Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 20: Diina Tɔlɩ Kpaca Taa

Kɛdaɣ 20: Diina Tɔlɩ Kpaca Taa

Ŋnaɣ mba pɔ-cɔlɔ Diina wokaɣ yɔ? Ewokaɣ nɛ ɛnaɣ pɛlaa mba pɛwɛ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa yɔ. Ɛ-caa Yakɔɔb taa lakɩ leleŋ lɛ mbʋ yɔ? Pɩsa nɛ ɖicosi lɛ, tɔzɩ ndʋ Abraham nɛ Izaakɩ pamaɣzaɣ Kanaŋ halaa yɔɔ yɔ.

Diina ɖiɣni wobu Kanaŋ pɛlaa cɔlɔ

Abraham kaañɩnaɣ se ɛ-pɩyalʋ Izaakɩ ɛkpaɣ Kanaŋ pɛlɛ na? Aayɩ. Izaakɩ nɛ Rebeka paasɔɔlaa se pa-pɩyalʋ Yakɔɔb ɛkpaɣ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa halʋ na? Pɩlɩ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Kanaŋ mba laɣaɣ sɩɩnaa. Pataapɩzɩɣ se pɛkɛ walaa, halaa yaa taabalaa kɩbama. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Yakɔɔb taa ɛɛlakɩ leleŋ ye ɛnɩwa se ɛ-pɛlɛ ɖʋwaɣ taabalɩyɛ nɛ Kanaŋ pɛlaa yɔ.

Toovenim, Diina tɔlɩ kpaca taa ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ. Ŋɖiɣni naʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ Kanaŋ tʋ weyi eɖiɣni hɛʋ ɛza Diina yɔ? Payaɣ-ɩ se Siikɛm. Kɩyakʋ nakʋyʋ Diina woba ɛ-taabalaa cɔlɔ lɛ, Siikɛm kpa-ɩ nɛ ɖoŋ nɛ ɛsʋnɩ-ɩ. Pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pe-yeke papɩzɩɣna se pasʋnɩ ɖama. Kɩdɛkɛdɩm mbʋ Siikɛm laba Diina yɔ, pɩhɔyɩ ñaɖʋʋ sɔsɔʋ.

Diina ɖalaa Siimeyɔɔ nɛ Leevi panɩ mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, pɩwɩzɩ-wɛ pɩŋŋ. Peeɖe pakpaɣ laɣɖa nɛ pɔɖɔ powolo potudi tɛtʋ taa ɛyaa. Pa nɛ pa-ɖalʋ nɛ pe-newaa pakʋ Siikɛm nɛ abalaa lɛlaa tɛtʋ taa. Mbʋ palaba yɔ, pɩtɩla Yakɔɔb ɖeu kpem.

Ɛbɛ yɔɔ ñaɖʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɩhɔyaa? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Diina ɛɛwɛnɩ taabalaa mba paaɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ. Đɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩwɛɛnɩ taabalaa mba yaa we?

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 34:1-31.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ yɔɔ Abraham nɛ Izaakɩ pataasɔɔlɩ se pe-piya nɛ Kanaŋ mba, pɔɖɔkɩ nesi?
 • Pɩlabɩ Yakɔɔb leleŋ se ɛ-pɛlɛ ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ Kanaŋ pɛlaa na?
 • Anɩ lɛ abalʋ weyi ɛwɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ nɛ ɛcɔŋnɩ Diina mbʋ yɔ? Kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɛlaba?
 • Diina ɖalaa Siimeyɔɔ nɛ Leevi panɩ mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, ɛbɛ palaba?
 • Mbʋ Siimeyɔɔ nɛ Leevi palaba yɔ, pɩlabɩ Yakɔɔb leleŋ na?
 • Ɛbɛ yɔɔ hɔʋ tɩŋa sʋ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 34:1-31.

  Tam kʋɖʋmam Diina lɩwa nɛ ewolo Kanaŋ pɛlaa cɔlɔ na? Lɩzɩ pɩ-taa (Kiɖe 34:1, NW: Lɛɛlɛɛyɔ Diina, pɛlɛ weyi Leeya lʋlɩ Yakɔɔb yɔ, ɛlɩɣaɣ nɛ ɛnaɣ ɛjaɖɛ taa pɛlaa.)

  Ɛbɛ yɔɔ pɛwɛɛkɩɣ Diina yɔ, pɩlɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-cɔlɔ ɖɔɖɔ? (Gal. 6:7)

  Ɛzɩma mbʋ pɩtalɩ Diina yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ evebiya nɛ pɛlaa sɔnɔ? (Ad. 13:20; 1 Kɔr. 15:33; 1 Yoh. 5:19)