Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 9: Noa Saɣ Mɛlɛ

Kɛdaɣ 9: Noa Saɣ Mɛlɛ
Ɛyaa ɖiɣni hoŋuu Noa

Noa kaawɛnɩ halʋ kʋyʋm nɛ abalɩbiya naadozo. Ɛ-abalɩbiya mba pa-hɩla lɛ Sɛm, Kam nɛ Yafɛɛtɩ. Nɛ paa ɛ-pɩyalʋ weyi lɛ, ɛɛwɛnɩ halʋ. Mbʋ labɩna nɛ Noa hɔʋ taa ɛyaa kpɛndɩ lutozo.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Ɛsɔ ɖʋ Noa tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ. Eheyi-i se ɛsaɣ mɛlɛ sɔsɔʋ nakʋyʋ. Mɛlɛ ŋgʋ kɩwɛɣ ɛzɩ aɖakaɣ sɔsaɣ yɔ. Ɛsɔ heyi Noa se ‘ɛma kɔɔnɔɔ ɛsɔdaa kuduyuu, naalɛ ŋgʋ nɛ tozo ŋgʋ.’ Noa nɛ ɛ-hɔʋ pɛwɛɣ kuduyuu kʋyʋmʋʋ tɛɛ, kpɩna wɛɛ lɛɛkʋ tɛɛ nɛ tɔɔnasɩ wɛɛ tozo ŋgʋ tɛɛ.

Ɛsɔ heyi ɖɔɖɔ Noa se ɛtaa aŋwɔ mɛlɛ, kɩ-taa nɛ kɩ-yɔɔ nɛ lɩm ɛtaasʋʋ kɩ-taa. Ɛsɔ tɔ se: ‘Mankaɣ labʋ nɛ lɩm wadɩ tɛtʋ yɔɔ se mankʋ hadɛ cɩnɛ paa tomnaɣ ŋga kɛwɛnɩ wezuu yɔ. Mbʋ mbʋ pɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se pɩsɩ.’

Noa nɛ ɛ-pɩyalaa pewelisini Yehowa nɛ papaɣzɩ mɛlɛ saɣʋ. Ɛlɛ ɛyaa lɛlaa ñɛwɛɛ pohoŋuu-wɛ. Pɛwɛɛ kɩdɛkɛdɩm labʋ yɔɔ. Noa heyi-wɛ mbʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ yɔ, ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ titisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

Noa hɔʋ ɖiɣni ɖʋʋ kpɩna nɛ tɔɔnasɩ mɛlɛ taa

Pakpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pasaɣnɩ mɛlɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩɩpaɣlaa. Pɛtɛm mɛlɛ saɣʋ pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Ɛsɔ heyi Noa se ɛsʋzɩ kpɩna kɩ-taa. Paa kpɩnɛ nɖɩ lɛ, ɖɩ nɛ ɖɩ-ɛgbaɣdʋ, naalɛ naalɛ, abalʋ nɛ halʋ. Piyele kpɩna naayɛ lɛ, ɛsʋzɩ-yɛ mɛlɛ taa lʋbɛ, lʋbɛ. Ɛsɔ heyi ɖɔɖɔ Noa se ɛsʋzɩ sumasɩ ndɩ ndɩ mɛlɛ taa. Mbʋ mbʋ Ɛsɔ pɔzɩ Noa se ɛla yɔ, ɛlabɩ-pʋ ɖeyi ɖeyi.

Pʋwayɩ lɛ, Noa nɛ ɛ-hɔʋ pasʋʋ mɛlɛ taa. Pasʋwa lɛ, Ɛsɔ ɖɩɣ nɔnɔɔ. Noa nɛ ɛ-hɔʋ pacaɣ nɛ paɖaŋ Ɛsɔ. Maɣzɩ se ña ɖɔɖɔ ŋŋwɛ pɔ-cɔlɔ mɛlɛ taa. Ɛzɩ lɩm kaɣ wadʋʋ tɛtʋ yɔɔ ɛzɩ Ɛsɔ kaayɔɔdʋʋ yɔ?

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:9-22; 7:1-9.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛyaa ɛzɩma wɛ Noa hɔʋ taa? Payaɣ ɛ-pɩyalaa suwe?
 • Tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ Noa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?
 • Noa heyi aɖakaɣ tɔm ɛ-cɔlɔ ñɩma lɛ, ɛbɛ palaba?
 • Kpɩna ɛzɩma ɛzɩma Ɛsɔ heyi Noa se ɛsʋnɩ aɖakaɣ taa?
 • Ɛsɔ ɖɩɣ aɖakaɣ nɔnɔɔ pɩtɛ lɛ, ɛbɛ Noa nɛ ɛ-hɔʋ palaba?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:9-22.

  Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ pɔtɔ se Noa kɛ Ɛsɔ sɛyʋ weyi ɛwɛɛ ŋgee yɔ? (Kiɖe 6:9, 22)

  Ndʋ Yehowa maɣzɩɣ ñam ñam lakasɩ yɔɔ? Ye mbʋ, aleɣya wena pɩtɩmʋna se ɖɩla? (Kiɖe 6:11, 12; Keɣa 10:5)

  Ye Yehowa ɛgbɛyɛ ɛha-ɖʋ paɣtʋ natʋyʋ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla ɛzɩ Noa yɔ? (Kiɖe 6:22; 1 Yoh. 5:3)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 7:1-9.

  Noa kɛ ɛyʋ weyi ɛtɩtalɩ pilim yɔ, ɛlɛ Yehowa ɛzɩdaa lɛ ɛɛwɛ siɣ siɣ. Ɛzɩma toovenim tɔm ndʋ tɩsazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ? (Kiɖe 7:1; Ad. 10:16; Iz. 26:7)