Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 1: Ɛsɔ Paɣzɩ Wondu Lɩzʋʋ

Kɛdaɣ 1: Ɛsɔ Paɣzɩ Wondu Lɩzʋʋ

Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu kɩbandʋ tɩŋa. Ɛlɩzɩ wɩsɩ se sɩhaɣ-ɖʋ mintʋsʋʋ wɩsɩ taa. Ɛlɩzɩ ɖɔɖɔ fenaɣ nɛ tɩɩnzɩ se sɩsɩ ñaha-ɖʋ ñalɩmɩyɛ ɖoo taa. Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ se ɖɩcaɣ tɩ-yɔɔ.

Ɛlɛ, pɩtɛkɛ wɩsɩ, fenaɣ, tɩɩnzɩ nɛ tɛtʋ Ɛsɔ calɩ lɩzʋʋ. Ŋsɩm mbʋ Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ yɔ? Ɛɛcalɩ lɩzʋʋ feziŋ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ. Đɩɩpɩzɩɣ ɖɩna feziŋ ɛnɩ ɛzɩ ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩna Ɛsɔ yɔ. Bibl yaɣ feziŋ ɛnɩ se Ɛsɔ tiyiyaa. Ɛsɔ lɩzɩ tiyiyaa se pɛwɛɛ ɛ-cɔlɔ ɛsɔdaa.

Ɛsɔ tiyiyu kajalaɣ ñɩnʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ, ɛɛwɛ ŋgee. Ɛɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ kajalaɣ ñɩnʋ weyi ɛɛsɩnɩ ɛ-Caa tʋmɩyɛ labʋ yɔ. Ɛɛsɩnɩ Ɛsɔ nɛ palɩzɩ wondu lɛɛtʋ payɩ. Ɛɛsɩnɩ-ɩ palɩzɩ wɩsɩ, fenaɣ, tɩɩnzɩ nɛ tɛtʋ.

Ɛzɩma tɛtʋ kaawɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Kiɖe tɛɛ lɛ, nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛcaɣ tɛtʋ yɔɔ. Teŋgu nakʋyʋ kaahuuzini tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ Ɛsɔ kaasɔɔlaa se ɛyaa ɩcaɣ tɛtʋ yɔɔ. Mbʋ labɩna nɛ ɛpaɣzɩ tɛtʋ ñɔɔzʋʋ. Ɛbɛ ɛɛlaba?

Kajalaɣ lɛ, pɩɩpɔzaa se mintʋsʋʋ nakʋyʋ ɛwɛɛ tɛtʋ yɔɔ. Mbʋ labɩna nɛ Ɛsɔ lɩzɩ wɩsɩ se sɩha-ɖʋ mintʋsʋʋ tɛtʋ yɔɔ. Ɛlabɩ-sɩ se ɖoo nɛ wɩsɩ papɩzɩ pɛwɛɛ. Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ kɛzɩ teŋgu hɔɔlʋʋ nɛ kedeŋa hɔɔlʋʋ.

Paalabɩ kedeŋa kajalaɣ lɛ, nabʋyʋ taawɛ kɔ-yɔɔ. Kaawɛ ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ yɔ. Hɛtʋ, tɩŋ yaa kpɩna taawɛ kɔ-yɔɔ. Halɩ kpakpasɩ ɖɔɖɔ taawɛ teŋgu taa. Pɩɩpɔzaa se Ɛsɔ ɛtasɩ ñɔɔzʋʋ tɛtʋ nɛ pɩsa nɛ kpɩna nɛ ɛyaa papɩzɩ pacaɣ tɩ-yɔɔ.

Yereemii 10:12; Koloosi 1:15-17; Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:1-10.

Tɛtʋ wɛ ndaakpasɩ


Tɔm Pɔzʋʋ

 • Alɩzɩ wondu kɩbandʋ tɩŋa? Ŋpɩzɩɣ ŋyaa tɩ-taa wonuu nakʋyʋ hɩɖɛ na?
 • Ɛbɛ Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tiyiyu kajalaɣ ñɩnʋ kaawɛ ŋgee?
 • Ɛzɩma tɛtʋ kaawɛ kiɖe tɛɛ? (Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ.)
 • Ɛzɩma Ɛsɔ kaañɔɔzɩ tɛtʋ se kpɩna nɛ ɛyaa pacaɣ tɩ-yɔɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Yereemii 10:12.

  Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɩnaɣ wondu ndʋ ɛlɩzaa yɔ, tɩ-taa? (Iz. 40:26; Rom. 11:33)

 • Kalɩ Koloosi 1:15-17.

  Tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu kaalaba Ɛsɔ lɩzaɣ wondu lɛ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ? (Kol. 1:15-17)

 • Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:1-10.

  Alɩzɩ Tɛtʋ? (Kiɖe 1:1)

  Ɛbɛ Ɛsɔ labɩ wondu lɩzʋʋ kajalaɣ kɩyakʋ wiye? (Kiɖe 1:3-5)

  Ɛbɛ laba wondu lɩzʋʋ kɩyakʋ naalɛ ñɩŋgʋ wiye? (Kiɖe1:7, 8)