Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 11: Kajalaɣ Tɩŋgaɣyʋʋ

Kɛdaɣ 11: Kajalaɣ Tɩŋgaɣyʋʋ

Noa nɛ ɛ-hɔʋ palɩ aɖakaɣ taa lɛ, ŋsɩm mbʋ pacalɩ labʋ yɔ? Pala kɩlaʋ yaa paha haɖɛ Ɛsɔ. Ŋnaɣ-ɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ eɖiɣni laʋ na? Noa la Ɛsɔ kpɩna se ɛsɛɛnɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɛʋ nɩɣaɣ lɛ, ɛyabɩ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ pa-ñʋʋ.

Mɛlɛ nɛ tɩŋgaɣyʋʋ nakʋyʋ

Ŋmaɣzɩɣ se Yehowa mʋ kɩlaʋ ŋgʋ yaa we? Ɛɛɛ, ɛmʋ-kʋ. Nɛ halɩ eheyi Noa se ɛnʋ ɛɛtasɩɣ yebu nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔkɩ ɛjaɖɛ wiɖiyi.

Pitileɖi lɛ, tɛtʋ yɔɔ wɩlɩ. Nɛ Noa nɛ ɛ-hɔʋ palɩɩ mɛlɛ taa nɛ papaɣzɩ haɖaʋ nɛ ɖɩsɩ maʋ. Ɛsɔ wazɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɛɖʋ-wɛ paɣtʋ se: ‘Ɩlʋlɩ nɛ puhuu nɛ pusuni tɛtʋ.’

Ɛlɛ, pɩtɩla pʋwayɩ ɛyaa kaɣ nɩʋ tɛʋ sɔsɔʋ tɔm lɛ, sɔɔndʋ pɩzɩɣ pɩkpa-wɛ se kɩtaatasɩ nɩʋ nɛ kɩkʋ-wɛ. Ɛsɔ ɛyɔɔdaa se ɛnʋ ɛɛtasɩɣ yebu nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔkɩ ɛjaɖɛ kpeekpe. Pɩ-yɔɔ ɛlabɩ nabʋyʋ se pɩsɩnɩ ɛyaa nɛ pɔtɔzɩ tɔm ndʋ, tɩ-yɔɔ. Ŋsɩm mbʋ Ɛsɔ laba se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pataasɔɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ? Ɛlabɩ tɩŋgaɣyʋʋ.

Noa nɛ ɛ-hɔʋ

Tɛʋ nɩɣ nɛ kɩkɛlɩ nɛ wɩsɩ paɣzɩ ñaɣʋ lɛ, tɩŋgaɣyʋʋ lɩɣ ɛsɔdaa. Tɩŋgaɣyʋʋ wɛ kajuka nabʋyʋ taa. Wiɖiyi ŋna tɩŋgaɣyʋʋ nɛ ŋna? Ŋnaɣ ŋgʋ kɩwɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ?

Ɛsɔ kaayɔɔdaa se: ‘Meheyiɣ-mɩ se wiɖiyi maakaɣ tasʋʋ kʋʋ ɛyaa nɛ kpɩna kpeekpe nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ. Manɖʋʋ man-tɩŋgaɣyʋʋ ɛsɔdaa mɩndʋ taa. Nɛ tɩŋgaɣyʋʋ lɩɣ nɛ mana-kʋ lɛ, mɔntɔzɩ ndʋ meheyi-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ.’

Ye mbʋ ŋnaɣ tɩŋgaɣyʋʋ lɛ, ɛbɛ yɔɔ ŋtɔzʋʋ? Ŋtɔzʋʋ ndʋ Ɛsɔ heyi ɛyaa se ɛnʋ ɛɛtasɩɣ yebu nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔkɩ ɛjaɖɛ yɔ, tɩ-yɔɔ.

Kɩɖe Tɛɛ Tɔm 8:18-22; 9:9-17.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, Noa lɩ mɛlɛ taa lɛ, ɛbɛ ɛcalɩ labʋ?
 • Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ Noa nɛ ɛ-hɔʋ tɛʋ sɔsɔʋ wayɩ?
 • Ɛbɛ Ɛsɔ heyi-wɛ se ɛnʋ ɛɛtasɩɣ labʋ?
 • Ye ɖɩna tɩŋgaɣyʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 8:18-22.

  Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ Yehowa “sɔyɩ sɔzɩŋ ñɔsɩ” sɔnɔ? (Kiɖe 8:21; Ebr. 13:15, 16)

  Tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ ɛyʋ laŋɩyɛ taa lɩmaɣza yɔɔ? Nɛ ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ? (Kiɖe 8:21; Mat. 15:18, 19)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 9:9-17.

  Ɛgbɛyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ ɛ nɛ tɛtʋ yɔɔ wondu ɛza ndʋ pɛ-hɛkʋ taa? (Kiɖe 9:10, 11)

  Lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha-ɖʋ pɩtɩŋnɩ tɩŋgaɣyʋʋ yɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ɛzɩma kileɖiɣ? (Kiɖe 9:16)