Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 13: Abraham Kɛ Ɛsɔ Taabalʋ

Kɛdaɣ 13: Abraham Kɛ Ɛsɔ Taabalʋ

Tɛʋ Sɔsɔʋ wayɩ ajɛɛ wena a-taa ɛyaa kaacaɣa yɔ, a-taa naɖɩyɛ lɛ Uuri. Pɩɩkɛ ɛjaɖɛ sɔsɔyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩsɩ kɩbanzɩ kaawɛɛ yɔ. Ɛlɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa sɛɣaɣ cɛtɩm ɛsɔnaa ɛzɩ Babɛɛlɩ tɛtʋ taa yɔ. Uuri nɛ Babɛɛlɩ ɛyaa fɛyɩ ɛzɩ Noa nɛ ɛ-pɩyalʋ Sɛm yɔ. Paba ñaaɖɔkɩ Yehowa sɛtʋ nesi naalɛ kpam.

Tɛʋ sɔsɔʋ nɩwa nɛ pɩla pɩnzɩ 350 lɛ, Noa sɩba. Ɛsɩba nɛ pɩla pɩnzɩ naalɛ lɛ, palʋlɩ abalʋ weyi ŋnaɣ-ɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Ɛsɔ kaasɔɔlɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛ-hɩɖɛ lɛ Abraham nɛ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ paawɛ Uuri ɛjaɖɛ taa.

Abraham ɖiɣni cɔnʋʋ tɩɩnzɩ

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yehowa heyi Abraham se: ‘Yele ñɛ-tɛtʋ, ña-ñɩma, ña-caa ɖɩɣa nɛ ŋwolo tɛtʋ ndʋ mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ yɔ, tɩ-taa.’ Abraham tisiɣ se ɛɖɛɛ nɛ eyele wondu kɩbandʋ ndʋ tɩɩwɛ Uuri yɔ? Ɛɛɛ, ɛlaba ɛzɩ Ɛsɔ pɔzʋʋ-ɩ yɔ. Abraham lakaɣ mbʋ Ɛsɔ pɔzaɣ-ɩ paa ɖooye yɔ, mbʋ labɩna nɛ ɛpɩsɩ Ɛsɔ taabalʋ.

Abraham kʋyaɣ Uuri lɛ, ɛ-hɔʋ taa ɛyaa nabɛyɛ tɩŋ ɛ-wayɩ. Mba lɛ: ɛ-caa Teera, ɛ-ɖɛdʋ Looti nɛ ɛ-halʋ Saara. Alɩwaatʋ sakɩyɛ wayɩ lɛ, patalɩ ɖenɖe payaɣ se Haaraɣ yɔ. Peeɖe Teera sɩba. Haaraɣ wɛ poliŋ siŋŋ nɛ Uuri.

Pɩnzɩ cabɩ wayɩ lɛ, Abraham nɛ ɛ-hɔʋ pakʋyɩ Haaraɣ nɛ powolo tɛtʋ ndʋ payaɣ se Kanaŋ yɔ, tɩ-taa. Peeɖe Yehowa heyi Abraham se: ‘Ñe-liɖe taa mba mankaɣ cɛlʋʋ tɛtʋ tʋnɛ yɔ.’ Abraham caɣ Kanaŋ nɛ ɛsʋʋ kizinzikiŋ tɛɛ.

Ɛsɔ wazɩ Abraham tem. Mbʋ labɩna nɛ ɛwɛnɩ kpɩna cikpena nɛ sɔsɔna sakɩyɛ. Ɛɛwɛnɩ ɖɔɖɔ lɩmɖʋyaa sakɩyɛ. Ɛlɛ ɛ nɛ Saara pataawɛnɩ piya.

Yehowa heyi Abraham alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛnɩ pɩnzɩ 99 yɔ se: ‘Ma nɛ ŋ ɖɛ-ɛgbɛyɛ yɔ: Ŋkaɣ pɩsʋʋ ɛyaa sakɩyɛ caa.’ Ɛlɛ, lɛɛlɛɛyɔ Abraham nɛ Saara pakpadɩyaa. Ɛzɩma ɛkaɣ pɩsʋʋ ɛyaa sakɩyɛ caa?

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛyaa mba kaawɛ Uuri ɛjaɖɛ taa?
 • Anɩ lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Ɛzɩmtaa palʋlɩ-ɩ? Tɛtʋ ndʋ taa ɛɛwɛɛ?
 • Ɛbɛ Ɛsɔ heyi Abraham se ɛla?
 • Ɛbɛ yɔɔ paya Abraham se Ɛsɔ taabalʋ?
 • Abraham kʋyaɣ Uuri lɛ, mba tɩŋ ɛ-wayɩ?
 • Abraham wobi Kanaŋ tɛtʋ taa lɛ, suwe Ɛsɔ heyi-i?
 • Abraham kaawɛnɩ pɩnzɩ 99 lɛ, tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ-ɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 11:27-32.

  Looti ɛɛkɛ Abraham we? (Kiɖe 11:27)

  Paa Bibl ɛyɔɔdʋʋ se Teera kpaɣnɩ ɛ-hɔʋ nɛ pɛɖɛɛ nʋmɔʋ yɔ, toovenim taa lɛ, Abraham kpaɣnɩ-wɛ nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩtɩlɩ tɔm ndʋ? Ɛbɛ yɔɔ Abraham ɖɔm nʋmɔʋ ŋgʋ? (Kiɖe 11:31; Tʋma 7:2-4)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 12:1-7.

  Abraham talɩ Kanaŋ lɛ, ɛbɛ Yehowa laba nɛ pɩwɩlɩ-ɩ se nabɛyɛ ɖɔɖɔ kaɣ hiɣu wazaɣ pɩtɩŋnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛ nɛ ɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩ-yɔɔ? (Kiɖe 12:7)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 17:1-8, 15-17.

  Abram Kaawɛnɩ pɩnzɩ 99 lɛ, hɩɖɛ nɖɩ Yehowa ha-ɩ? Ɛbɛ yɔɔ? (Kiɖe 17:5)

  Wazasɩ nzɩ Yehowa tɔm se ɛkaɣ haʋ Saara? (Kiɖe 17:15, 16)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 18:9-19.

  Ɛzɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 18:19 yɔɔdʋʋ yɔ, tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ pʋmʋnaa se cajanaa ɩla? (Wp. 6:6, 7; Efɛ. 6:4)

  Ɛbɛ Saara labɩ mɛsaɣ tɛɛ nɛ pɩwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩmɛsɩ nabʋyʋ Yehowa? (Kiɖe 18:12, 15; Keɣa 43:22)