Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 27: Egipiti Wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ Nɔɔyʋ

Kɛdaɣ 27: Egipiti Wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ Nɔɔyʋ

Abalaa mba pɛwɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, pakpaɣ ɛyaa nɛ ɖoŋ se pala tʋmɩyɛ. Cɔnɩ abalʋ weyi ɛwɛɛ ɛmakɩ tʋmlaɖaa taa lɛlʋ nɛ ɛgbazɩyɛ yɔ. Tʋmlaɖaa kɛ Yakɔɔb hɔʋ taa mba nɛ payaɣ-wɛ se Izrayɛɛlɩ piya. Nɛ mba panazɩɣ-wɛ yɔ, pɛkɛ Egipiti mba. Izrayɛɛlɩ piya pɩsɩ Egipiti mba yomaa. Ɛzɩma pɩlaba nɛ pɩla mbʋ?

Egipiti mba ɖiɣni nazʋʋ Izrayɛɛlɩ piya

Yakɔɔb hɔʋ ɛɛwɛ laŋhɛzɩyɛ taa Egipiti pɩnzɩ sakɩyɛ. Yosɛɛfʋ ɛɛkɛ Faraɔɔ wayɩ tʋ Egipiti lɛ, ɛcɔŋaɣnɩ ɛ-tɛ mba yɔɔ camɩyɛ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ Yosɛɛfʋ sɩba. Nɛ Faraɔɔ kɩfalʋ weyi ɛpɩsɩ Egipiti wiyaʋ yɔ, ɛtɩsɔɔlɩ Izrayɛɛlɩ piya.

Faraɔɔ kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ ɛlaba nɛ Izrayɛɛlɩ piya wɛɛ yomiye taa. Nɛ sɩ-yɔɔ cɔŋɩyaa wɩlɩɣ-sɩ ñaŋ nɛ panazɩɣ-sɩ. Pɛcɛyaɣ-sɩ ɖɔɖɔ se sɩla tʋmɩyɛ nɛ ɖoŋ nɛ sɩma Faraɔɔ tɛtʋ. Ɛlɛ paa mbʋ Izrayɛɛlɩ piya ñɛwɛ ɖɔʋ yɔɔ yem. Sɔɔndʋ pazɩ kpaʋ Egipiti mba mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Izrayɛɛlɩ piya ɖɔwa nɛ sɩwɛɛ ɖoŋ.

Egipiti mba ɖiɣni nazʋʋ Izrayɛɛlɩ piya

Ŋsɩm mbʋ Faraɔɔ laba yɔ? Eheyi halaa lʋlʋsʋyaa mba pasɩɣna Izrayɛɛlɩ halaa nɛ palʋlʋʋ yɔ se: ‘Ɩkʋ abalɩbiya nzɩ palʋlʋʋ yɔ sɩ-tɩŋa.’ Ɛlɛ lʋlʋsʋyaa mba pɛkɛ halaa kɩbama. Patɩkʋ piya.

Peeɖe Faraɔɔ ɖʋ paɣtʋ tʋnɛ ɛ-ɛyaa se: ‘Abalɩbiya nzɩ Izrayɛɛlɩ piya kaɣ lʋlʋʋ yɔ, ɩkpa-sɩ nɛ ɩkʋ. Iyele halɩbiya yeke.’ Paɣtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ lɛ mbʋ yɔ! Đɩkaɣ naʋ ɛzɩma payabɩ abalɩbiya nzɩ sɩ-taa nakɛyɛ ñʋʋ yɔ.

Egipiti Lɩʋ 1:6-22.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Aɖɔkɩ ɛgbazɩyɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ? Anɩ eɖiɣni mabʋ?
 • Yosɛɛfʋ sɩm wayɩ ɛbɛ talɩ Izrayɛɛlɩ piya?
 • Ɛbɛ yɔɔ Izrayɛɛlɩ piya tɔm paɣzɩ kpaʋ sɔɔndʋ Egipiti mba?
 • Paɣtʋ ndʋ Faraɔɔ ɖʋ lʋlʋsʋyaa mba pawɛɛ pasɩɣnɩ Izrayɛɛlɩ halaa se palʋlɩ yɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 1:6-22.

  Ɛzɩma Yehowa paɣzɩ labʋ se Abraham ɛpɩsɩ samaɣ sɔsaɣ ɛzɩ eeheyiɣ-i yɔ? (Egl. 1:7; Kiɖe 12:2; Tʋma 7:17)

  Ɛzɩma Ebree mba lʋlʋsʋyaa wɩlaa se pañaŋ ɛyʋ wezuu? (Egl. 1:17; Kiɖe 9:6)

  Kʋjɔʋ ŋgʋ Yehowa labɩ lʋlʋsʋyaa mba pa-camɩyɛ lakasɩ yɔɔ? (Egl. 1:20, 21; Ad. 19:17)

  Ɛzɩma Sataŋ ñaɣ pana se Abraham liɖe tɔm ndʋ Yehowa kaayɔɔdaa yɔ, tɩtaakɔɔ pɩ-taa? (Egl. 1:22; Mat. 2:16)