Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 8: Đogowaa Kaawɛ Tɛtʋ yɔɔ

Kɛdaɣ 8: Đogowaa Kaawɛ Tɛtʋ yɔɔ

Ye ŋkatɩ ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɖaɣlɩ pɩdɩɩfɛyɩ, ɛpɩzɩɣ eɖuuni koliɣa, ŋmaɣzɩɣ se pʋdʋ kɛ anɩ? Ɛkɛɣ ɖogo! Alɩwaatʋ natʋyʋ taa ɖogowaa kaawɛ tɛtʋ yɔɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se pa-caanaa kaakɛ Ɛsɔ tiyiyaa. Ɛzɩma mbʋ?

Đogowaa kañadɩnaa

Tɔzɩ se Ɛsɔ tiyiyu kɩdɛkɛdʋ weyi payaɣ se Sataŋ yɔ, ɛwɛɛ ɛhɔyʋʋ ñaɖʋʋ. Halɩ ɛwɛɛ ɛñakɩ pana se Ɛsɔ tiyiyaa lɛlaa ɩpɩsɩ kɩdɛkɛdaa. Pɩkɛdaa lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ paɣzɩ Sataŋ welisinuu. Peyele tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-wɛ ɛsɔdaa yɔ nɛ petii tataa nɛ pakpaɣ ɛyaa tomnasɩ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ palabɩ mbʋ yɔ?

Bibl se Ɛsɔ pɩyalaa mba panawa se pɛlaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ patʋʋzaa lɛ, pɩlabɩ-wɛ liu se pakpaɣ-wɛ halaa. Nɛ petii tɛtʋ yɔɔ nɛ pakpaɣ pɛlaa mba halaa. Bibl wɩlɩɣ se mbʋ palaba yɔ pɩfɛyɩ ɖeu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ kaalɩzɩ e-tiyiyaa se pacaɣ ɛsɔdaa na.

Ɛsɔ tiyiyaa mba nɛ pa-halaa palʋlɩ piya lɛ, sɩwɛ ndɩ. Pacalɩ-sɩ lʋlʋʋ lɛ, sɩɩwɛ ɛzɩ piya lɛɛsɩ yɔ. Pɩkɛdaa lɛ, sɩpaɣlɩɣ nɛ sɩpaɣlɩɣ, nɛ sɩlɩɣ toma kamaɣ fɛyɩ. Nɛ sɩkɔɔ sɩpɩsɩ ɖogowaa.

Đogowaa mba paakɛ kɩdɛkɛdɩŋ. Pataɣaɣ pa-paɣlɩka nɛ po-ɖoŋ yɔɔ nɛ panazɩɣ ɛyaa. Pañɩkaɣ ɛyaa yɔɔ se paba ɩpɩsɩ kɩdɛkɛdaa ɛzɩ mba yɔ.

Enɔɔkɩ kaasɩba, ɛlɛ ɛyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ kaawɛ ɛjaɖɛ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Ɛyʋ ɛnʋ ɛ-hɩɖɛ lɛ Noa. Ɛɖɔŋaɣ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ paa ɖooye.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Ɛsɔ heyi Noa se pɩtalaa se Ɛnʋ eɖezi ɛyaa kɩdɛkɛdaa kpeekpe tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ, Ɛsɔ kaɣ yabʋ Noa nɛ ɛ-hɔʋ nɛ kpɩna sakɩyɛ ñʋʋ. Đɩna ɛzɩma Ɛsɔ laba yɔ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:1-8; Yuudi 6.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛsɔ tiyiyaa mba pewelisini Sataŋ yɔ, ɛbɛ pɩtɛmnɩ-wɛ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ yebi pa-tʋmɩyɛ ɛsɔdaa nɛ petii tataa?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɩtaawɛɛ ɖeu se Ɛsɔ tiyiyaa itii tataa nɛ pakpaɣ ɛyaa tomnasɩ?
 • Ɛzɩma tɩyɛ Ɛsɔ tiyiyaa piya kaawɛ ndɩ?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ tiyiyaa piya pɩsɩ ɖogowaa lɛ, ɛbɛ palakaɣ?
 • Enɔɔkɩ wayɩ lɛ, ɛyʋ kɩbanʋ weyi kaacaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ kaasɔɔlɩ ɛ-tɔm?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:1-8.

  Ɛzɩ pamaɣ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:6 taa yɔ, ɛzɩma ɖa-lakasɩ pɩzɩɣ situkuni Yehowa laŋɩyɛ? (Keɣa 77:40, 41; Ad. 27:11)

 • Kalɩ Yuudi 6.

  Ɛzɩma Ɛsɔ tiyiyaa mba “[paakʋyaa] peyele pa-ɖɩjaɣyɛ maɣmaɣ” Noa alɩwaatʋ taa yɔ, pɔ-tɔm sɩɣnɩ-ɖʋ sɔnɔ nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ? (1 Kɔr. 3:5-9; 2 Piy. 2:4, 9, 10)