Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 14: Ɛsɔ Takɩ Abraham

Kɛdaɣ 14: Ɛsɔ Takɩ Abraham

Ŋsɩm mbʋ Abraham wɛɛ ɛlakɩ kɛlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ? Ɛɖɔkɩ sɩɣa nɛ pɩwɛ ɛzɩ ɛcaɣ kʋʋ ɛ-pɩyalʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɛcaɣ labʋ mbʋ? Pʋcɔ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa lɛ, yele nɛ ɖɩcalɩ naʋ ɛzɩma Abraham nɛ Saara palʋlɩ pa-pɩyalʋ yɔ.

Abraham ɖiɣni laʋ Izaakɩ

Tɔzɩ se Ɛsɔ kaaheyi-wɛ se pakaɣ lʋlʋʋ pɩɣa. Ɛlɛ nɔɔyʋ taamaɣzɩ se pɩkaɣ labʋ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Abraham nɛ Saara paakpadɩyaa. Ɛlɛ, Abraham ñetisaa se Ɛsɔ pɩzɩɣ ɛla mbʋ ɛyaa maɣzɩɣ se pɩɩpɩzɩɣ pɩla yɔ. Ŋsɩm mbʋ pɩlabɩ pʋwayɩ yɔ?

Ɛsɔ heyi-wɛ mbʋ pɩtɛ lɛ, pacaɣ pɩnaɣ kiya. Abraham ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 100 nɛ Saara ñɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 90 lɛ, palʋlɩ abalɩbɩɣa nɛ payaa-kɛ se Izaakɩ. Ɛsɔ labɩ ndʋ ɛɛyɔɔdaa yɔ!

Ɛlɛ Izaakɩ kɔm nɛ ɛpaɣlɩ lɛ, Yehowa takɩ Abraham. Ɛsɔ yaa-ɩ se: ‘Abraham!’ Nɛ Abraham ñocosi se: ‘Ma yɔ!’ Peeɖe Ɛsɔ heyi-i se: ‘Kpaɣ ña-pɩyalʋ, ña-pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ Izaakɩ nɛ ŋkpa pʋʋ ŋgʋ mawɩlɩɣ-ŋ yɔ, kɩ-taa. Ŋtakɩ peeɖe lɛ, ŋkʋ-ɩ nɛ ŋla-m ɩ.’

Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm ndʋ tɩtaala Abraham leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛsɔɔlɩ ɛ-pɩyalʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Nɛ tɔzɩ se, Ɛsɔ kaaheyi Abraham se e-piya kaɣnɩ caɣʋ Kanaŋ tɛtʋ taa. Ɛlɛ ye Izaakɩ ɛsɩba yɔ, tɔm ndʋ tɩɩpɩzɩɣ tɩtasɩ labʋ? Abraham taanɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ ɛlɛ, ɛñam Ɛsɔ.

Patalɩ pʋʋ taa lɛ, Abraham hɔkɩ Izaakɩ nɛ ɛhɩzɩ-ɩ kɩlaʋ pɩyɛ nɖɩ ɛmawa yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Peeɖe ɛlɩzɩ sɩɣa se ɛkʋʋ ɛ-pɩyalʋ. Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa keekee Ɛsɔ tiyiyu ya-ɩ se: ‘Abraham, Abraham!’ Nɛ Abraham cosi se: ‘Ma yɔ!’

Ɛsɔ heyi-i se: ‘Taakʋ ña-pɩɣa, taalabɩ-kɛ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ. Lɛɛlɛɛyɔ manawa se ŋwɛnɩ tisuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋtisaa se ŋha-m ña-pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ.’

Abraham tisuu ɛɛpaɣlaa siŋŋ! Ɛɛnawa se Ɛsɔ pɩzɩɣ ɛla pɩtɩŋa nɛ ɛɛwɛnɩ tisuu se Yehowa pɩzɩɣ efezi Izaakɩ. Ɛlɛ, Ɛsɔ taasɔɔlɩ se Abraham ɛkʋ Izaakɩ. Mbʋ labɩna nɛ Ɛsɔ la nɛ pɩlɛɣtɩ ɛyaʋ nakʋyʋ hɔɖʋʋ tɛɛ pɔ-cɔlɔ peeɖe. Ɛsɔ heyi Abraham se ɛkpa-kʋ nɛ ɛlaa-kʋ ɛ-pɩyalʋ lone taa.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 21:1-7; 22:1-18.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ Ɛsɔ tɔm se ɛkaɣ labʋ Abraham? Nɛ ɛzɩma Ɛsɔ laba ndʋ ɛɛyɔɔdaa yɔ, tɩ-yɔɔ?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛzɩma Ɛsɔ takɩ Abraham?
 • Ɛbɛ Abraham laba paa ɛtaanɩɣ Ɛsɔ paɣtʋ taa camɩyɛ yɔ?
 • Abraham lɩzɩ sɩɣa se ɛkʋʋ ɛ-pɩyalʋ lɛ, ɛbɛ pʋdʋ laba?
 • Abraham tisuu ɛɛwɛ ɛzɩma?
 • Ɛbɛ Ɛsɔ ha Abraham se ɛlaa ɛ-pɩyalʋ lone taa? Ɛzɩma Ɛsɔ laba nɛ ɛha-ɩ pʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 21:1-7.

  Ɛbɛ yɔɔ Abraham pɛlɩ ɛ-pɩyalʋ kɩyakʋ lutozo ŋgʋ wiye? (Kiɖe 17:10-12; 21:4)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 21:1-18.

  Ɛzɩma Izaakɩ luzi ɛ-tɩ ɛ-caa Abraham tɛɛ? Ti-luzuu mbʋ pɩsɩŋnɩ nɔɔyʋ ti-luzuu, anɩ pʋdʋ? (Kiɖe 22:7-9; 1 Kɔr. 5:7; Fil. 2:8, 9)