Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 24: Yosɛɛfʋ Takɩɣ Ɛ-ɖalaa

Kɛdaɣ 24: Yosɛɛfʋ Takɩɣ Ɛ-ɖalaa

Yosɛɛfʋ ñɩnaɣ ɛna se ɛ-ɖalaa lɛɣzɩ wɛtʋ yaa pɛwɛ kañatʋ mbʋ. Pɩ-yɔɔ eheyi-wɛ se: ‘Ɩkɛ cɔŋɩyaa. Ɩkɔm se iɖiɣzini ɖɛ-tɛtʋ ɛjandʋ ɖeɖe.’

Pocosi-i se: ‘Aayɩ ɖɩtɩkɛ cɔŋɩyaa. Đɩkɛ toovenim tɩnaa. Đɩkɛ koobiya ɖe-kpeekpe, ɛyʋ kʋyʋm piya. Đɩwɛ 12. Ɛlɛ tɩnʋʋ wɛ lɛɛlɛɛyɔ ɖa-caa cɔlɔ nɛ ɖe-neu lɛlʋ fɛyɩ.’

Yosɛɛfʋ la ɛzɩ eetisiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ. Ɛɖʋ Siimeyɔɔ salaka nɛ eyele lalaa se pakpaɣ tɔɔnaɣ nɛ papɩsɩ pɛ-tɛ. Ɛlɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩɩpɩsɩɣ se ɩkɔŋ lɛ, ɩkpɛndɩnɩ mi-neu tɩnʋʋ.’

Papɩsɩ pa-caa Yakɔɔb cɔlɔ Kanaŋ lɛ, pɛkɛdɩ-ɩ mbʋ mbʋ pɩtalɩ-wɛ yɔ. Peeɖe Yakɔɔb laŋɩyɛ wɛɛkaa nɛ ɛma kubuka nɛ ɛtɔ se: ‘Yosɛɛfʋ ñɛfɛyɩ nɛ lɛɛlɛɛyɔ Siimeyɔɔ ɖɔɖɔ fɛyɩ. Maayeki-mɩ nɛ ɩkpaɣ man-tɩnʋʋ Bɛnjamɛɛ.’ Nɛ pɛtɛm tɔɔnaɣ ŋga paakɔnaa yɔ lɛ, Yakɔɔb tɛzɩ-wɛ yebu se pɛkpɛndɩnɩ Bɛnjamɛɛ nɛ petii Egipiti nɛ papɩzɩ paya tɔɔnaɣ.

Pɩkɛdaa lɛ, Yosɛɛfʋ na ɛ-ɖalaa paɖiɣni kɔm. Nɛ ɛna e-neu Bɛnjamɛɛ lɛ, pɩlabɩ-ɩ leleŋ siŋŋ. Ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ taatɩlɩ se Yosɛɛfʋ kaakɛnɩ ɛyʋ sɔsɔ ɛnʋ. Nɛ Yosɛɛfʋ ɖʋ ɛ-ɖalaa santaɖaʋ nakʋyʋ se ɛtakɩ-wɛ nɛ ɛna.

Yosɛɛfʋ heyi ɛ-lɩmɖʋyaa se posuu e-koobiya fɔlɔtɔnaa taa tɔɔnaɣ. Ɛlɛ eyele paɖʋ ɖɔɖɔ ɛ-ñɩɣlɩm caɖaɣ Bɛnjamɛɛ fɔlɔtɔ taa. Pʋwayɩ pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ potiposita lɛ, Yosɛɛfʋ heyi ɛ-lɩmɖʋyaa se pese pa-wayɩ nɛ pakpa-wɛ. Pehiɣ-wɛ lɛ, pɔpɔzɩ-wɛ se: ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩmɩlɩ ɖa-tʋ ñɩɣlɩm caɖaɣ?’

Pa-tɩŋa pocosi se: ‘Đɩtɩmɩlɩ ɛ-caɖaɣ. Ye ɩna caɖaɣ ŋga ɖa-taa nɔɔyʋ cɔlɔ yɔ, pakʋ pʋdʋ.’

