Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Kɩbaɣlʋ tɔɔnaɣ kɛ sɔnzɩ nzɩ sɩɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ

Kɩbaɣlʋ tɔɔnaɣ kɛ sɔnzɩ nzɩ sɩɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ

PAÐƲ Krɩstʋ mba paɣtʋ se pala Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ. Sɔnzɩ nzɩ payaɣ ɖɔɖɔ se “Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ.” (1 Kɔrɛntɩ 11:20) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se pala sɔnzɩ nzɩ? Ɛzɩma nɛ ɛzɩmtaa pʋpɔzaa se pala sɔnzɩ nzɩ?

Yuda mba tɛ Paska wiye ɖoo taa, Yesu Krɩstʋ paɣzɩ sɔnzɩ nzɩ labʋ pɩnaɣ 33 Ð.A. taa. Tam kʋyʋmam pɔtɔkaɣ Paska pɩnaɣ taa. Pɔtɔkaɣ-kʋ Nisaŋ fenaɣ kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye na. Pɩsa nɛ pala akɔnta nɛ patɩlɩ kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, pɩtɩla Yuda mba ɖaŋaɣ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖoo nɛ wɩsɩ pɛwɛ kɩmaŋ yɔ, tɩ-taa. Pɩkɛɣnɩ kɩyakʋ ŋgʋ ɖoo yuu ñɩɣtʋ 12 nɛ wɩsɩ ñaɣ ñɩɣtʋ 12 yɔ. Nisaŋ fenaɣ paɣzɩɣ kɩyakʋ ŋgʋ pacalɩɣ naʋ fenaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Pɩlakɩ kɩyakɩŋ 13 pʋwayɩ lɛ, palakɩ Paska; ɛlɛ wɩsɩ ɖʋʋ pɩtɛ pʋcɔ nɛ palabɩ-kʋ.

Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa pɔtɔɔ Paska nɛ ɛɖɔɔnɩ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpaɣzɩ Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ labʋ. Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ ŋga kɛlɛɣzɩnɩ  Yuda mba tɛ Paska. Ye mbʋ, tam kʋyʋmam koŋ pʋpɔzaa se pala sɔnzɩ nzɩ pɩnaɣ taa.

Maatiyee takayaɣ yɔɔdʋʋ se: “Yesu kpaɣ kpɔnʋ nɛ ɛsɛɛ sɛtʋ nɛ ɛtɛ lɛ, ɛpɛlɩ-kʋ nɛ ɛcɛlɩ ɛ-tɔmmʋyaa mbʋ yɔ se: ‘Ɩmʋ nɛ ɩtɔɔ, pʋnɛ yɔ pɩkɛ mon-tomnaɣ.’ Pʋwayɩ lɛ ɛkpaɣ caɖaɣ, ɛsɛɛ sɛtʋ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ mbʋ yɔ se: ‘Ɩñɔɔ-kɛ mi-kpeekpe, pʋnɛ yɔ pɩkɛ man-calɩm, Ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ calɩm, mbʋ pɔkɔŋ-pʋ kpɛdʋʋ sakɩyɛ yɔɔ, kɩwɛɛkɩm kpeɣu yɔɔ yɔ.’”—Maatiyee 26:26-28.

Nabɛyɛ maɣzɩɣ se Yesu laba nɛ kpɔnʋ pɩsɩ e-tomnaɣ maɣmaɣ nɛ sʋlʋm ñapɩsɩ ɛ-calɩm maɣmaɣ. Ɛlɛ, Yesu cɛlaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kpɔnʋ lɛ, e-tomnaɣ kaawɛ ke-ɖeɖe; nabʋyʋ tɩlabɩ-kɛ. Yesu apostoloowaa tɔkaɣ toovenim ɛ-nandʋ nɛ pɔñɔʋ ɛ-calɩm maɣmaɣ na? Aayɩ, ye paalabɩ mbʋ yɔ, pɩɩkɛ ɛyʋ nandʋ tɔɔʋ nɛ lakasɩ nzɩ sɩtɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 9:3, 4; Levitiki 17:10) Luka 22:20 taa Yesu yɔɔdaa se: “Pʋnɛ yɔ pɩkɛ Ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ caɖaɣ man-calɩm taa, mbʋ pakaɣ kpɛdʋʋ mɩ-yɔɔ yɔ.” Caɖaɣ ŋga kapɩsɩ “Ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ” toovenim taa? Pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛgbɛyɛ kɛ ɖama nɩnaʋ; ɖɩtɩkɛ mbʋ papɩzɩɣ nɛ pana yaa potukuna.

Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se kpɔnʋ nɛ sʋlʋm pasɩŋnɩ nabʋyʋ na. Kpɔnʋ sɩŋnɩ Yesu tomnaɣ, tomnaɣ ŋga kɛwɛ pilim. Paska kpɔnʋ ŋgʋ kɩɩkazaa yɔ Yesu kpaɣ nɛ ɛlabɩnɩ sɔnzɩ nzɩ. Palakaɣ kpɔnʋ ŋgʋ lɛ, pataaɖʋʋ mbʋ pɩlakɩ nɛ kpɔnʋ kpaɣ yɔ, kɩ-taa. (Egipiti Lɩʋ 12:8) Bibl tɔŋ ɖoŋ ɖoŋ se kɔyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ nɛ kpɔnʋ kpaɣ yɔ, ɖɩsɩŋnɩ kɩwɛɛkɩm. Ye mbʋ kpɔnʋ ŋgʋ kɩsɩŋnɩ Yesu tomnaɣ ŋga ɛla ɖɔ-yɔɔ yɔ. Kataawɛnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ.—Maatiyee 16:11, 12; 1 Kɔrɛntɩ 5:6, 7; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:22; 1 Yohanɛɛsɩ 2:1, 2.

Sʋlʋm kɩsɛɛmɩm yaa vɛ kɩsɛɛmʋʋ ñasɩŋnɩ Yesu calɩm. Calɩm mbʋ pɩlakɩna se ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ ɛkɛ mbʋ pɩwazɩɣ yɔ. Yesu kaatɔm se pɛkpɛdɩɣ calɩm mbʋ “kɩwɛɛkɩm kpeɣu yɔɔ.” Pɩlakɩ nɛ Ɛsɔ kpaɣ ɛyaa ɛzɩ pɛwɛ kele kele ɛ-ɛzɩdaa yɔ nɛ pa nɛ Yehowa papɩzɩ nɛ paɖʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ. (Ebree 9:14; 10:16, 17) Ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩhaɣnɩ waɖɛ  ɛyaa 144 000 se pakpa ɛsɔdaa. Peeɖe pakaɣ pɩsʋʋ awiya nɛ cɔjɔnaa nɛ pɩwazɩ ɛyaa tɩŋa.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 22:18; Yeremiya 31:31-33; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:9; Natʋ 20:6; 14:1-3.

Anɩ pʋmʋnaa se ɛtɔɔ kpɔnʋ nɛ ɛñɔɔ vɛ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye? Mba pɛwɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ taa yɔ, pe-yeke. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pakpaɣ ɛsɔdaa yɔ. Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu wɩlɩɣnɩ-wɛ se palɩzɩ-wɛ se powolo ɛsɔdaa nɛ papɩsɩ awiya. (Roma 8:16) Pa nɛ Yesu paɖʋ Kewiyaɣ ɛgbɛyɛ.—Luka 22:29.

Nɛ mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pacakɩ Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ, paba yɔ? Powoki Kɩbaɣlʋ tɔɔnaɣ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pañaŋ Yesu paɣtʋ. Ɛlɛ paawoki kpɔnʋ tɔɔʋ yaa vɛ ñɔʋ. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Nisaŋ fenaɣ kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye wɩsɩ ɖʋʋ nɛ pɩtɛ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ. Krɩstʋ mba taa ɛyaa kudokiŋ pazɩ yem wɛnɩnɩ lidaʋ se pakpaɣ ɛsɔdaa. Paa mbʋ, Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kɛ ñɩm pʋyʋ Krɩstʋ mba tɩŋa. Pɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ paa weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ Yehowa nɛ Yesu Krɩstʋ pawɩlɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-yɔɔ.—Yohanɛɛsɩ 3:16.