Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 6: Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ

Kɛdaɣ 6: Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ

Lɛɛlɛɛyɔ na Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ. Pa-naalɛ papaɣlaa. Kayɩnɩ pɩsɩ haɖʋ. Ɛhayɩɣ tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ.

Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ paɖiɣni haʋ Ɛsɔ haɖɛ

Aabɛɛlɩ ñapɩsɩ ninɖiɣyu. Ɛsɔɔlɩ heɣsi yɔɔ cɔnʋʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Heɣsi paɣlaa nɛ sɩpɩsɩ heŋ lɛ, Aabɛɛlɩ pɩsɩ ewiɖe sɔsɔyɛ naɖɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ paha Ɛsɔ haɖɛ. Kayɩnɩ ha ɛ-hayɩm taa tɔɔnaɣ. Nɛ Aabɛɛlɩ ñaha e-heŋ taa heu weyi ɛkɩlɩ num yɔ. Yehowa sɔɔlɩ Aabɛɛlɩ nɛ ɛmʋ ɛ-haɖɛ. Ɛlɛ ɛtɩmʋ Kayɩnɩ haɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩsɔɔlɩ-ɩ. Ŋna mbʋ pʋyɔɔ yɔ?

Yehowa mʋ Aabɛɛlɩ haɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kajalaɣ lɛ ɖɩkpaɖɩ ɖeu Kayɩnɩ ñɩnɖɛ. Nabʋlɛ lɛ, Aabɛɛlɩ kɛ ɛyʋ kɩbanʋ. Ɛsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛ-ɖalʋ. Ɛlɛ Kayɩnɩ ñɛkɛ kɩdɛkɛdʋʋ; ɛtɩsɔɔlɩ e-neu.

Ɛsɔ heyi Kayɩnɩ se ɛlɛɣzɩ ɛ-lakasɩ. Ɛlɛ Kayɩnɩ tiwelisi. Ɛkpa hʋɖɩɩɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ sɔɔlɩ Aabɛɛlɩ pɩkɩlɩ-ɩ. Peeɖe Kayɩnɩ heyi Aabɛɛlɩ se: ‘Đitii tɛyɛ.’ Pɛwɛ pe-yeke tɛyɛ lɛ, Kayɩnɩ hɛlɩ e-neu pɔɖɩyɛ nɛ ɛkʋ-ɩ. Kañatʋ ndʋ lɛ mbʋ yɔ?

Kayɩnɩ tɛm Aabɛɛlɩ kʋʋ nɛ ɛwɛɛ nɛ eseɣ

Paa Aabɛɛlɩ ɛsɩba yɔ, Ɛsɔ tɩsɔɔ ɛ-yɔɔ. Aabɛɛlɩ ɛɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ Yehowa ɛɛsɔʋ ɛyaa kɩbama yɔɔ kpa. Yehowa Ɛsɔ kaɣ-ɩ fezuu nɛ ɛcaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ. Pɩɩkɛdɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkatɩ ɛyaa ɛzɩ Aabɛɛlɩ yɔ?

Ɛlɛ Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ ɛyaa mba pɛwɛ ɛzɩ Kayɩnɩ yɔ. Mbʋ labɩna nɛ Kayɩnɩ kʋ e-neu lɛ, Ɛsɔ hɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ nɛ ɛɖɔɔnɩ-ɩ ɛ-hɔʋ taa mba cɔlɔ. Kayɩnɩ ɖɛɣaɣ tɛtʋ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ se ɛcaɣ lɛ, ɛkpɛndɩnɩ e-neu halʋ ñɩnʋ nɔɔyʋ nɛ ɛpɩsɩ-ɩ ɛ-halʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Kayɩnɩ nɛ ɛ-halʋ palʋlɩ piya. Aɖam nɛ Ɛva piya lɛɛsɩ kpaɣ ɖama nɛ palʋlɩ piya ɖɔɖɔ. Mbʋ labɩna nɛ pitileɖi lɛ, ɛyaa paɣzɩ ɖɔʋ tɛtʋ yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩkpɛlɩkɩ ɛyaa mba pa-taa nabɛyɛ tɔm.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 4:2-26; 1 Yohanɛɛsɩ 3:11, 12; Yohanɛɛsɩ 11:25.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Tʋma wena Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ palakaɣ?
 • Haɖɛ nɖɩ Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ paha Yehowa?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa mʋ Aabɛɛlɩ haɖɛ nɛ ɛtɩmʋ Kayɩnɩ ñɩnɖɛ?
 • Ɛyʋ weyi Kayɩnɩ kɛnaa? Nɛ ɛbɛ Yehowa laba se ɛsɩnɩ-ɩ?
 • Kayɩnɩ nɛ e-neu pɛwɛ tɛyɛ pe-yeke lɛ, ɛbɛ Kayɩnɩ laba?
 • Kayɩnɩ kʋ e-neu nɛ pɩtɛ lɛ, ɛbɛ talɩ-ɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 4:2-26.

  Ɛzɩma Yehowa wɩlaa se Kayɩnɩ wɛ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ taa? (Kiɖe 4:7)

  Ɛzɩma Kayɩnɩ lɩzɩ mbʋ pɩwɛ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ nɛ ɛwɩlɩ? (Kiɖe 4:9)

  Ndʋ Yehowa maɣzɩɣ calɩm kpɛdʋʋ yɔɔ? (Kiɖe 4:10; Iz. 26:21)

 • Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 3:11, 12.

  Ɛbɛ yɔɔ pɩwɩzɩ Kayɩnɩ pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ pɩ-taa? (Kiɖe 4:4, 5; Ad. 14:30; 28:22)

  Ɛzɩma Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ se paa ɖɔ-hɔʋ taa mba tɩŋa ɩkaɖɩɣnɩ Yehowa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩɖɔkɩ ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ? (Keɣa 26:10; Mat. 10:21, 22)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 11:25.

  Lidaʋ ŋgʋ Yehowa ha-ɖʋ mba pasɩkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ? (Yoh. 5:24)