Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 3: Aɖam nɛ Ɛva

Kɛdaɣ 3: Aɖam nɛ Ɛva

Ɛbɛ wɛ ndɩ kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ? Ɛyaa wɛ kɩ-yɔɔ. Ɛyaa mba lɛ kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ. Alɩzɩ-wɛ? Ɛsɔ lɩzɩnɩ-wɛ. Ŋsɩm Ɛsɔ hɩɖɛ na? Payaɣ-ɩ se Yahve yaa Yehowa. Payaɣ kajalaɣ abalʋ se Aɖam nɛ ɛ-halʋ se Ɛva.

Aɖam nɛ Ɛva pɛwɛ Edɛɛnɩ kadaɣ taa

Na ɛzɩma Yehowa Ɛsɔ lɩzɩ Aɖam yɔ. Ecozi tataa cʋʋ nɛ ɛmanɩ Aɖam tomnaɣ. Pʋwayɩ lɛ, ehosi ɛ-mɔɔŋ tɛɛ nɛ Aɖam pɩsɩ ɛzadʋ.

Yehowa Ɛsɔ kaaɖʋ Aɖam tʋmɩyɛ. Eeheyi-i se ɛha kpɩna tɩŋa hɩla. Pɩtɩla Aɖam kɛyaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛcɔŋnɩ kpɩna ana a-wɛtʋ se ɛna se hɩla wena kɩlɩɣ-yɛ mʋnaʋ. Aɖam haɣaɣ kpɩna ana hɩla lɛ, ɛpaɣzɩ naʋ nabʋyʋ. Ŋsɩm mbʋ ɛnaɣaɣ yɔ?

Paa kpɩnɛ nɖɩ lɛ, ɖɩ nɛ ɖɩ-ɛgbaɣdʋ. Tuŋ abalaa kaawɛ nɛ tuŋ halaa ñɛwɛɛ ɖɔɖɔ. Mʋʋzɩŋ abalaa nɛ halaa ñɛwɛɛ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ Aɖam ñataawɛnɩ ɛgbaɣdʋ nɔɔyʋ. Pɩ-yɔɔ Yehowa laba nɛ ɖom cukaŋ mbʋ nabʋyʋ tɔlɩ Aɖam yɔɔ nɛ eɖoo, nɛ ɛlɩzɩ ɛ-hʋyʋʋ tɛɛ sinaɣ kʋyʋmaɣ. Nɛ Yehowa kpaɣ sinaɣ ŋga nɛ ɛlabɩnɩ halʋ nɛ ɛcɛlɩ Aɖam.

Peeɖe Aɖam taa labɩ leleŋ siŋŋ! Nɛ maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Ɛva taa kaalabɩ ɖɔɖɔ leleŋ yɔ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, palɩzɩ-ɩ se ɛcaɣ wezuu kaɖaɣ kɩbaŋa taa. Lɛɛlɛɛyɔ Aɖam nɛ Ɛva papɩzɩɣ palʋlɩ piya, nɛ pa nɛ sɩ pacaɣ wezuu tam koboyaɣ taa.

Yehowa kaasɔɔlaa se Aɖam nɛ Ɛva pacaɣ wezuu tam. Ɛɛsɔɔlaa se pɔñɔɔzɩ tɛtʋ kpeekpe nɛ tɩwɛɛ kajʋka ɛzɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ yɔ. Pɩɩkɛnɩ Aɖam nɛ Ɛva taa leleŋ siŋŋ se paaha-wɛ waɖɛ se pala tʋmɩyɛ nɖɩ! Ña yɔ, ye ŋŋwɛ peeɖe pɩɩkɛdɩnɩ-ŋ se ŋla tʋmɩyɛ nɛ tɛtʋ pɩsɩ kajʋka lone na? Ɛlɛ, pʋtɔdɩyɛ tɔm, Aɖam nɛ Ɛva po-koboyaɣ ŋga katileɖi. Đɩkaɣ naʋ mbʋ pɩlaba yɔ.

Egipiti Lɩʋ 3:15; Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:26-31; 2:7-25.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ yɔɔ kɩlɛmʋʋ ŋgʋ kɩwɛ kɛdaɣ 3 taa yɔ, kɩwɛ ndɩ nɛ ŋgʋ kɩwɛ kɛdaɣ 2 taa yɔ?
 • Alɩzɩ kajalaɣ abalʋ? Nɛ payaɣ kajalaɣ abalʋ ɛnʋ suwe?
 • Tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ kaaɖʋ Aɖam?
 • Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ yebi nɛ ɖom cukaŋ mbʋ nabʋyʋ tɔlɩ Aɖam yɔɔ?
 • Pɩnzɩ ɛzɩma Aɖam nɛ Ɛva pɩzaɣ se pacaɣ wezuu? Nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ñɩnaɣ se pala?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Egipiti Lɩʋ 3:15.

  Payaɣ Ɛsɔ suwe? Nɛ ɛkɛ we tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ? (Egl. 3:15 [Yer. 16:21]; Dan. 4:14 [Keɣa 82:18])

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:26-31.

  Ɛbɛ Ɛsɔ tɛzɩ lɩzʋʋ wondu lɩzʋʋ kɩyakʋ loɖo ñɩŋgʋ wiye? Nɛ ɛbɛ yɔɔ mbʋ ɛlɩzaa yɔ pɩwɛ ndɩ nɛ kpɩna? (Kiɖe 1:26)

  Ɛbɛ Yehowa laba se pɩkɛnɩ tɔɔnaɣ ɛyaa nɛ kpɩna? (Kiɖe 1:30)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:7-25.

  Ɛbɛ tʋmɩyɛ nɖɩ paaɖʋ Aɖam se ɛha kpɩna hɩla yɔ, ɖɩpɔzaɣ-ɩ se ɛla? (Kiɖe 2:19)

  Ɛzɩma tɔm ndʋ pama Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:24 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ, ɖama yaʋ, nɛ ɖama kizuu yɔɔ? (Mat. 19:4-6, 9, ABT)