Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Pʋpɔzaa se ɖɩtɔɔ kazandʋ tɩŋa na?

Pʋpɔzaa se ɖɩtɔɔ kazandʋ tɩŋa na?

PƖTƖKƐ Bibl taa Ɛsɔ sɛtʋ agbaa kazandʋ nɛ kazandʋ lɛɛtʋ ndʋ ɛyaa sakɩyɛ tɔkɩ yɔ tɩlɩnaa. Ye mbʋ le tɩlɩnaa? Ye ŋwobi takayɩsɩ ɖɩzɩyɛ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ takayɩsɩ sɔsɔsɩ taa ɖenɖe kazandʋ sɔsɔtʋ ndʋ ɛyaa tɔkɩ ñɛ-ɛjaɖɛ taa yɔ, tɩlɩnaa yɔ. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ kazandʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ tɔm.

Paska. Takayaɣ ŋga payaɣ se The Encyclopædia Britannica yɔ, kɔtɔm se: “Nabʋyʋ fɛyɩ Ɛgbɛyɛ Kɩfaɖɛ taa nɛ pɩwɩlɩɣ  se pʋpɔzʋʋ se pɔtɔɔ Paska kazandʋ.” Ɛzɩma pɩlaba nɛ Krɩstʋ mba paɣzɩ tɔɔʋ kazandʋ ndʋ? Sɩɩnaa layaa cɔlɔ Paska kazandʋ lɩnaa. Pawɩlɩɣ se Paska kɛ Yesu fem kazandʋ, ɛlɛ mbʋ palakɩ kazandʋ ndʋ ti-wiye yɔ, pɩtɩmʋna Krɩstʋ mba. Takayaɣ ŋga payaɣ se The Catholic Encyclopedia yɔ, kɔyɔɔdaɣ “Paska kozoŋa” tɔm lɛ, kɔtɔm se: “Kozoŋa kɛnɩ sɩɩnaa layaa tɛ lʋlʋʋ kɩɖaʋ.”

Pɩnaɣ Kɩfalaɣ Kazandʋ. Paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩwɛnɩ ɖɩ-pɩnaɣ kɩfalaɣ kazandʋ sɔnzɩ. Takayaɣ ŋga payaɣ se The World Book Encyclopedia yɔ, kɔyɔɔdaɣ ɖenɖe pɩnaɣ kɩfalaɣ kazandʋ lɩnaa yɔ, pɩ-tɔm lɛ, kɔtɔm se: “Pɩnaɣ 46 P.Ð.A. taa Roma wiyaʋ sɔsɔ Jules Cesar lɩzɩ paɣtʋ se Kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 1 ɛkɛnɩ pɩnaɣ kɩfalaɣ kɩyakʋ. Roma mba tɔkaɣ kazandʋ ndʋ se paɖʋ hɩɖɛ Pɔɔyɩŋ nɛ Wondu Ðɩbazɩyɛ ɛsɔ weyi payaɣ-ɩ se Janus yɔ. Janus kaawɛnɩ ɛza ɛzɩdaa nɛ nimaɣ wayɩ. Janus hɩɖɛ pakpaɣ nɛ paha Fransɩɩ kajalaɣ fenaɣ Janvier (Kɔlaɣ fenaɣ). Ye mbʋ sɩɩnaa layaa sɔnzɩ taa pɩnaɣ kɩfalaɣ kazandʋ lɩnaa.

Halloween (Toussaint). Takayaɣ ŋga payaɣ se The Encyclopedia Americana yɔ, kɔtɔm se: “Caanaʋ taa Sɛltɩ mba cɔjɔnaa mba paacaɣ wezuu pʋcɔ nɛ Krɩstʋ kɔŋ yɔ, pɔ-cɔlɔ Halloween (sɩɖaa kɩyakʋ) sɔnzɩ lɩnaa. Sɛltɩ mba tɔkaɣ kazandʋ ndʋ pɛ-ɛsɔnaa sɔsaa naalɛ yɔɔ: Wɩsɩ Ɛsɔ nɛ sɩɖaa tɛ Ɛsɔ . . . weyi palakaɣ ɛ-kazandʋ Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 1 ŋgʋ wiye yɔ. Kɩyakʋ ŋgʋ kɩɩkɛnɩ Sɛltɩ mba pɩnaɣ kɩfalaɣ kajalaɣ kɩyakʋ. Ɛlɛ pazɩ pazɩ lɛ, papɩsɩ sɩɖaa kazandʋ ndʋ Krɩstʋ mba kazandʋ.”

Kazandʋ Lɛɛtʋ. Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kazandʋ tɩŋa tɔm cɩnɛ. Ɛlɛ, Yehowa tɩsɔɔlɩ kazandʋ ndʋ tɩsaŋ ɛyaa yaa ɛyaa agbaa yɔ. (Yeremiya 17:5-7; Tʋma Labʋ 10:25, 26) Taasɔɔ ɖɔɖɔ se pʋcɔ nɛ ɖɩna se Ɛsɔ sɛtʋ agbaa kazandʋ natʋyʋ kɛdɩnɩ Yehowa yaa tɩtɩkɛdɩnɩ-ɩ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩtɩlɩ ɖenɖe kazandʋ ndʋ tɩlɩnaa yɔ. (Izaayii 52:11; Natʋ 18:4) Pɩtasɩ lɛ, Bibl paɣtʋ ndʋ pɔyɔɔdɩ tɩ-tɔm takayaɣ kanɛ ka-ñʋʋ 16 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ndʋ Ɛsɔ maɣzɩɣ ye ŋtɔkɩ kazandʋ ndʋ ɛyaa sakɩyɛ tɔkɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.