Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 10: Tɛʋ Sɔsɔʋ

Kɛdaɣ 10: Tɛʋ Sɔsɔʋ

Ɛyaa mba patɩsʋʋ mɛlɛ taa yɔ, pataakeŋ natʋyʋ. Pataatisi se Tɛʋ Sɔsɔʋ kaɣ nɩʋ. Paawɛɛ pohoŋuu Noa pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ po-hoŋa ana, aakaɣ leɖuu.

Ɛyaa nɛ kpɩna pɛwɛ tɛʋ taa nɛ sɔɔndʋ sɔsɔʋ kpaɣ-wɛ

Pɩkɛdaa lɛ, tɛʋ paɣzɩ nɩʋ yem tuda. Lɩm lɩwaɣ nɛ ɛsɔdaa nɛ pɩfalɩɣ ɛzɩ ŋpɩyɩɣ lɩm tɔka taa yɔ. Noa ɛɛwɛnɩ toovenim! Ɛlɛ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛtasɩ sʋʋ mɛlɛ taa. Yehowa ɖɩɣ nɔnɔɔ kpɩyɩ kpɩyɩ.

Pitileɖi lɛ, lɩm paɣzɩ huuzuu tɛtʋ yɔɔ. Lɩm pɩsɩ pɔsɩ sɔsɔsɩ. Pɩkpɛzɩɣ tɩŋ nɛ pɩɖakɩ, pipilinziɣ pɛɛ sɔsɔna nɛ pɩfalɩɣ yem. Sɔɔndʋ paɣzɩ kpaʋ ɛyaa. Peseɣ nɛ pakpaɣ piyisi yɔɔ. Pɛwɛɛ pekpiɖiɣ se ye paanawa yɔ, paakemsini Noa nɛ pasʋʋ mɛlɛ taa. Ŋgʋ lɛɛlɛɛyɔ paapɩzɩɣ patasɩ sʋʋ.

Lɩm wɛɛ pʋɖɔʋ nɛ pʋɖɔʋ tɛtʋ yɔɔ. Tɛʋ wɛɛ kɩlɩɣnɩ ɛsɔdaa nɛ kɩfalɩɣ tɛtʋ yɔɔ kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40. Lɩm paɣzɩ huuzuu pʋŋ cikpeŋ nɛ pʋŋ sɔsɔŋ yɔɔ. Ɛzɩ Ɛsɔ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ, ɛyaa nɛ kpɩna wena ataawɛɛ mɛlɛ taa yɔ, asɩ payɩ. Ɛlɛ mba paawɛ mɛlɛ taa yɔ, pehiɣ ñʋʋ yabʋ.

Noa nɛ ɛ-pɩyalaa palabʋ mɛlɛ yɔ, palabɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ. Lɩm seɣ mɛlɛ nɛ kɩwɛɛ pɩ-yɔɔ yem tɛmm. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, tɛʋ yele nɩʋ nɛ wɩsɩ paɣzɩ ñaɣʋ. Teŋgu sɔsɔʋ ɛɛwɛnɩ paa le tɛtʋ yɔɔ. Ɛyʋ pɩzaɣ se ɛna mɛlɛ yeke na lɩm yɔɔ.

Mɛlɛ wɛ lɩm yɔɔ

Đogowaa sɩba. Pataatasɩ wɛʋ se pala ɛyaa kañatʋ. Po-ɖoonaa nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa lɛlaa kaasɩba ɖɔɖɔ. Nɛ pa-caanaa yɔ, ɛbɛ talɩ-wɛ?

Đogowaa caanaa taakɛ ɛyaa ɛzɩ ɖa yɔ. Paakɛ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ pakpaɣ ɛyaa tomnasɩ nɛ pɔkɔɔ tɛtʋ yɔɔ. Mbʋ labɩna tɛʋ nɩɣaɣ lɛ, patɩsɩ ɛzɩ ɛyaa lɛlaa yɔ. Paɖaɣnɩ pɩsʋʋ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ papɩsɩ ɛsɔdaa. Ɛlɛ pataatasɩ wɛnʋʋ waɖɛ se pɛwɛɛ Ɛsɔ hɔʋ taa. Papɩsɩ Sataŋ tiyiyaa. Mba Bibl yaɣ se aleewaa.

Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ la nɛ helim ma tɛtʋ yɔɔ nɛ tɛʋ sɔsɔʋ lɩm paɣzɩ sɔʋ. Fenasɩ kagbanzɩ wayɩ lɛ, mɛlɛ wolo kɩcaɣ pʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ñʋʋ taa. Kɩyakɩŋ sakɩyɛ wayɩ, ɛyaa mba paawɛ mɛlɛ taa yɔ pɔcɔŋaɣnɩ awayɩ lɛ, pʋŋ yeke panaɣaɣ. Lɩm wɛɛ pɩsɔʋ nɛ pɩsɔʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Noa yele sumaɣ kɩkpɛɛdaɣ nakɛyɛ, payaɣ-kɛ se kaŋgaɖɩyɛ, nɛ kalɩɩ mɛlɛ taa. Kɛyɛlɩ pazɩ lɛ kapɩsɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kaataanaɣ lone se kacaɣ. Kɛwɛɛ kowoki mbʋ nɛ kapɩsɩɣ nɛ kacakɩ mɛlɛ yɔɔ.

Kaŋgaɖɩyɛ naɖɩyɛ

Noa ñɩnaɣ se ɛna se ɛzɩ lɩm sɔ tɛtʋ yɔɔ. Mbʋ labɩna nɛ pʋwayɩ lɛ, eyele ehooye nɛ ɖɩlɩɩ mɛlɛ taa. Ɛlɛ ehooye pɩsɩ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩɩtaanaɣ lone se ɖɩcaɣ. Noa tasɩ-ɖɩ yebu nabʋlɛ ɖeɖe, ɖɩpɩsaɣ lɛ ɖɩ-njʋyɛ taa nɛ tɩʋ nakʋyʋ hayʋʋ. Peeɖe Noa nawa se lɩm sɔ tɛtʋ yɔɔ. Noa tasɩ tiyuu ehooye nabudozo ɖeɖe lɛ, ɖihiɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩpɩzaɣ ɖɩcaɣ yɔ.

Peeɖe Ɛsɔ yɔɔdɩnɩ Noa nɛ eheyi-i se: ‘Ña nɛ ñɛ-hɔʋ nɛ kpɩna ɩlɩɩ mɛlɛ taa.’ Paacaɣʋ mɛlɛ taa yɔ, pɩɖɛ pɩnaɣ yɔɔ. Đɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma pa-tɩŋa pa-taa ɛɛwɛ leleŋ paalɩ cɩŋgɩlɩm nɛ mɛlɛ taa lɛ?

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 7:10-24; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:19, 20.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ yɔɔ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛtasɩ sʋʋ aɖakaɣ taa alɩwaatʋ ndʋ tɛʋ paɣzɩ nɩʋ yɔ?
 • Kɩyakʋ nɛ ɖoo ɛzɩma Yehowa yebi nɛ tɛʋ nɩɩ? Ɛzɩma lɩm ɛɛwɛ tɛtʋ yɔɔ?
 • Ɛbɛ labɩ aɖakaɣ alɩwaatʋ ndʋ lɩm paɣzɩ huuzuu tɛtʋ yɔɔ yɔ?
 • Đogowaa kaahiɣ ñʋʋ yabʋ na? Pa-caanaa kaapɩsɩ we?
 • Ɛbɛ labɩ aɖakaɣ fenasɩ kagbanzɩ wayɩ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Noa yebi kaŋgaɖɩyɛ nɛ ɖɩlɩɩ aɖakaɣ taa?
 • Ɛzɩma Noa laba nɛ ɛna se lɩm sɔ tɛtʋ yɔɔ?
 • Noa nɛ ɛ-hɔʋ pacaɣ aɖakaɣ taa pɩɖɛ pɩnaɣ kʋyʋmaɣ yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, suwe Ɛsɔ heyi Noa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 7:10-24.

  Tɛʋ Sɔsɔʋ kaanɩwa lɛ, ɛyaa ɛzɩma hiɣ ñʋʋ yabʋ? (Kiɖe 7:23)

  Tɛʋ Sɔsɔʋ lɩm kaacaɣ alɩwaatʋ ɛzɩma tɛtʋ yɔɔ? (Kiɖe 7:24)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 8:1-17.

  Ɛzɩma Kiɖe Tɛɛ Tɔm 8:17 wɩlɩɣ se Yehowa tamaɣ tɩlɛɣzɩ? (Kiɖe 1:22)

 • Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:19, 20.

  Ɛsɔ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa pɩsɩ ɛsɔdaa lɛ, ɛbɛ palabɩ-wɛ? (Yud. 6)

  Yehowa wɛnɩ ɖoŋ se ɛya ɛ-yaa ñʋʋ. Ɛzɩma Noa nɛ ɛ-hɔʋ pɔ-tɔm kpazɩɣ ɖe-lidaʋ ɖoŋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? (2 Pɩy. 2:9)