlɛ Yehowa tikizi ɛ-yɔɔ tɩŋnʋʋ nɛ ɛla ɛ-tʋmɩyɛ. Tɔm tʋnɛ tɩlakɩ-ɖʋ we? (Egl. 6:12, 30; Luka 21:13-15)

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 7:1-13.

  Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ powobini abalɩtʋ nɛ peheyi Faraɔɔ Yehowa tɔm. Ɛzɩma Ɛsɔ sɛyaa pɩzɩɣ pamaɣzɩnɩ-wɛ sɔnɔ? (Egl. 7:2, 3, 6; Tʋma 4:29-31)

  Ɛbɛ Yehowa laba nɛ ɛwɩlɩ se ɛkɩlɩ Egipiti ɛsɔnaa? (Egl. 7:12; 3 Aw. 29:12)