Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 2: Kpaɣnɩ Tɛʋ Sɔsɔʋ nɛ Puwolo Egipiti Lɩʋ

Hɔɔlʋʋ 2: Kpaɣnɩ Tɛʋ Sɔsɔʋ nɛ Puwolo Egipiti Lɩʋ

Ɛyaa lutozo yeke hiɣni ñʋʋ yabʋ tɛʋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa. Ɛlɛ pazɩ pazɩ lɛ, papaɣzɩ huuu nɛ patalɩ kudokiŋ kudokiŋ tɛtʋ yɔɔ. Tɛʋ Sɔsɔʋ nɩwa nɛ pɩla pɩnzɩ 352 lɛ, palʋlɩ Abraham. Đɩkaɣ naʋ se ɛzɩ kaaheyiɣ Abraham yɔ, ɛha-ɩ abalɩbɩɣa nɛ payaa-kɛ se Izaakɩ. Pʋwayɩ lɛ, Izaakɩ ñalʋlɩ abalɩbiya naalɛ. Sɩ-taa lɛ, Ɛsɔ kaasɔɔlɩ Yakɔɔb na.

Yakɔɔb hɔʋ kaapaɣlaa: Ɛɛwɛna abalɩbiya 12 nɛ halɩbiya. Yakɔɔb pɩyalaa taa 10 taasɔɔlɩ pe-neu Yosɛɛfʋ nɛ pakpa-ɩ pɛpɛdɩ nɛ ɛpɩsɩ yom Egipiti. Pʋwayɩ lɛ, Yosɛɛfʋ pɩsɩ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Egipiti taa. Haŋaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ lɩwa lɛ, pɩha Yosɛɛfʋ nʋmɔʋ nɛ ɛtakɩ ɛ-ɖalaa se ɛna se pa-laŋa lɛɣzaa. Pʋwayɩ lɛ, Yakɔɔb hɔʋ tɩŋa wolo kɩcaɣ Egipiti. Mba payaɣ ɖɔɖɔ se Izrayɛɛlɩ Piya. Palʋlɩ Abraham nɛ pɩla pɩnzɩ 290 lɛ, tɔm ndʋ tɩlaba.

Izrayɛɛlɩ Piya caɣ Egipiti pɩnzɩ 215. Yosɛɛfʋ kɔm nɛ ɛsɩ lɛ, papɩsɩ yomaa peeɖe. Pʋwayɩ lɛ palʋlɩ Moyizi, weyi Ɛsɔ tɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ Izrayɛɛlɩ Piya Egipiti yomiye taa yɔ. Mbʋ mbʋ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm Hɔɔlʋʋ NAALƐ taa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩnzɩ 857.

Yakɔɔb Hɔʋ ɖiɣni tibu Egipiti