Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Anɩ pʋdʋ Ɛsɔ Tiyiyu Sɔsɔ Mikayɛɛlɩ kɛnaa?

Anɩ pʋdʋ Ɛsɔ Tiyiyu Sɔsɔ Mikayɛɛlɩ kɛnaa?

PAAYƆƆDƲƲ tiyiyu weyi payaɣ se Mikayɛɛlɩ yɔ ɛ-tɔm ɖoŋ ɖoŋ Bibl taa. Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Mikayɛɛlɩ tɔm yɔ, eɖiɣni tʋmɩyɛ naɖɩyɛ labʋ. Danɩyɛɛlɩ takayaɣ taa pɔtɔm se ɛwɛɛ nɛ ɛlʋkɩnɩ Ɛsɔ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa. Yuudi takayaɣ taa, ɛ nɛ Sataŋ pɛwɛɛ pɔhɔŋ tɔm natʋyʋ, nɛ Natʋ takayaɣ taa lɛ, ɛlakaɣ you nɛ Yiliyu nɛ ɛ-aleewaa. Mikayɛɛlɩ hɩɖɛ tɔbʋʋ lɛ se “awɛ ɛzɩ Ɛsɔ” nɛ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakɩ yɔ: Ɛlʋkɩ Yehowa kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ nɛ ɛlakɩ you nɛ Yehowa koyindinaa. Ɛlɛ anɩ pʋdʋ Mikayɛɛlɩ kɛnaa?

Ɛyaa nabɛyɛ wɛnɩ hɩla sakɩyɛ. Payaɣaɣ caanaʋ taa caja Yakɔɔb ɖɔɖɔ se Izrayɛɛlɩ. Payaɣaɣ apostoloo Pɩyɛɛrɩ ɖɔɖɔ se Siimɔɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 49:1, 2; Maatiyee 10:2) Mbʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ se Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ lɛɛɖɛ lɛ, Mikayɛɛlɩ. Hɩɖɛ nɖɩ ɛɛwɛna pʋcɔ nɛ ɛkɔŋ tataa nɛ ɖooo ɛpɩsɩɣ ɛsɔdaa yɔ, mbʋ payaɣ-ɩ ɖɔɖɔ. Ðɩtazɩ mbʋ mbʋ pɩwɩlɩɣ Bibl taa se Yesu payaɣ ɖɔɖɔ se Mikayɛɛlɩ yɔ, pɩ-taa.

Ɛsɔ Tiyiyu Sɔsɔ. Ɛsɔtɔm yaɣ Mikayɛɛlɩ se “tiyiyu sɔsɔ.” (Yuudi 9) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “Ɛsɔ tiyiyaa ñʋʋdʋ.” Ɛzɩ ŋnaɣ yɔ, paya Mikayɛɛlɩ se Ɛsɔ tiyiyu sɔsɔ. Pɩwɩlɩɣ-ɖʋ se ɛzɩ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, Ɛsɔ tiyiyu sɔsɔ kʋyʋm yeke wɛna; patɩɖɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, Bibl wɩlɩɣ se Yesu kɛnɩnɩ Ɛsɔ tiyiyu sɔsɔ ɛnʋ. 1 Tesalooniki 4:16 tɔm se: “Patɩɩnɩɣ Ɛsɔ tiyiyu sɔsɔ nɔɔ nɛ Ɛsɔ ɛgandɩyɛ wiu kpababa lɛ, ɖa-Kɩbaɣlʋ kaɣ tibu nɛ ɛsɔdaa.” Ɛsɔ tiyiyu sɔsɔ nɔɔ ŋga pɔyɔɔdʋʋ kɔ-tɔm mayaɣ kanɛ  ka-taa yɔ, kɛkɛ Yesu nɔɔ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Yesu maɣmaɣ kɛnɩnɩ Ɛsɔ tiyiyu sɔsɔ Mikayɛɛlɩ.

Sɔɔjanaa Ñʋʋdʋ. Bibl tɔm se: “Mikayɛɛlɩ nɛ e-tiyiyaa palabɩ you nɛ ɖʋmanʋʋ . . . [nɛ] ɛlɛ tiyiyaa.” (Natʋ 12:7) Ye mbʋ Mikayɛɛlɩ kɛnɩ Ɛsɔ tiyiyaa kɩbama ñʋʋdʋ. Natʋ tɔm wɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Yesu ɖɛ Ɛsɔ tiyiyaa kɩbama nɔɔ. (Natʋ 19:14-16) Nɛ apostoloo Pɔɔlɩ ñɔyɔɔdʋʋ “Yesu Krɩstʋ” nɛ “e-ɖoŋ nɛ tiyiyaa,” pɔ-tɔm. (2 Tesalooniki 1:7) Ye mbʋ Bibl yɔɔdʋʋ Mikayɛɛlɩ nɛ “e-tiyiyaa” pɔ-tɔm nɛ Yesu nɛ “e-tiyiyaa” pɔ-tɔm ɖɔɖɔ. (Maatiyee 13:41; 16:27; 24:31; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:22) Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ tɩtɔ se Mikayɛɛlɩ kɛ Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ ñʋʋdʋ nɛ Yesu ñɛkɛ lɛlaa ñʋʋdʋ. Ye mbʋ pɩtʋʋ fɛyɩ se Mikayɛɛlɩ kɛnɩnɩ hɩɖɛ nɖɩ payaɣ Yesu ɛsɔdaa yɔ. *

^ tay. 1 Ye ŋcaɣ se ŋtasɩ nɩʋ mbʋ pɩ-yɔɔ pɔtɔŋ se Ɛsɔ Pɩyalʋ payaɣ se Mikayɛɛlɩ yɔ, pɩ-taa camɩyɛ yɔ, kalɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa takayaɣ ŋga payaɣ se Étude perspicace des Écritures volume 2 yɔ, kɔ-hɔɔlɩŋ 280-1.