Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 2: Kaɖaɣ Kɩbaŋa

Kɛdaɣ 2: Kaɖaɣ Kɩbaŋa

Cɔnɩ tɛtʋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ŋna! Pɩtɩŋa pɩwɛ kajʋka tɩ-yɔɔ! Cɔnɩ ñɩtʋ, tɩŋ, tɩŋ hɛtʋ nɛ kpɩna tɩŋa nɛ ŋna. Ŋpɩzɩɣ ŋwɩlɩ tu nɛ mʋʋzɩŋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ?

Kpɩna wɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa

Ɛzɩma pɩlaba nɛ kaɖaɣ kanɛ kɛwɛɛ kajʋka mbʋ? Yele ɖɩna ɛzɩma Ɛsɔ ñɔɔzɩ tɛtʋ se ɖɩpɩzɩ ɖɩcaɣ tɩ-yɔɔ yɔ.

Kajalaɣ lɛ, Ɛsɔ labɩ ñɩtʋ se tihuuzi tɛtʋ yɔɔ. Ɛlabɩ ɖɔɖɔ cɔkɔɔ nɛ tɩŋ ndɩ ndɩ. Wondu ndʋ tɩ-tɩŋa tɩlabɩnɩ nɛ tɛtʋ wɛɛ kajʋka mbʋ yɔ. Ɛlɛ, cɔkɔɔ nɛ tɩŋ ɛnɩ ɩwɛnɩ wazaɣ lɛɛka. Ɩ-taa sakɩyɛ lʋlaɣ tɔɔnasɩ kɩbanzɩ.

Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ la kpakpasɩ nɛ sɩwɛɛ lɩm taa nɛ ɛla ɖɔɖɔ sumasɩ nɛ sɩsɩ ñakʋyʋʋ ɛsɔdaa. Ɛlabɩ hasɩ, agunaa nɛ kpaŋnaŋ; kpɩna sɔsɔna nɛ cikpena. Kpɩna wena ŋsɩma? Đa-taa wɛ leleŋ se Ɛsɔ labɩ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ nɛ ɛha-ɖʋ, yaa we?

Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ ñɔɔzɩ tɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ nɛ kɩwɛɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛyaa lone nɖɩ se Edɛɛnɩ kaɖaɣ. Pɩtɩŋa payɩ pɩɩwɛ kajʋka kaɖaɣ ŋga ka-taa. Nɛ Ɛsɔ ɛɛsɔɔlaa se tɛtʋ tɩŋa ɛwɛɛ kajʋka ɛzɩ kaɖaɣ ŋga ɛlaba yɔ.

Ɛlɛ tasɩ cɔnʋʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ camɩyɛ nɛ ŋna. Ŋsɩm mbʋ Ɛsɔ nawa nɛ pɩfɛyɩ kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ yɔ? Đɩkaɣ-pʋ naʋ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:11-25; 2:8, 9.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩma Ɛsɔ ñɔɔzɩ tɛtʋ se ɖɩpɩzɩ ɖɩcaɣ tɩ-yɔɔ?
 • Yaa kpɩna wena Ɛsɔ lɩzaa yɔ, a-hɩla. (Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ.)
 • Ɛbɛ yɔɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ kaawɛ ŋgee?
 • Ɛsɔ kaasɔɔlaa se tɛtʋ tɩŋa ɛpɩsɩ we?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:11-25.

  Ɛbɛ Ɛsɔ kaalaba wondu lɩzʋʋ kɩyakʋ naadozo ñɩŋgʋ wiye? (Kiɖe 1:12)

  Ɛbɛ laba wondu lɩzʋʋ kɩyakʋ naanza ñɩŋgʋ wiye? (Kiɖe 1:16)

  Kpɩna wena Ɛsɔ laba wondu lɩzʋʋ kɩyakʋ kagbanzɩ nɛ loɖo ñɩŋgʋ wiye? (Kiɖe 1:20, 21, 25)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:8, 9.

  Tɩŋ naalɛ weyi Ɛsɔ kaaɖu kaɖaɣ hɛkʋ taa? Ɩɩsɩŋnɩ we?