Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Kɛdaɣ 12: Ɛyaa Maɣ Tilimiye Sɔsɔyɛ

Kɛdaɣ 12: Ɛyaa Maɣ Tilimiye Sɔsɔyɛ

Pɩkɔm pɩla pɩnzɩ sakɩyɛ lɛ, Noa pɩyalaa lʋlɩ piya. Sɩsɩ paɣlaa lɛ, sɩlʋlɩ ɖɔɖɔ piya. Pitileɖi lɛ, ɛyaa ɖɔɔ ɛjaɖɛ yɔɔ.

Pa-taa lɛlʋ lɛ Nimroodi, Noa sayɩnaa taa sayɩ nɔɔyʋ. Ɛɛkɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ weyi ɛkʋwaɣ kpɩna nɛ ɛyaa yɔ. Nimroodi pɩsɩ ɛ-tɩ wiyaʋ nɛ ɛtɔɔ kewiyaɣ ɛyaa lɛlaa yɔɔ. Nimroodi tɔm taakɛdɩnɩ Ɛsɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ɛyaa tɩŋa yɔɔdaɣ kʋnʋŋ kʋyʋmʋʋ. Nimroodi ñɩnaɣ se ekpeɣli pa-tɩŋa nɛ ɛtɔɔ kewiyaɣ pɔ-yɔɔ. Pɩsa nɛ ɛla mbʋ lɛ, ŋsɩm mbʋ ɛlaba yɔ? Eheyi ɛyaa se pama tɛtʋ natʋyʋ nɛ tilimiye sɔsɔyɛ naɖɩyɛ. Ŋcɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ŋnaɣ-wɛ paɖiɣni labʋ filikinaa.

Yehowa taa taala leleŋ nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ. Ɛsɔ ɛɛsɔɔlaa se ɛyaa ɩwɛɛ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ɛlɛ, ɛyaa ñɔyɔɔdaɣ se: ‘Đɩkʋyɩ! Đɩma tɛtʋ nɛ tilimiye nɖɩ ɖɩkaɣ tukunuu ɛsɔdaa yɔ. Đɩla nɛ ɖa-hɩɖɛ sɛɛ!’ Ɛyaa mba pataañɩnɩɣ se paɖʋ Ɛsɔ hɩɖɛ, ɛlɛ pa-maɣmaɣ pañɩnaɣ paɖʋ hɩɖɛ.

Mbʋ labɩna nɛ Ɛsɔ la nɛ tilimiye nɖɩ ɖɩ-maʋ sɩŋ. Ŋsɩm mbʋ ɛlaba yɔ? Eyeba nɛ kʋnʋŋ kʋyʋmʋʋ ŋgʋ pɔyɔɔdaɣ yɔ, kisidi nɛ pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ. Tilimiye mayaa ɩɩtaatasɩɣ nɩʋ ɖama tɔm. Mbʋ labɩna nɛ payaa tɛtʋ ndʋ se Babɛɛlɩ yaa Babilooni. Pʋ-tɔbʋʋ se lone nɖɩ ɖɩ-taa pesidi yɔɔdaɣ yɔ.

Ɛyaa kʋyɩ Babɛɛlɩ nɛ pamɩzɩ tɛtʋ yɔɔ. Mba pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ kʋyʋmʋʋ lɛ, powolo pekpeɣli ɖama tɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pacaɣ peeɖe.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 10:1, 8-10; 11:1-9.

Tʋmlaɖaa ɖiɣni maʋ tilimiye sɔsɔyɛ naɖɩyɛ


Tɔm Pɔzʋʋ

 • Aakɛ Nimroodi? Ndʋ Ɛsɔ maɣzaɣ ɛ-yɔɔ?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɛyaa wɛɛ palakɩ filikinaa?
 • Ɛbɛ yɔɔ tilimiye maʋ taala Yehowa leleŋ?
 • Ɛzɩma Ɛsɔ laba nɛ peyele tilimiye maʋ?
 • Payaɣaɣ tɛtʋ ndʋ suwe? Nɛ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ suwe?
 • Ɛsɔ sidi ɛyaa yɔɔdaɣ pɩtɛ lɛ, ɛbɛ palaba

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Aduwa 3:31.

  Nimroodi ɛɛwɛ ɛzɩma? Ɛzɩma ɛ-kɩɖaʋ pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ? (Keɣa 10:5)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 11:1-9.

  Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ mba pamaɣaɣ tilimiye yɔ paawɛna? Nɛ ɛbɛ yɔɔ patɩpɩzɩ pɛtɛ pa-tʋmɩyɛ? (Kiɖe 11:4; Ad. 16:18; Yoh. 5:44)