Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 15: Looti Halʋ Kisini Ɛ-wayɩ

Kɛdaɣ 15: Looti Halʋ Kisini Ɛ-wayɩ

Looti nɛ ɛ-hɔʋ nɛ Abraham paawɛ ɖoli kʋyʋm Kanaŋ ɛjaɖɛ taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Abraham heyi Looti se: ‘Tɛtʋ ɛɛtalɩɣ ɖa-kpɩna cɩnɛ. Đɩya ɖama. Ye ŋkpakɩɣ nɩmɩyɛ yɔɔ yɔ, mankpaɣ nɩwaŋ yɔɔ.’

Looti kʋsɩ ɛ-ɛza nɛ ɛcɔnɩ tɛtʋ lɛ, ɛna ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Lɩm niɣdiɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ki-kpeekpe nɛ ɛ-kpɩna kaɣ hiɣu ñɩtʋ sakɩyɛ nɛ atɔɔ. Hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ Yɔɔrdaŋ fɛɛʋ. Peeɖe Looti nɛ ɛ-hɔʋ nɛ ɛ-kpɩna pakʋyaa nɛ pɛɖɛɛ. Pitileɖi lɛ, Looti tɛzɩ wobu nɛ ɛcaɣ Sodom ɛjaɖɛ taa.

Sodom ɛyaa kaakɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa kpem. Pa-lakasɩ cɛyaɣ Looti siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ. Pa-lakasɩ cɛyaɣ ɖɔɖɔ Ɛsɔ. Pɩ-yɔɔ etiyi Ɛsɔ tiyiyaa naalɛ se peheyi Looti se ɛnʋ kaɣ ɖezuu Sodom nɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɩ-cɔlɔ nɛ payaɣ-ɖɩ se Gomɔɔrɩ yɔ. Ajɛɛ ana a-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ Ɛsɔ tɔm se eɖeziɣ-yɛ.

Ɛsɔ tiyiyaa heyi Looti se: ‘Kʋyɩ kpaka, ŋkpaɣ ña-halʋ nɛ ñɛ-pɛlaa naalɛ nɛ ɩlɩɩ tɛtʋ taa!’ Looti nɛ ɛ-hɔʋ pɛwɛɛ pɔcɔʋ nɛ pataŋ kii kii lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa hɔm-wɛ nɛ pe-nesi nɛ palɩzɩ-wɛ tɛtʋ taa. Ɛsɔ tiyiyaa taa kʋɖʋm tɔ se: ‘Ya ña-ñʋʋ, taakisini wayɩ. Se nɛ ŋkpa pʋʋ taa nɛ pɩtaakpɛndɩnɩ-ŋ.’

Looti nɛ ɛ-pɛlaa pala ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔdʋʋ yɔ nɛ pese palɩɩ Sodom. Patɩsɩŋ ɖoli nɛ patikisini pa-wayɩ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ Looti halʋ ñatɩla mbʋ. Palɩ Sodom nɛ pɛɖɛɛ poliŋ pazɩ lɛ, ɛsɩŋ nɛ ekisini ɛ-wayɩ. Peeɖe ɛpɩsɩ ɖɔm tilimiye. Ŋɖiɣni-i naʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ?

Đɩkpɛlɩkɩɣ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se mba pewelisiɣni Ɛsɔ yɔ, ɛyakɩ pa-ñʋʋ. Ɛlɛ mba paawelisiɣni-i yɔ, pelesiɣ pe-wezuu.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luka 17:28-32; 2 Pɩyɛɛrɩ 2:6-8.

Looti ɖiɣni lɩʋ Sodom tɛtʋ taa


Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ yɔɔ Abraham heyi Looti se eposi ɛ-tɩ nɛ ɩ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Looti lɩzaa se Sodom ɛcakɩ?
 • Ɛzɩma Sodom ɛyaa ɩɩwɛɛ?
 • Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ tiyiyaa ɖʋ Looti?
 • Ɛbɛ yɔɔ Looti halʋ pɩsɩ ɖɔm tilimiye?
 • Mbʋ pɩtalɩ Looti halʋ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 13:5-13.

  Ɛzɩma Abraham kɩɖaʋ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa? (Kiɖe 13:8, 9; Rom. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 18:20-33.

  Ɛzɩma mbʋ Yehowa labɩ Abraham yɔ, pɩwɩlɩɣ-ɖʋ se ɛ nɛ Yesu pakaɣ hʋʋ tɔm camɩyɛ? (Kiɖe 18:25, 26; Mat. 25:31-33)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 19:1-29.

  Ɛzɩma Bibl kɛdaɣ kanɛ kawɩlɩɣ-ɖʋ ndʋ Ɛsɔ maɣzɩɣ abalaa mba pacaɣ ɖama yɔ, pɔ-yɔɔ? (Kiɖe 19:5, 13; Lev. 20:13)

  Ɛbɛ wɛ ndɩ ɛzɩma Abraham nɛ Looti paañam Ɛsɔ yɔ, pɩ-taa? Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ tɩ-taa? (Kiɖe 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Kalɩ Luka 17:28-32.

  Lɩmaɣza wena Looti halʋ kaawɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm yɔɔ? Nɛ ɛzɩma tɔm ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ? (Luka 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25

 • Kalɩ 2 Pɩyɛɛrɩ 2:6-8.

  Ɛzɩma Looti kɩɖaʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ? (Ez. 9:4; 1 Yoh. 2:15-17)