Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛbɛ Tɔm hʋʋ Kɩyakʋ kɛwa?

Ɛbɛ Tɔm hʋʋ Kɩyakʋ kɛwa?

ÑA-LƖMAƔZA taa lɛ, ɛzɩma pɩkaɣ ɖɔm Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ wiye? Sakɩyɛ maɣzɩɣ se puwiye lɛ, pakaɣ kɔnʋʋ ɛyaa kudokiŋ ɛgbɔŋ sakɩyɛ kalɩzasɩ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Peeɖe pakaɣ hʋʋnʋʋ paa weyi lɛ tɔm. Pakaɣ ɖezuu nabɛyɛ tɔm nɛ pehiɣ ɛsɔdaa koboyaɣ; nɛ lɛlaa lɛ, pakaɣ kʋʋ pɔ-tɔm nɛ paɖʋ-wɛ nazɩm taa tam. Ɛlɛ, Bibl ñawɩlɩɣ ndʋ yɔ tɩwɛ ndɩ kiya nɛ lɩmaɣza ana. Ɛsɔtɔm wɩlɩɣ se kɩyakʋ ŋgʋ kɩɩkaɣ kɛʋ sɔɔndʋ alɩwaatʋ, ɛlɛ lidaʋ nɛ ɛjaɖɛ ñɔɔzʋʋ alɩwaatʋ.

Natʋ 20:11, 12, taa apostoloo Yohanɛɛsɩ kɛdɩ ɛzɩma Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ kaɣ ɖɔm yɔ. Ɛtɔm se: “Mana kewiyaɣ kpelaɣ nakɛyɛ kʋhʋlʋmaɣ, kapaɣlɩ pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ Weyi ɛcaɣ kɔ-yɔɔ yɔ. Ɛsɔdaa nɛ tataa pese ɛ-ɛzɩdaa, pɩtɩkazɩ pʋyʋ. Nɛ mana sɩɖaa, sɔsaa nɛ cikpema, pasɩŋ kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ; pokuli takayɩsɩ, pʋwayɩ lɛ pokuli lɛɛka, ŋga kɛkɛ wezuu takayaɣ yɔ; ɖɩnɛ ɛlɛ, pahʋʋnɩ sɩɖaa tɔm takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa, paa weyi lɛ ɛ-lakasɩ yɔɔ.” Anɩ lɛ Tɔm Hʋyʋ weyi pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm cɩnɛ yɔ?

Yehowa Ɛsɔ kɛnɩ kedeŋa kpeekpe Tɔm Hʋyʋ sɔsɔ. Ɛlɛ, pɩtɩkɛ ɛ-maɣmaɣ ɛhʋʋnɩ tɔm, ɛcɛlɩ tɔm hʋʋ tʋmɩyɛ lɛlaa. Ɛzɩ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ Tʋma Labʋ 17:31 taa yɔ, Ɛsɔ ɖʋ “kɩyakʋ se ɛhʋʋnɩ tɔm kedeŋa kpeekpe, ɛtɩŋɩɣnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ yɔɔ, ɛnʋ ɖʋnɩ ɛyʋ ɛnʋ.” Tɔm Hʋyʋ weyi Ɛsɔ ɖʋwa yɔ, ɛnʋ lɛ Yesu Krɩstʋ weyi efezini sɩɖaa taa yɔ. (Yohanɛɛsɩ 5:22) Ɛlɛ, ɛzɩmtaa Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ ŋgʋ kɩkaɣ paɣzʋʋ? Nɛ alɩwaatʋ ɛzɩma kɩlakɩ?

Natʋ takayaɣ wɩlɩɣ se Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ Armaagedɔɔ you wayɩ, peɖeziɣ Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɩŋa nɛ pɩtɛ  lɛ. * (Natʋ 16:14, 16; 19:19–20:3) Armaagedɔɔ wayɩ pakpaɣ Sataŋ nɛ ɛ-aleewaa nɛ paɖɩɣ-wɛ salaka pɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa pɩnzɩ kudoku. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ pata-m num waa 144 000 mba pakpa ɛsɔdaa yɔ, “pa nɛ Krɩstʋ pɔtɔkɩ kewiyaɣ pɩnzɩ ɛgbɔʋ [kudoku].” (Natʋ 14:1-3; 20:1-4; Roma 8:17) Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ ɛɛkaɣ sɩnʋʋ ñɩɣtʋ 24. Kɩkaɣ leɖuu pɩnzɩ kudoku.

Pɩnzɩ kudoku alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Yesu Krɩstʋ kaɣ hʋʋ “tɔm nɛ ɛzadɩnaa nɛ sɩɖaa.” (2 Timootee 4:1) “Ɛzadɩnaa” lɛ “samaɣ sɔsɔɔ” ŋga kakaɣ wɛʋ wezuu Armaagedɔɔ you wayɩ yɔ. (Natʋ 7:9-17) Apostoloo Yohanɛɛsɩ na ɖɔɖɔ “sɩɖaa . . . pasɩŋ kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ” se pahʋʋnɩ-wɛ tɔm. Ɛzɩ Yesu kaahaɣ-ɖʋ lidaʋ yɔ, “mba pɛwɛ pɩlaŋ taa yɔ, [Krɩstʋ] kaɣ pe-kpeekpe yaʋ” nɛ pefe nɛ palɩɩ sɩɖaa taa. (Yohanɛɛsɩ 5:28, 29; Tʋma Labʋ 24:15) Ɛbɛ pakaɣ cɔnʋʋ nɛ pahʋnɩ ɛyaa tɔm?

Ɛzɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ kaanaɣ yɔ, “pokuli takayɩsɩ” nɛ “pahʋʋnɩ sɩɖaa tɔm takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa, paa weyi lɛ, ɛ-lakasɩ yɔɔ.” Mbʋ ɛyaa kaalaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ, mbʋ pama takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa yaa we? Aayɩ. Paakaɣ hʋnʋʋ tɔm ɛyaa mbʋ paalaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ, pɩ-yɔɔ na. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna? Bibl tɔm se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, weyi ɛsɩba yɔ, ɛlɩ kɩwɛɛkɩm taa [Ɛhɛyɩ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, NW].” (Roma 6:7) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se sɩɖaa mba pefeziɣ yɔ, pahɩzɩ pa-kɩwɛɛkɩm mbʋ paalaba nɛ pʋcɔ nɛ pasɩkɩ yɔ, pɩ-tɩŋa. Ye mbʋ, takayɩsɩ nzɩ pokuluu yɔ, sɩkɛɣ paɣtʋ kɩfatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ ɖʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ. Ye mba pɛtɛzɩ Armaagedɔɔ nɛ sɩɖaa mba pefezaa yɔ, pañɩnɩɣ se pacaɣ wezuu tam yɔ, pʋpɔzʋʋ se pɔɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ tɩŋa yɔɔ. Pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se pɔɖɔ paɣtʋ kɩfatʋ ndʋ Yehowa kaɣ-wɛ ɖʋʋ pɩnzɩ kudoku taa yɔ, tɩ-yɔɔ. Ye mbʋ pakaɣ hʋnʋʋ ɛyaa tɔm mbʋ mbʋ palakɩ Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ alɩwaatʋ taa yɔ, pɩ-yɔɔ na.

Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ alɩwaatʋ taa, ɛyaa kudokiŋ ɛgbɔŋ sakɩyɛ calɩɣ hiɣu waɖɛ se pɛkpɛlɩkɩ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɛnaa yɔ nɛ pɔɖɔ pɩ-yɔɔ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pakaɣ labʋ tɔm wɩlʋʋ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ  naɖɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “kedeŋa yɔɔ mba [kaɣ] kpɛlɩkʋʋ toovenim.” (Izaayii 26:9) Ɛlɛ, pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa kaɣnɩ tisuu se pala Ɛsɔ sɔɔlɩm. Izaayii 26:10 tɔm se: “Panaɣ kañatʋ tʋ pʋtɔdɩyɛ yɔ, ɛɛtɩlɩɣ toovenim; tɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ, ɛlakɩ kɩdɛkɛdɩm nɛ ɛɛnaɣ Kɩbaɣlʋ paɣlɩka.” Pakaɣ ɖezuu kañatʋ tɩnaa kpaagbaa ɖezuu Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ alɩwaatʋ taa.—Izaayii 65:20.

Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ kaatɛŋ lɛ, ɛyaa mba pɛwɛ wezuu yɔ, pakaɣ fem siŋŋ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se papɩsɩɣ ɛyaa pilimwaa. (Natʋ 20:5) Ye mbʋ Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ kaɣ ñɔɔzʋʋ ɛyaa nɛ paɖaɣnɩ wɛʋ pilim. (1 Kɔrɛntɩ 15:24-28) Nɛ pʋwayɩ kɛdɛzaɣ takɩm kɔŋ. Pakaɣ lɩzʋʋ Sataŋ nɛ ɛ-salaka taa nɛ paha-ɩ nʋmɔʋ se ɛtasɩ ñaɣʋ pana nɛ etolisi ɛyaa kɛdɛzaɣ ɖeɖe. (Natʋ 20:3, 7-10) Mba pakaɣ-ɩ kaɖɩnʋʋ yɔ, pakaɣ tɩlʋʋ mbʋ Bibl lidaʋ tɔm tʋnɛ tɩkɛnaa yɔ: “Siɣsiɣ tʋ tɩna tɛtʋ, ɛwɛɣ tɩ-yɔɔ tam.” (Keɣa 36:29) Toovenim Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ kaɣ kɔnʋʋ wazasɩ ɛyaa siɣsiɣ mba tɩŋa.

^ tay. 1 Ye ŋcaɣ se ŋtazɩ Armaagedɔɔ tɔm taa yɔ, ɖitendiɣ-ŋ se ŋkalɩ Étude perspicace des Écritures, volume 1, hɔɔlɩŋ 1073-5, volume 2, hɔɔlɩŋ 63-4, nɛ Adorez le seul vrai Dieu, ñʋʋ 20. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩnɩ takayɩsɩ nzɩ sɩ-naalɛ.