Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Bibl Kɛdɛsɩ Takayaɣ

Bibl Kɛdɛsɩ Takayaɣ
Yesu ɖiɣni yɔɔdɩnʋʋ piya

Kɛdasɩ nzɩ sɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, sɩkɛ toovenim tɔm Takayaɣ sɔsaɣ ŋga payaɣ se Bibl yɔ, ka-taa palɩzɩ kɛdasɩ nzɩ. Papaɣzɩnɩ ɛzɩma Ɛsɔ lɩzɩ ɛjaɖɛ yɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɖa-alɩwaatʋ taa. Pɔyɔɔdɩ ɖɔɖɔ mbʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm.

Takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim mbʋ pɩwɛ Bibl taa yɔ. Kɔyɔɔdʋʋ Bibl taa ɛyaa tɔm. Keheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ tʋma wena palakaɣ yɔ, a-tɔm. Kalɩzɩɣ lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha ɛyaa se pɔkɔŋ caɣʋ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, kɩ-taa camɩyɛ.

Kɛdasɩ 116 wɛnɩ takayaɣ kanɛ ka-taa. Patayɩ-sɩ hɔɔlɩŋ lutozo taa. Paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ, kɩpaɣzɩɣnɩ tɔm pazɩ nɛ tɔm ndʋ tɩkɛdɩɣ mbʋ pɩwɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ. Papɩlɩ kɛdasɩ nzɩ ɖama wayɩ ɛzɩ pɩɩlabʋ yɔ, se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma tɔm ndʋ tɩɩlaba alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Pɩsɩɣnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋtɩlɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ kɛdasɩ nasɩyɩ hɛkʋ taa yɔ.

Paa weyi ɛpɩzɩɣ ɛkalɩ kɛdasɩ nzɩ nɛ ɛnɩɩ sɩ-taa camɩyɛ. Halɩ piya pɩzɩɣ sɩkalɩ-sɩ sɩ-maɣmaɣ. Mɩ lʋlɩyaa, ɩkaɣ naʋ se kɛdasɩ nzɩ sɩkaɣ kɛdɩnʋʋ mi-piya cikpesi. Pɩkaɣ kɛdɩnʋʋ mi-piya se pakalɩɣ-sɩ kɛdasɩ nzɩ ɖoŋ ɖoŋ. Takayaɣ kanɛ ka-taa tɔm kaɣ kɛdɩnʋʋ sɔsaa nɛ piya.

Paa kɛdaɣ ŋga kɛtɛŋ lɛ, ŋnaɣ Bibl masɩ nzɩ sɩ-taa palɩzɩ-kɛ yɔ. Ñaɣ pana nɛ ŋkalɩ Bibl masɩ nzɩ. Kɛdasɩ yɔɔ tɔm pɔzʋʋ wɛ Kɛdaɣ 116 wayɩ. Ŋtɛŋ paa kɛdaɣ ŋga lɛ, wolo ɖɔɖɔ peeɖe nɛ ŋkalɩ kɔ-yɔɔ tɔm pɔzʋʋ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ ŋtɔzɩ nɛ ŋcosi yaa we.

Bibl masɩ nzɩ sɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, patɩma-sɩ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ sɩwɛɣ Bibl taa yɔ. Palɩzɩ sɩ-taa se pɩwɛɛ kɛlɛʋ nɛ piya ajamaa pɩzɩ sɩnɩɩ sɩ-taa. Bibl hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa palɩzɩ paa kɛdaɣ ŋga yɔ, pama hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-hɩɖɛ kɛdaɣ ŋga kɛ-tɛɛ.