Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 7: Ɛyʋ Weyi Ɛɛwɛ Abalɩtʋ Yɔ

Kɛdaɣ 7: Ɛyʋ Weyi Ɛɛwɛ Abalɩtʋ Yɔ
Enɔɔkɩ

Ɛyaa wɛɛ pɔɖɔʋ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ lɛ, pa-taa sakɩyɛ wɛɛ palakɩ kɩdɛkɛdɩm ɛzɩ Kayɩnɩ yɔ. Ɛlɛ nɔɔyʋ ñaawɛ ndɩ. Payaɣ-ɩ se Enɔɔkɩ. Enɔɔkɩ ɛɛwɛ abalɩtʋ. Ɛyaa mba paacɔ-ɩ pata yɔ palakaɣ kɩdɛkɛdɩm, ɛlɛ Enɔɔkɩ taayele Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ.

Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa lakaɣ kɩdɛkɛdɩm alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ? Ŋtɔzʋʋ, Atuzi Aɖam nɛ Ɛva nɛ pɔtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ Ɛsɔ kaatɔm se pataatɔɔ yɔ? Ɛsɔ tiyiyu kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ. Bibl yaɣ-ɩ se Sataŋ. Ɛwɛɛ ɛñakɩ pana se etuzi paa weyi nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm.

Mɩlɩm nɛ ɛyaa kʋʋ

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yehowa Ɛsɔ tiyi Enɔɔkɩ se ewolo eheyi ɛyaa tɔm ndʋ tɩtɩkɛdɩnɩ-wɛ yɔ. Tɔm ndʋ yɔ: ‘Ɛsɔ kaɣ ɖezuu ɛyaa kɩdɛkɛdaa tɩŋa wiɖiyi.’ Pɩtaala ɛyaa mba leleŋ se panɩɩ tɔm ndʋ. Halɩ pɩtɩla pañɩnaɣ se pakʋ Enɔɔkɩ. Pɩɩpɔzaa se Enɔɔkɩ ɛwɛɛ abalɩtʋ pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ eheyi ɛyaa mba mbʋ Ɛsɔ ñɩnɩɣ labʋ yɔ.

Ɛsɔ taapɩzɩɣ eyele Enɔɔkɩ se ɛcaɣ wezuu pileɖi ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba pɛ-hɛkʋ taa. Enɔɔkɩ kaacaɣ wezuu cɛɛkɛ pɩnzɩ 365 yeke na. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtɔŋ se “cɛɛkɛ pɩnzɩ 365 yeke na”? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa kaawɛ ɖoŋ pɩkɩlɩ nɛ pacakaɣ wezuu pileɖiɣ. Đɩkpaɣ ɛzɩ Enɔɔkɩ pɩyalʋ Matuusalaa yɔ, ɛɛcaɣ wezuu pɩnzɩ 969 tem!

Ɛyaa ɖiɣni labʋ kɩwɛɛkɩm

Enɔɔkɩ sɩm wayɩ ɛyaa tɛzaɣ labʋ kɩwɛɛkɩm. Bibl tɔŋ se ‘ndʋ payɩ pamaɣzaɣ yɔ, tɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm alɩwaatʋ kpeekpe’ nɛ ‘tɛtʋ kpeekpe yɔɔ kañatʋ kaaɖɔwa.’

Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ tɩlasɩ ɩɩɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Sataŋ kaahiɣ nʋmɔʋ kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛtɩŋaɣna nɛ etuzuu ɛyaa se pala kɩwɛɛkɩm yɔ. Đɩkaɣ kɩ-tɔm yɔɔdʋʋ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 5:21-24, 27; 6:5; Ebree 11:5; Yuudi 14, 15.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ yɔɔ Enɔɔkɩ ɛɛwɛ ndɩ?
 • Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa lakaɣ kɩdɛkɛdɩm sakɩyɛ Enɔɔkɩ alɩwaatʋ taa?
 • Kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɛyaa lakaɣ? (Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ.)
 • Ɛbɛ yɔɔ pɩɩpɔzɩ Enɔɔkɩ abalɩtʋ?
 • Pɩnzɩ ɛzɩma ɛyaa cakaɣ wezuu alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Ɛlɛ pɩnzɩ ɛzɩma Enɔɔkɩ ñaacaɣ wezuu?
 • Ɛbɛ labɩ Enɔɔkɩ sɩm wayɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 5:21-24, 27.

  Ɛbɛ kaawɛ Yehowa nɛ Enɔɔkɩ pɛ-hɛkʋ taa? (Kiɖe 5:24)

  Ɛzɩ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, akɩlɩ caɣʋ wezuu pileɖi? Pɩnzɩ ɛzɩma ɛɛwɛnɩ pʋcɔ nɛ ɛsɩkɩ? (Kiɖe 5:27)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:5.

  Lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ ɩɩwɛ Enɔɔkɩ sɩm wayɩ? Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ lakasɩ nzɩ nɛ sɔnɔ ñɩnzɩ pɛ-hɛkʋ taa? (2 Tim. 3:13)

 • Kalɩ Ebree 11:5.

  Enɔɔkɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ kɛdɩnɩ Ɛsɔ? Nɛ ɛbɛ lɩ-ɩ pɩ-taa? (Kiɖe 5:22)

 • Kalɩ Yuudi 14, 15.

  Ɛzɩma Krɩstʋ mba pɩzɩɣ pamaɣzɩnɩ Enɔɔkɩ abalɩtʋ sɔnɔ, paasusuu ɛyaa Armaagedɔɔ you tɔm lɛ? (2 Tim. 4:2; Ebr. 13:6)