Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 1: Kpaɣnɩ Wondu Lɩzʋʋ nɛ Puwolo Tɛʋ Sɔsɔʋ

Hɔɔlʋʋ 1: Kpaɣnɩ Wondu Lɩzʋʋ nɛ Puwolo Tɛʋ Sɔsɔʋ

Alɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tataa? Le wɩsɩ, fenaɣ, tɩɩnzɩ nɛ mbʋ mbʋ ɖɩnaɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩlɩnaa? Toovenim, Bibl yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa. Pɩ-yɔɔ ɖa-takayaɣ paɣzɩɣnɩ tɔm ndʋ Bibl kɛdɩɣ wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ yɔ.

Đɩkɔŋ naʋ se ɛyaa mba Ɛsɔ calɩ lɩzʋʋ yɔ, pɛkɛ feziŋ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ. Payaɣ feziŋ ɛnɩ se Ɛsɔ tiyiyaa. Ɛlɛ, Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ se ɛyaa, ɛzɩ ɖa yɔ, ɩcaɣ tɩ-yɔɔ. Ɛsɔ ɛɛlɩzɩ abalʋ nɛ halʋ nɛ payaa-wɛ se Aɖam nɛ Ɛva. Ɛɛsɩ-wɛ kaɖaɣ kɩbaŋ nakɛyɛ taa. Ɛlɛ patɩɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. Pɩ-yɔɔ pɔɖɔɔnɩ-wɛ kaɖaɣ ŋga ka-taa.

Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩ Aɖam nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɛʋ sɔsɔʋ nɩwa yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ 1656. Ɛyaa sakɩyɛ kaacaɣ wezuu pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa. Sataŋ nɛ e-tiyiyaa kɩdɛkɛdaa paawɛ ɛsɔdaa. Tɛtʋ yɔɔ lɛ, Kayɩnɩ nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa lɛlaa, pɩkpɛndɩnɩ ɖogowaa ñaawɛna. Ɛlɛ ɛyaa kɩbama ɛzɩ Aabɛɛlɩ, Enɔɔkɩ nɛ Noa kaawɛ tɛtʋ yɔɔ ɖɔɖɔ. KAJALAƔ Hɔɔlʋʋ taa, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ pa nɛ mbʋ pɩɩlabɩ pa-alɩwaatʋ taa yɔ, pɩ-tɔm.

Tɛtɛ kpɩna wɛɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa