Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 30: Cɔkɔyɛ Mʋʋ Miŋ

Kɛdaɣ 30: Cɔkɔyɛ Mʋʋ Miŋ

Moyizi ɖɔm ɛtalɩ Orɛɛbʋ Pʋʋ taa se ehiɣ ñɩtʋ nɛ e-heŋ tɔɔ. Ɛtalɩ peeɖe lɛ, ɛna cɔkɔyɛ naɖɩyɛ ɖɩmʋwaɣ miŋ ɛlɛ ɖɩɩñakɩ.

Moyizi wɛ cɔkɔyɛ nɖɩ ɖɩmʋʋ miŋ yɔ, ɖɩ-cɔlɔ

Moyizi maɣzɩ se: ‘Maamaaci tɔm. Mɔñɔtʋʋ nɛ mɔncɔnɩ camɩyɛ mbʋ pɩlakɩ yɔ.’ Ɛñɔɔtaɣ lɛ, nɔɔ nakɛyɛ lɩɩnɩ cɔkɔyɛ tɛɛ nɛ kɔtɔŋ se: ‘Taañɔtɩ ña-tɩ nɛ cɩnɛ. Hɔzɩ ña-naataŋgbala mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋsɩŋ ɖenɖe yɔ pɩkɛ tɛtʋ kiɖeɖetu yɔɔ.’ Ɛsɔ tɩŋnɩ e-tiyiyu nɔɔyʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɩ, pɩ-yɔɔ Moyizi huuzi ɛ-ɛza yɔɔ.

Đɩnɛ ɛlɛ Ɛsɔ heyi-i se: ‘Mana man-samaɣ kʋñɔŋ Egipiti. Pɩ-yɔɔ lɛ, moholuu-kɛ nɛ malɩzɩ-kɛ Egipiti mba nesi tɛɛ. Ɛlɛ ña mentiyiɣ nɛ ŋwolo ŋlɩzɩ man-samaɣ Egipiti taa.’ Yehowa kaaɖʋwa se ewokini ɛ-samaɣ ɛjaɖɛ kɩbanɖɛ nɖɩ payaɣ se Kanaŋ yɔ, ɖɩ-taa.

Nɛ Moyizi cosi se: ‘Ma yɔ anɩ? Le mankpaɣ man-tɩ nɛ malakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ? Maɣzɩ se mowoba ɛzɩ ŋyɔɔdʋʋ yɔ nɛ Izrayɛɛlɩ piya pɔzɩ-m se: “Atiyi-ŋ?” Suwe moncosuu-wɛ?’

Ɛsɔ cosi-i se: ‘Ŋkiheyi-wɛ tʋnɛ: “YAHVE [yaa YEHOWA] Abraham tɛ Ɛsɔ, Izaakɩ tɛ Ɛsɔ nɛ Yakɔɔb tɛ Ɛsɔ tiyini-m mɩ-cɔlɔ.”’ Nɛ Yehowa tasɩ yɔɔdʋʋ se: ‘Ma-hɩɖɛ lɛ mbʋ tam.’

Moyizi cosi-i se: ‘Nɛ ye paatisiɣ se ñetiyini-m nɛ paamʋʋ mɔn-tɔm?’

Ɛsɔ pɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛbɛ ŋɖɔkɩ ñe-nesi tɛɛ?’

Moyizi cosi-i se: ‘Đaʋ.’

Ɛsɔ se: ‘Pɛɖɩ-kʋ tataa.’ Nɛ Moyizi pɛɖɩ-kʋ nɛ kɩpɩsɩ ɖʋm. Yehowa tasɩ maamaaci nakʋyʋ labʋ. Eheyi Moyizi se: ‘Lɛkɩ ñe-nesi ño-toko taa.’ Moyizi lɛkɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛlɩzɩ-sɩ lɛ, sɩhʋlʋmɩ ɛzɩ ɖɔmbɩyɛ yɔ. Ŋna e-nesi, sɩwɛ ɛzɩ canatʋ kpaʋ ɛyʋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa ha ɖoŋ Moyizi se ɛla maamaaci lakasɩ nasɩyɩ tozo ɖeɖe. Nɛ eheyi-i se: ‘Ŋlabɩ maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-tɩŋa yɔ, Izrayɛɛlɩ piya tisiɣ se mentiyini-ŋ.’

Pʋwayɩ lɛ, Moyizi pɩsɩ nɛ eheyi Yetro se: ‘Ha-m nʋmɔʋ nɛ mɛnɖɛɛ mowolo mon-koobiya cɔlɔ Egipiti nɛ mana se pɛwɛ ɛzɩma.’ Nɛ Yetro labɩ-ɩ wele wele wele nɛ Moyizi kpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɛ Egipiti.

Egipiti Lɩʋ 3:1-22; 4:1-20.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Pʋʋ ŋgʋ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, payaɣ-kʋ suwe?
 • Kɛdɩ maamaaci ŋgʋ kɩlaba alɩwaatʋ ndʋ Moyizi woni e-heŋ pʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ.
 • Nɔɔ ŋga kalɩnɩ cɔkɔyɛ tɛɛ yɔ, kɔtɔŋaɣ suwe? A-nɔɔ pɩɩkɛwa?
 • Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ heyi Moyizi se ɛnʋ kaɣnɩ lɩzʋʋ Ɛsɔ samaɣ Egipiti taa yɔ, suwe ecosi Ɛsɔ?
 • Tɔm ndʋ Ɛsɔ heyi Moyizi se eheyi ɛyaa ye pɔpɔzɩ-ɩ se atiyi-i lɛ?
 • Ɛbɛ Moyizi pɩzaɣ se ɛla nɛ ɛwɩlɩ se Ɛsɔ tiyini-i?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 3:1-22.

  Ɛzɩma Moyizi kɩɖaʋ wɩlɩɣ-ɖʋ se paa ɖɩmaɣzɩɣ se ɖɩtɩtalɩ se ɖɩla tʋmɩyɛ naɖɩyɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ, Yehowa pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ɖʋ? (Egl. 3:11, 13; 2 Kɔr. 3:5, 6)

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 4:1-20.

  Ɛzɩma Moyizi lɛɣzɩ wɛtʋ ɛɛcaɣ pɩnzɩ 40 Madiiyaŋ lɛ? Lɔŋ weyi mba pañɩnɩɣ se pɛwɛɛnɩ waɖɛ naɖɩyɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ, papɩzɩɣ pɛkpɛlɩkɩ pɩ-taa? (Egl. 2:11, 12; 4:10, 13; Mik. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  Paa Yehowa ɛgbɛyɛ ɛhɔŋ ɖa-nɩŋgbaaŋ yɔ, lidaʋ ŋgʋ Moyizi kɩɖaʋ haɣ-ɖʋ? (Egl. 4:12-14; Keɣa 102:14; Ebr. 12:4-11)