Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 25: Yakɔɔb Hɔʋ Tibi Egipiti

Kɛdaɣ 25: Yakɔɔb Hɔʋ Tibi Egipiti

Yosɛɛfʋ taapɩzɩɣ se ɛtasɩ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ. Peeɖe eheyi ɛ-lɩmɖʋyaa se palɩɩ. Pɩkazɩ ɛ nɛ ɛ-ɖalaa nɛ e-neu pe-ɖeke lɛ, ɛpaɣzɩ wiu. Đɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma pɩlabɩ piti ɛ-ɖalaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pataatɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ewiɣ yɔ. Peeɖe eheyi-wɛ se: ‘Na ma Yosɛɛfʋ. Man-caa wɛ wezuu na?’

Halɩ pɩlabɩ ɛ-ɖalaa piti kpem nɛ pɩɩsaŋ yɔɔdʋʋ. Peeɖe sɔɔndʋ paɣzɩ-wɛ kpaʋ. Ɛlɛ, Yosɛɛfʋ heyi-wɛ se: ‘Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ mon-koobiya.’ Powobi ɛ-cɔlɔ lɛ, eheyi-wɛ se: ‘Ma Yosɛɛfʋ, mi-neu weyi ɩpɛdaa nɛ pɛɖɛnɩ Egipiti yɔ.’

Yosɛɛfʋ tasɩ-wɛ yɔɔdɩnʋʋ nɛ nɔɔ leleŋ nɛ ɛtɔ se: ‘Ɩtaatɔ se ɩwɛɛkaa mbʋ pʋyɔɔ, ɩpɛdɩ-m. Toovenim taa Ɛsɔ tiyini-m Egipiti cɩnɛ se maya ɛyaa ñʋŋ. Faraɔɔ sɩ-m se mɛnkɛ ɛjaɖɛ kpeekpe ñʋʋdʋ. Ye mbʋ, iwolo lɛɛ lɛɛ man-caa cɔlɔ nɛ iheyi-i mbʋ. Iheyi-i se ɛkɔɔ cɩnɛ nɛ ɛcaɣ.’

Peeɖe Yosɛɛfʋ laɣyɩ e-nesi ɛ-ɖalaa yɔɔ nɛ ekpiiki-wɛ nɛ ɛkpɛlɩ patɩŋa pɔ-yɔɔ. Faraɔɔ nɩwa se Yosɛɛfʋ ɖalaa kɔma lɛ, eheyi Yosɛɛfʋ se: ‘Heyi-wɛ se pakpaɣ kpaŋnaŋ lɔɔɖa nɛ powolo pakpaɣ pa-caa nɛ pɔ-hɔŋ nɛ pɔkɔɔ cɩnɛ. Mankaɣ-wɛ haʋ Egipiti tɛtʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ ɖeu yɔ.’

Nɛ pala mbʋ ɖɔɖɔ. Ŋcɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ, ŋnaɣ Yosɛɛfʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-caa nɛ ɛ-hɔʋ kpeekpe pɔkɔm Egipiti nɛ ɛkatɩ-wɛ yɔ.

Yakɔɔb hɔʋ kɔm kɩpaɣlɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Yakɔɔb nɛ e-piya nɛ ɛ-sɛyɩnaa mba petibi Egipiti yɔ, pɛkpɛndɩ 70. Ɛlɛ halaa nɛ lɩmɖʋyaa mba paatibi Egipiti yɔ, paaɖɔwa ɖɔɖɔ. Patɩŋa payɩ paacaɣ Egipiti. Payaɣaɣ-wɛ se Izrayɛɛlɩ piya mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ ɛɛlɛɣzɩ Yakɔɔb hɩɖɛ nɛ payaɣ-ɩ se Izrayɛɛlɩ. Izrayɛɛlɩ piya kaakɛ Ɛsɔ ɛjaɖɛ kiya, ɛzɩ ɖɩkɔŋʋʋ naʋ yɔ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 45:1-28; 46:1-27.

Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ


Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ laba alɩwaatʋ ndʋ Yosɛɛfʋ heyi ɛ-ɖalaa weyi ɛkɛnaa yɔ?
 • Tɔm ndʋ taa Yosɛɛfʋ lɩzɩ ɛ-ɖalaa nɛ nɔɔ leleŋ?
 • Faraɔɔ nɩwa se Yosɛɛfʋ ɖalaa kɔmaa lɛ, suwe ɛyɔɔdaa?
 • Ɛyaa ɛzɩma ɩɩwɛɛ Yakɔɔb hɔʋ ŋgʋ kitibi Egipiti yɔ, kɩ-taa?
 • Payaɣaɣ Yakɔɔb hɔʋ suwe? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 45:1-28.

  Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se Yehowa pɩzɩɣ eyele nɛ mbʋ ɖɩmaɣzɩ se pɩɩkɛ kɩdɛkɛdɩm ɛ-sɛyaa yɔ, pɩpɩsɩ-wɛ kɩbam? (Kiɖe 45:5-8; Iz. 8:10; Fil. 1:12-14)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 46:1-27.

  Yakɔɔb tikaɣ Egipiti lɛ, lidaʋ ŋgʋ Yehowa ha-ɩ? (Kiɖe 46:1-4)