Đɩnɛ ɛlɛ, lɩmɖʋyaa paɣzɩ wiluu pɔ-fɔlɔtɔnaa taa nɛ palɩɩ caɖaɣ yɔɔ Bɛnjamɛɛ fɔlɔtɔ taa ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Peeɖe lɩmɖʋyaa heyi-wɛ se: ‘Mɩ lɛ ɩpɩzɩɣ ɩɖɛɛ, pɩsaɣ Bɛnjamɛɛ yɔ, ɛpɩsɩɣ ɖo-yom.’ Ɛzɩma Yosɛɛfʋ ɖalaa lakɩ lɛɛlɛɛyɔ?

Pa nɛ Bɛnjamɛɛ pa-tɩŋa papɩsɩ Yosɛɛfʋ ɖɩɣa taa. Peeɖe Yosɛɛfʋ heyi ɛ-ɖalaa se: ‘Mɩ ɩpɩzɩɣ ɩpɩsɩ mɩ-tɛ, pɩsaɣ Bɛnjamɛɛ yɔ, ɛpɩsɩɣ mo-yom.’

Đɩnɛ ɛlɛ Yuda kuli ɛ-nɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Ye manpɩsɩ ɖɩɣa nɛ abalɩbɩɣa ŋga kɛfɛyɩ ɖɔ-cɔlɔ yɔ, man-caa sɩkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ-kɛ kamaɣ fɛyɩ. Pɩ-yɔɔ lɛ, mentendi-ŋ yele manpɩsɩ ño-yom abalɩbɩɣa lone taa nɛ pɩsaɣ ka nɛ ka-ɖalaa pekpe.’

Peeɖe Yosɛɛfʋ nawa se ɛ-ɖalaa lɛɣzaa. Patɩtasɩ wɛʋ kañatʋ. Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩna mbʋ Yosɛɛfʋ lakɩ yɔ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Paɖiɣni kpaʋ Yosɛɛfʋ ɖalaa mɩlɩm


Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ yɔɔ Yosɛɛfʋ tɔŋaɣ se ɛ-ɖalaa kɛ cɔŋɩyaa?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yakɔɔb yebi ɛ-tɩnʋʋ Bɛnjamɛɛ se etii Egipiti?
 • Ɛzɩma pɩlaba nɛ Yosɛɛfʋ ñɩɣlɩm caɖaɣ wɛɛ Bɛnjamɛɛ fɔlɔtɔ taa?
 • Ɛbɛ Yuda tɔm se ɛlakɩ nɛ peyele Bɛnjamɛɛ?
 • Ɛbɛ wɩlɩɣ se Yosɛɛfʋ ɖalaa lɛɣzaa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 42:9-38.

  Tɔm ndʋ Yosɛɛfʋ yɔɔdɩ Kiɖe Tɛɛ Takayaɣ 42:18 taa yɔ, lɔŋ weyi tɩsɔzʋʋ mba pɔcɔŋnɩ Yehowa ɛgbɛyɛ yɔɔ sɔnɔ yɔ? (Neh. 5:15; 2 Kɔr. 7:1, 2)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 43:1-34.

  Paa Rubɛɛnɩ ɛɛkɛnɩ Yakɔɔb kajalaɣ pɩɣa yɔ, ɛbɛ wɩlɩɣ se Yuda kaakɛnɩ nɔɔ ɖɛyʋ e-koobiya hɛkʋ taa? (Kiɖe 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 3 Aw. 5:2)

  Ɛzɩma Yosɛɛfʋ takɩ ɛ-ɖalaa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ? (Kiɖe 43:33, 34)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 44:1-34.

  Yosɛɛfʋ ñɩnaɣ se ɛ-ɖalaa ɩtaatɩlɩ-ɩ lɛ, ɛtɔm se ɛkɛ anɩ? (Kiɖe 44:5, 15; Lev.19:26)

  Ɛbɛ Yosɛɛfʋ ɖalaa laba nɛ pɩwɩlɩ se sʋsɩ nzɩ sɩkʋwaɣ-wɛ yɔ, sɩtɛma? (Kiɖe 44:13, 33, 34)