Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 22: Paɖʋ Yosɛɛfʋ Salaka Taa

Kɛdaɣ 22: Paɖʋ Yosɛɛfʋ Salaka Taa

Paawoni Yosɛɛfʋ Egipiti lɛ, ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 17. Abalʋ weyi payaɣ-ɩ se Potifaarɩ yɔ, ɛnʋ yabɩnɩ-ɩ. Potifaarɩ ɛɛkɛ Egipiti wiyaʋ Faraɔɔ tʋmlaɖʋ.

Yosɛɛfʋ wɛ salaka taa

Yosɛɛfʋ lakaɣ Potifaarɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Ɛkɔm ɛpaɣlɩ lɛ, Potifaarɩ kpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛ-ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ. Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ paɖʋ-ɩ salaka taa yɔ? Potifaarɩ halʋ yɔɔ paɖʋ-ɩ salaka.

Yosɛɛfʋ paɣlaa lɛ, eɖewa pɩkpɛndɩnɩ ɛ-ɛzɩdaa. Nɛ Potifaarɩ halʋ liu tɛɛ kɔtʋʋnɩ-ɩ. Ɛñɩnaɣ se ɛ nɛ Yosɛɛfʋ pasʋʋ. Yosɛɛfʋ kizi mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnawa se pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm. Potifaarɩ halʋ taa wɩɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Mbʋ labɩna ɛ-walʋ kɔma lɛ, ɛpɛlɩ pɔbɔtʋ nɛ ɛtɔ se: ‘Yosɛɛfʋ kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ yɔ, ɛñɔtɩnɩ-m se ɛsʋnɩ-m!’ Potifaarɩ tisi ɛ-halʋ tɔm yɔɔ nɛ ɛ-taa wɩɩnɩ Yosɛɛfʋ siŋŋ. Pɩ-yɔɔ ɛɖʋ-ɩ salaka taa.

Pitileɖi pʋcɔ nɛ salaka yɔɔ cɔnɩyʋ na se Yosɛɛfʋ kɛ ɛyʋ kɩbanʋ. Peeɖe eheyi-i se ɛcɔnɩ salaka tɩnaa kpeekpe yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, Faraɔɔ taa wɩɩnɩ ɛ-sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ nɛ ɛ-kpɔnʋ laɖʋ sɔsɔ nɛ ɛɖʋ-wɛ salaka taa. Đoo naayɛ taa, ɛyaa mba pa-naalɛ poɖozi ɖoza naayɛ, ɛlɛ pataanɩɩ po-ɖoza tɔbʋʋ. Tɛʋ fema lɛ, Yosɛɛfʋ heyi-wɛ se: ‘Ɩkɛdɩ-m mi-ɖoza.’ Pɛkɛdɩ-ɩ yɛ lɛ, Ɛsɔ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɩzɩ-wɛ a-tɔbʋʋ.

Yosɛɛfʋ heyi sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ se: ‘Pɩkazɩ kɩyakɩŋ naadozo se Faraɔɔ ɛlɩzɩ-ŋ salaka taa. Ŋkaɣ tasʋʋ kɛʋ sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ.’ Yosɛɛfʋ heyi-i ɖɔɖɔ se: ‘Ŋlɩwa lɛ, ŋheyi mɔn-tɔm Faraɔɔ nɛ ɛla nɛ malɩɩ cɩnɛ.’ Ɛlɛ Yosɛɛfʋ heyi kpɔnʋ laɖʋ se: ‘Pɩkazɩ kɩyakɩŋ naadozo se Faraɔɔ etiyi nɛ pɛsɛtɩ ña-ñʋʋ.’

Kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, pɩla ɖeyi ɖeyi ɛzɩ Yosɛɛfʋ yɔɔdʋʋ yɔ. Faraɔɔ sɛtɩ kpɔnʋ laɖʋ ñʋʋ. Sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ ñalɩɩ salaka taa nɛ ɛɖaɣnɩ paɣzʋʋ ɛ-tʋmɩyɛ wiyaʋ cɔlɔ. Ɛlɛ sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ sɔɔ Yosɛɛfʋ yɔɔ. Etiheyi ɛ-tɔm Faraɔɔ nɛ Yosɛɛfʋ caɣ salaka taa.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 39:1-23; 40:1-23.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Paawoni Yosɛɛfʋ Egipiti lɛ, pɩnzɩ ɛzɩma ɛɛwɛna? Nɛ ɛbɛ talɩ-ɩ?
 • Ɛbɛ yɔɔ paɖʋ Yosɛɛfʋ salaka taa?
 • Tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-ɩ salaka taa?
 • Tʋmɩyɛ nɖɩ Yosɛɛfʋ labɩ Faraɔɔ sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ nɛ kpɔnʋ laɖʋ sɔsɔ salaka taa?
 • Sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ lɩ salaka taa lɛ, ɛbɛ ɛlaba?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 39:1-23.

  Yosɛɛfʋ alɩwaatʋ taa Ɛsɔ taalɩzɩ paɣtʋ natʋyʋ nɛ tɩtɔŋ se hayitu fɛyɩ ɖeu. Ye mbʋ ɛbɛ sɩnɩ Yosɛɛfʋ nɛ ɛtɩlɩ se ye ɛsʋnɩ Potifaarɩ halʋ yɔ, ɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm? (Kiɖe 2:24; 20:3; 39:9)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 40:1-23.

  Kɛdɩ sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ ɖoziye pazɩ nɛ ɛzɩma Yehowa sɩnɩ Yosɛɛfʋ nɛ ɛlɩzɩ ɖɩ-taa yɔ. (Kiɖe 40:9-13)

  Đoziye nɖɩ kpɔnʋ laɖʋ sɔsɔ ɖozaa? Nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ suwe? (Kiɖe 40:16-19)

  Sɔnɔ ɛzɩma yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ maɣzɩɣnɩ Yosɛɛfʋ? (Kiɖe 40:8; Keɣa 35:10; Yoh. 17:17; Tʋma 17:2, 3)

  Ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 40:20 taa pɩtɩŋnɩ lʋlʋʋ kɩyakʋ yɔɔ tɔzʋʋ yɔɔ? (Ekl. 7:1; Mk. 6:21-28)