Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 4: Pɔɖɔɔnɩ-wɛ Kaɖaɣ Taa

Kɛdaɣ 4: Pɔɖɔɔnɩ-wɛ Kaɖaɣ Taa

Cɔnɩ nɛ ŋna mbʋ piɖiɣni labʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. Pɛwɛɛ pɔɖɔɔnʋʋ Aɖam nɛ Ɛva se palɩɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ?

Pɛwɛɛ pɔɖɔnʋʋ Aɖam nɛ Ɛva Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ palaba kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ. Pɩ-yɔɔ Yehowa wɛɛ ɛhɔŋ pa-nɩŋgbaaŋ. Ŋsɩm kɩdɛkɛdɩm mbʋ Aɖam nɛ Ɛva palaba yɔ?

Pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. Ɛsɔ kaaheyi-wɛ se papɩzɩɣ pɔtɔɔ tɩŋ weyi ɩɩwɛ kaɖaɣ taa yɔ, i-pee. Ɛlɛ, Ɛsɔ kizini-wɛ se pataatɔɔ tɩʋ nakʋyʋ piye, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔtɔɔ-ɖɩ yɔ, pasɩkɩ. Ɛsɔ kaasɩ tɩʋ ŋgʋ ɛ-tɩ. Đɩna mbʋ se ye ŋkpaɣ lɛlʋ pʋyʋ yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu, yaa we? Ɛlɛ, Aɖam nɛ Ɛva pɔɖɔm Ɛsɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yaa we? Đɩna mbʋ pɩlaba yɔ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Ɛva kaawɛ e-yeke kaɖaɣ taa lɛ, ɖʋm nɔɔyʋ yɔɔdɩnɩ-ɩ. Maɣzɩ kpem nɛ ŋna, ɖʋm maɣmaɣ yɔɔdaa! Đʋm ɛnʋ eheyi Ɛva se ɛtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ Ɛsɔ kizini-wɛ se pataatɔɔ yɔ. Ɛlɛ, Yehowa kaalɩzɩ ɖʋmaa lɛ, pataayɔɔdʋʋ. Pɩ-tɔbʋʋ se nɔɔyʋ wɛnɩ ɛlakɩ nɛ ɖʋm ɛnʋ ɛyɔɔdʋʋ. Anɩ pʋdʋ?

Pɩtaakɛ Aɖam. Pɩɩkɛ Ɛsɔ tiyiyaa mba Yehowa kaalɩzɩ ɖooo lɔŋ pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩɣ tɛtʋ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ. Ŋgʋ Ɛsɔ tiyiyaa mba ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩna-wɛ. Tiyiyu ɛnʋ ɛpɩzɩ cajayɛ tʋ. Ɛwɛɛ ɛmaɣzɩɣ se ɛpɩzaɣ ɛpɩsɩ wiyaʋ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ. Nɛ ɛñɩnaɣ se ɛyaa ɩñamɩ-ɩ nɛ peyele Yehowa. Tiyiyu ɛnʋ ɛlabɩnɩ nɛ ɖʋm yɔɔdɩ.

Tiyiyu ɛnʋ ɛpɩzaa ɛcɛtɩ Ɛva. Eheyi Ɛva se ɛtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ Ɛsɔ kizini-wɛ yɔ, ɛwɛɣ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ. Nɛ Ɛva tisi nɛ ɛtɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, Aɖam ɖɔɖɔ ñɔtɔɔ. Aɖam nɛ Ɛva patɩña Ɛsɔ, pɩ-yɔɔ ɛɖɔɔnɩ-wɛ kaɖaɣ taa.

Ɛlɛ, kɩyakʋ nakʋyʋ kaɣ kɔm, Ɛsɔ yeki nɛ pɔñɔɔzɩ tɛtʋ nɛ tɩpɩsɩ ɛzɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ yɔ. Điwokini ɛzɩdaa lɛ, ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ ɛzɩma ña ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ ŋhiɣ waɖɛ nɛ ŋla tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩna mbʋ pɩtɛmnɩ Aɖam nɛ Ɛva yɔ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:16; 17; 3:1-13, 24; Natʋ 12:9.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ paɖiɣni labʋ Aɖam nɛ Ɛva?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa kaahɔm pa-nɩŋgbaaŋ?
 • Tɔm ndʋ ɖʋm heyi Ɛva?
 • Alaba nɛ ɖʋm yɔɔdɩnɩ Ɛva?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɔɖɔɔnɩ Aɖam nɛ Ɛva Paradisuu taa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:16, 17 nɛ 3:1-13, 24.

  Ɛzɩma tɩyɛ tɔm ndʋ ɖʋm pɔzɩ Ɛva yɔ, tiyeki nɛ ɛyʋ maɣzɩ se Yehowa kɛ cɛtɩyʋ? (Kiɖe 3:1-5; 1 Yoh. 5:3)

  Ɛzɩma Ɛva kɩɖaʋ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ? (Fil. 4:8; Yak. 1:14,15; 1 Yoh. 2:16)

  Ɛbɛ wɩlɩɣ se Aɖam nɛ Ɛva pataañɩnɩɣ se petisi se pɛwɛɛkɩnɩ Ɛsɔ? (Kiɖe 3:12, 13)

  Ɛzɩma kerebimwaa mba pasɩŋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ kiŋ se paɖaŋ Edɛɛnɩ kaɖaɣ nɔnɔɔ yɔɔ yɔ, patɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ yɔɔ? (Kiɖe 3:24)

 • Kalɩ Natʋ 12:9.

  Ɛyaa ɛzɩma Sataŋ pɩzaa nɛ ɛcɛtɩ se pakaɖɩnɩ Ɛsɔ kewiyitu? (1 Yoh. 5:19)